Opći uvjeti Arriva loyalty programa

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Arriva program je program nagrađivanja Putnika – korisnika usluga društava grupacije Arriva u kojem Putnici mogu sakupljati bodove vjernosti (Bodove) na temelju kojih imaju pravo na različite pogodnosti definirane u ovom programu. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

Opći uvjeti uključuju i opće uvjete prijevoza prijevoznika koji sudjeluju u ovom programu a temeljem kojih su sklopljeni ugovori o prijevozu između prijevoznika i Putnika koji sudjeluju u ARRIVA loyalty programu.

Što se tiče obrade osobnih podataka, organizatori programa djeluju kao zajednički voditelji obrade u odnosu na obrade osobnih podataka koje se odnose na Arriva loyalty program i to zbog zajedničkog sudjelovanja sva tri društva u ovom programu. U tom smislu oni zajednički određuju svrhu i načine obrade podataka u Izjavi o zaštiti osobnih podataka u Arriva loyalty programu objavljenoj na www.arriva.com.hr koja sadrži više informacija o ulozi zajedničkih voditelja obrade podataka i odnosu s Putnicima.

 

OPĆI POJMOVI

Članak 2.

Organizator programa:
Autotrans d.d., Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres
Autopromet d.d, P. Svačića 7, 47240 Slunj
(u daljnjem tekstu: ARRIVA)

Kartica ARRIVA loyalty programa: Naziv fizičke (plastične) kartice ili virtualne kartice koja služi za identifikaciju Putnika i provjeru ispunjenja uvjeta od strane Putnika koji sudjeluju u ARRIVA loyalty programu te pomoću koje Putnici mogu prikupljati bodove vjernosti i dobivati različite pogodnosti (nakon priključivanja loyalty programu). Kartica ARRIVA loyalty programa u vlasništvu je organizatora programa.

Obrazac za prijavu: Papirnati ili digitalni obrazac putem kojeg se Putnik registrira u ARRIVA loyalty program a kojeg Putnik treba pravilno popuniti na prodajnim mjestima ARRIVA-e, na mrežnoj stranici www.arriva.com.hr ili putem Arriva Croatia mobilne aplikacije.

Putnik: Fizička osoba koja udovoljava uvjetima ovog ARRIVA loyalty programa te kojoj se za potrebe pridruživanja ARRIVA loyalty programu izdaje Kartica ARRIVA loyalty programa, čime ona stupa u ugovorni odnos s ARRIVA-om sukladno ovim Općim uvjetima.

Loyalty Račun: mjesto bilježenja raspoloživog iznosa Bodova svakog Putnika, na kojem ARRIVA registrira transakcije dodavanja / oduzimanja Bodova.

Bod: vrijednosni pokazatelj potrošnje, kojeg Putniku dodjeljuje ARRIVA, a bodovi se ostvaruju:
- 6,70 bodova prilikom učlanjenja za imaoce a-iskaznice
- 4,70 bodova prilikom učlanjenja bez a-iskaznice
- 6,70 bodova za rođendan
- 10% iznosa vrijednosti kupovine
Vrijednost jednog boda je jedan euro.

PRIDRUŽIVANJE ARRIVA LOYALTY PROGRAMU, SKLAPANJE UGOVORA

Članak 3.

Sudjelovanje u ARRIVA loyalty programu moguće je korištenjem Kartice ARRIVA loyalty programa, i to nakon registracije kako je utvrđeno u ovim Općim uvjetima. Putnici mogu zatražiti članstvo u ARRIVA loyalty program na prodajnim mjestima ARRIVE ispunjavanjem, potpisivanjem i predajom papirnatog obrasca za prijavu dostupnog na ARRIVA prodajnim mjestima ili ispunjavanjem digitalnog obrasca za registraciju koji se nalazi na www.arriva.com.hr ili u Arriva Croatia mobilnoj aplikaciji.
Identifikacijski podaci za registraciju su ime i prezime, adresa, datum rođenja, e mail adresa, broj mobitela, broj a-iskaznice i spol Putnika.
Ispunjavanjem Prijavnice Putnik potvrđuje da će se pridržavati odredbi primjenjivih Općih uvjeta, da je upoznat s odredbama primjenjive Informacije o obradi osobnih podataka i Izjavom o zaštiti osobnih podataka, da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, te da je stariji od 16 godina.
Putnik je obvezan ispravno ispuniti Prijavnicu s točnim i ažuriranim podacima. ARRIVA neće prihvatiti Prijavnicu koja je nepotpuna ili nečitljiva, te nije odgovorna za postupanje na temelju Prijavnice koji sadrži neistinite podatke.
Putnik će bez odlaganja obavijestiti ARRIVA Info centar u slučaju bilo kakvih promjena svojih podataka navedenih u Prijavnici, pružajući uz to nove, točne i ažurirane podatke, ukoliko Putnik želi nastaviti svoje sudjelovanje u ARRIVA loyalty programu.
ARRIVA ima pravo odbiti zahtjev Putnika da se pridruži ARRIVA loyalty programu u sljedećim slučajevima: ukoliko putnik preda nepotpune, netočne ili nečitke podatke na Prijavnici, te ukoliko je sudjelovanje Putnika u ARRIVA loyalty programu prijevremeno prekinuto s trenutnim učinkom od strane ARRIVE-e, zbog kršenja ugovora, zloupotrebe ili drugog nezakonitog ponašanja.
ARRIVA nije odgovorna za točnost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. ARRIVA ima pravo, ali ne i obvezu provjeravati jesu li podaci navedeni u Obrascu za prijavu točni. Putnik je odgovoran za sve aktivnosti izvršene preko njegovog loyalty korisničkog računa, uključujući i aktivnosti drugih osoba, bez obzira da li ih je Putnik ovlastio ili te osobe neovlašteno koriste korisnički račun Putnika. ARRIVA neće biti odgovorna ni za kakve tužbe koje proizlaze iz mogućih zloupotreba povezanih s davanjem netočnih podataka.
Kartica ARRIVA loyalty programa ne smije se prenijeti drugoj osobi i ne smije ustupiti se drugoj osobi na korištenje. ARRIVA nije odgovorna za situacije nastale kao posljedica neovlaštenog korištenja loyalty korisničkog računa kupca te ima pravo uskratiti pristup i davanje svih ili djelomičnih usluga takvom korisniku.
Korisnicima terminskih voznih karata koji se žele prijaviti u ARRIVA loyalty program postojeći čip biti će važeći i za članstvo u Arriva loyalty programu.
Loyalty kartice koje su izrađene na prodajnom mjestu, Putnik može naknadno povezati sa svojim myarriva korisničkim računom kako bi jednostavnije upravljao svojim loyalty statusom.


PRIKUPLJANJE I PRIHVAĆANJE BODOVA


Članak 4.

Putnici mogu sakupljati Bodove na svojim loyalty Računima putem svojih Kartica ARRIVA loyalty programa prilikom kupnje voznih karata na prodajnim mjestima, internet stranici www.arriva.com.hr i Arriva Croatia mobilnoj aplikaciji.
Zaposlenici koji rade na prodajnim mjestima ARRIVE, nakon što su očitali Karticu ARRIVA loyalty programa, pretpostavljaju da je osoba koja koristi Karticu ARRIVA loyalty programa njezin stvarni nositelj, pri čemu oni nisu obvezni provjeravati identitet dotične osobe.
ARRIVA će registrirati Bodove na Putnikovom loyalty Računu. Putnik može pratiti iznos Bodova dostupnih na svom loyalty računu na slijedeće načine:
• putem ispisa na računu primljenom nakon kupnje vozne karte za koju je korištena Kartica ARRIVA loyalty programa,
• na mrežnoj stranici www.arriva.com.hr pod Moj booking ukoliko Putnik nije registrirani myarriva korisnik
• u svom loyalty profilu ukoliko je Putnik registrirani myarriva korisnik (na internet stranici www.arriva.com ili Arriva Croatia mobilnoj aplikaciji).

U loyalty profilu Putnik može u svakom trenutku osim uvida u stanje bodova, preuzeti aktualne kupone i nagrade te se informirati o trenutnim ponudama i pogodnostima loyalty programa.

U slučaju da Kartica ARRIVA loyalty programa bude izgubljena, ukradena ili oštećena, Putnik može zatražiti prijenos svojih prikupljenih Bodova (uključujući nagrade, kupone itd.) na novu Karticu ARRIVA loyalty programa.

Kupac Bodove ne može kupiti, već samo prikupljati kupnjom usluga.


Članak 5.

Bodovi koji se ne iskoriste u roku od 18 mjeseci od dana stjecanja se automatizmom brišu.


Članak 6.

Putnici mogu zatražiti izmjenu Bodova koji su Putniku greškom dodijeljeni ili nisu dodijeljeni, putem ARRIVA Info centra. Takav se zahtjev šalje s obrazloženjem i kopijom računa u roku 15 dana nakon otkrivanja pogrešne dodjele Bodova.
Dodjela Bodova ili prihvaćanje kupona može biti neuspješno u sljedećim slučajevima:
o Ako su Kartica ARRIVA loyalty programa ili tehnički sustav ARRIVA neispravni (npr. pad sustava, kibernetički napad, nedostatak internetske veze, IT greške itd.). U slučaju spora oko dodjele Bodova, Putnik će se obratiti ARRIVA Info centru kako bi se situacija razjasnila.
o Ako je Kartica ARRIVA loyalty programa nevažeća. U tom slučaju, naknadna dodjela bodova nije moguća.


PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 7.

ARRIVA ima pravo na poništavanje plastičnih Kartica ARRIVA loyalty programa. Kartice ARRIVA loyalty programa mogu se poništiti u slučaju gubitka (krađe) ili neupotrebljivosti uslijed oštećenja plastične kartice.
ARRIVA ima pravo prekinuti sudjelovanje Putnika u ARRIVA loyalty programu s trenutnim učinkom u sljedećim slučajevima:
o Kartica loyalty programa zloupotrebljava se na bilo koji način (na primjer, dijeljenje Kartice loyalty programa ili kupona s neregistriranim ili nekvalificiranim putnicima) ili
o Putnik svojim postupcima ili izražavanjem ugrožava rad loyalty programa ili legitimni interes ostalih Putnika (npr. davanje nezakonitih klevetničkih komentara u odnosu na loyalty program) ili
o Putnik je uvršten na bilo koji popis sankcija EU-a, UN-a, UK-a i/ili SAD-a, pri čemu će loyalty Račun Putnika biti izbrisan s trenutnim učinkom.
Raskid ugovora između Putnika i ARRIVA-e s trenutnim učinkom podrazumijeva trenutno ukidanje loyalty računa Putnika (bodova, nagrada, kupona itd).

Zahtjev Putnika za isčlanjenje iz Arriva loyalty programa može se ostvariti putem ispunjavanja izjave o prestanku članstva u Arriva loyalty programu.

ARRIVA isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu iz slučajeva navedenih u ovom članku, osim ako nije drukčije određeno obveznim odredbama važećih hrvatskih propisa.


REKLAMACIJA I KOMUNIKACIJA

Članak 8.

Reklamacije se mogu predati:
1. u pisanom obliku, na poštansku adresu: Autotrans d.d. p.p. 288 51000 Rijeka
2. putem Interneta: na www.arriva.com.hr
3. u pisanom obliku, ispunjavanjem obrasca za reklamacije na bilo kojem od prodajnih mjesta ARRIVA.

Info centar ARRIVE zaprima reklamacije u vezi s transakcijama ili bilo kojim drugim problemima sa sudjelovanjem u loyalty programu isključivo od Putnika ili od osobe koja djeluje u ime i za račun Putnika na temelju pisanog ovlaštenja za zastupanje (ovlašteni zastupnik). U slučaju reklamacija upućenih putem telefona, Putnik će se identificirati pružanjem traženih osobnih podataka. U slučaju reklamacija upućenih putem Interneta, Putnik će se identificirati upisivanjem potrebnih podataka za prijavu.

U slučaju da podaci potrebni za rješavanje reklamacije ARRIVI nisu na raspolaganju, ARRIVA može zatražiti od Putnika da preda podatke koji nedostaju u određenom roku, u suprotnom će se reklamacija odbiti. U slučaju da Putnik pravovremeno ne dostavi tražene podatke, ARRIVA ima pravo odbiti reklamaciju.

Postupak rješavanja reklamacije:
• Putnik je dužan sve dokumente, koji podupiru reklamaciju, staviti na raspolaganje ARRIVA nakon podnošenja reklamacije. Na primjer, ako se pritužba odnosi na probleme s kupnjom/ Bodovima, Putnik mora predočiti račune/ potvrde zaprimljene u vrijeme kupnje. ARRIVA može zatražiti dodatne informacije, ako je to potrebno za rješavanje reklamacije. Ako ih Putnik ne pruži, reklamacija će biti odbijena, a troškove nastale štete snosi Putnik, ako bez takvih dodatnih informacija ARRIVA ne može riješiti reklamaciju.
• Reklamacija se podnosi u roku 15 dana od nastanka propusta koji je predmet reklamacije. Sve reklamacije zaprimljene putem kanala komunikacije navedenih u ovom članku, a koje budu zaprimljene nakon navedenog roka odbacit će se kao ne pravovremene.
• Sve reklamacije podnesene u utvrđenom roku, u pisanom obliku ili putem Interneta, riješit će se u roku 15 (petnaest) dana od podnošenja reklamacije, te će u navedenom roku o odluci povodom reklamacije biti obaviješten i Putnik.
Informacije o obradi osobnih podataka u vezi s rješavanjem reklamacije mogu se pronaći ovdje: www.arriva.com.hr.
U slučaju da Putnik i ARRIVA ne mogu postići međusobni dogovor kroz ARRIVA-in interni postupak rješavanja reklamacija, Putnik ima pravo izvansudskim putem riješiti spor, podnošenjem zahtjeva ovlaštenom subjektu za alternativno rješavanje sporova, odnosno Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, adresa mrežne stranice: https://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti. Prijava se može podnijeti online putem sljedeće poveznice: https://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/obrazac-za-podnosenje-prijave-sudu-casti-pri-hgk ili u pisanom obliku na sljedeću adresu: Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb.
Putnik ima pravo podnijeti prijavu Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori također putem mrežne platforme za rješavanje sporova, dostupne na sljedećoj mrežnoj stranici:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ index.cfm? event = main.home2.show & lng = HR, u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju sporova.
O svakom sporu koji nije riješen izvansudskim putem odlučit će stvarno nadležni sud u Rijeci. Za sva pitanja u vezi s valjanošću i tumačenjem Općim uvjetima ili mogućim parnicama u vezi s njihovom primjenom mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

GUBITAK KARTICE

Članak 9.

Putnik je dužan obavijestiti ARRIVA Info centar u slučaju gubitka ili krađe Kartice loyalty programa što je prije moguće. Na temelju zaprimljene obavijesti, ARRIVA će poništiti Karticu loyalty programa.


PRIVATNOST PODATAKA

Članak 10.

Informaciju o obradi osobnih podataka u Arriva loyalty programu možete pronaći na www.arriva.com.hr.


PROMOCIJE

Članak 11.

ARRIVA ima pravo objavljivati privremene promocije radi postizanja uspjeha Loyalty programa i uspostaviti posebna pravila za iste.


IZMJENE OPĆIH UVJETA

Članak 12.

Obavijest o izmjenama i dopunama objavit će se na mrežnoj stranici www.arriva.com.hr.
Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta stupaju na snagu od dana objave na mrežnoj stranici www.arriva.com.hr i važeći su do dana izdavanja novih Općih uvjeta. Stupanjem na snagu novih Općih
uvjeta mijenjaju se odredbe ranije važećih Općih uvjeta.

Ukoliko Putnik, koji se u trenutku stupanja na snagu novih Općih uvjeta već nalazi u ugovornom odnosu s ARRIVA-om, nije suglasan s prethodno opisanim učinkom Općih uvjeta, ovlašten je raskinuti postojeći ugovorni odnos slanjem pisane Izjave o prestanku članstva u Arriva loyalty programu najkasnije u roku od 15 dana od dana objave ovih Općih uvjeta. Izjava o prestanku članstva dostavlja se u pisanom obliku, na poštansku adresu AUTOTRANS d.d. - p.p. 288 51000 Rijeka ili na adresu e-pošte: reklamacije@arriva.com.hr. Ugovor se smatra raskinutim s danom kada ARRIVA zaprimi izjavu o prestanku članstva u Arriva loyalty programu.

Ukoliko u ostavljenom roku Putnik ne dostavi ARRIVI Izjavu o prestanku članstva, smatra se da je suglasan s gore opisanim izmjenama njegovog ugovornog odnosa. Putnik je također suglasan da se korištenje Kartice loyalty programa unutar roka za raskid ugovora smatra pristankom Putnika na izmijenjene ugovorne uvjete.


ODGOVORNOST

Članak 13.

ARRIVA nije odgovorna ni za kakve zlouporabe Kartice loyalty programa ili za bilo kakvu štetu nastalu uslijed gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja Kartice loyalty programa, osim ako nije drugačije određeno obveznim odredbama važećeg hrvatskog zakona.


PREKID LOYALTY PROGRAMA

Članak 14.

ARRIVA ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti loyalty program. ARRIVA će obavijestiti Kupce o prekidu loyalty programa putem mrežne stranice loyalty programa www.arriva.com.hr najmanje 90 (devedeset) dana prije prekida. Nakon što nastupi prekid Loyalty programa, Bodovi se više ne mogu prikupljati te se ne mogu koristiti pogodnosti.

 

U Rijeci, 01. prosinca 2023.