Pravila nagradne igre "Arrivina Uskršnja nagradna igra"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 6. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10) Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Arrivina uskršnja nagradna igra“

 

Članak 1.

Ovim Pravilima utvrđuju se način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri, način proglašenja dobitnika nagrade, rokovi za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradne igre i sudjelovanje u istoj.

 

Članak 2.

Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, OIB 19819724166 (u daljnjem tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru „Arrivina uskršnja nagradna igra“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) u razdoblju od 10. ožujka do 06. travnja 2020. godine na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Svrha nagradne igre je promidžba putovanja na autobusnim linijama Priređivača.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji za vrijeme trajanja nagradne igre kupe autobusnu kartu u Arriva Croatia mobilnoj aplikaciji.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača, ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 5.

Nagradni fond u ukupnoj vrijednosti od 5.006,00 kn  kuna sastoji se od: 

NAGRADA

VRIJEDNOST

KOLIČINA

UKUPNA VRIJEDNOST

MAXtv To Go Osnovni + maxsportplus+HBO+Pickbox

2.856,00 kn

1

2.856,00 kn

Jednodnevni izlet za 2 osobe

400,00 kn

1

400,00 kn

Povratna putna karta za 1 osobu na autobusnim linijama Arrive u Hrvatskoj i  poklon paket 1

450,00 kn

1

450,00 kn

Povratna putna karta za 1 osobu na autobusnim linijama Arrive u Hrvatskoj i  poklon paket 2

400,00 kn

2

800,00 kn

Povratna putna karta za 1 osobu na autobusnim linijama Arrive u Hrvatskoj i  poklon paket 3

    250,00  kn

2

            500,00 kn

Autobusna karta se mora iskoristiti do zaključno 31.05.2020. 

Jednodnevni izlet mora se  iskoristiti do 31.12.2020. 

 

Članak 6.

Nagrade iz članka 5. ovih Pravila nije moguće isplatiti u novčanoj protuvrijednosti.

 

Članak 7.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 8.

Izvlačenje imena dobitnika održat će se 08. travnja 2020. godine u prostorijama Priređivača na adresi Rijeka, Škurinjska cesta 2a.

Ovlaštena osoba Priređivača imenovat će tročlanu komisiju koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada, te o tijeku izvlačenja sačiniti zapisnik kojeg će potpisati članovi komisije.

Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog odabira putem računalne aplikacije.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Nagrada nije prenosiva na drugu osobu.

Imena dobitnika bit će objavljena na Internet stranici  (www.arriva.com.hr) ili na Facebook stranici Priređivača u roku od 7 dana od dana izvlačenja.

 

Članak 9.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Članak 10.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi predočenjem osobne iskaznice.

Članak 11.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnici ne preuzmu nagrade u roku iz stavka 1. ovog članka, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

 

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Sudionici pristaju da, ukoliko postanu dobitnici nagrada, Priređivač njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona, koristi u informativne svrhe ove nagradne igre te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Osobni podaci izabranih dobitnika dostavljaju se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi i isti se čuvaju 6 godina u skladu s aktom Priređivača o čuvanju dokumentacije. Osobni podaci ostalih sudionika nagradne igre koji nisu dobitnici nagrada bit će uništeni u roku 30 dana od dana izvlačenja nagrada.

 

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. U slučaju da vrijednost nepodijeljenih nagrada nakon završetka nagradne igre prelazi iznos od 5.000,00 kn, nepodijeljene nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom biti će uplaćena u korist državnog proračuna sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 14.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 15.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici Priređivača (www.arriva.com.hr) i/ili na Facebook stranici Arriva Croatia.

Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

                                         

                                                                                           Članak 16.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju, prema pravnim pravilima Republike Hrvatske.

 

U Rijeci, 24.02.2020.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/130

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 02. ožujak 2020.

 

                                                                                                       Za AUTOTRANS d.d.

                                                                                                       Član uprave

                                                                                               p.p. Vedran Tomičić dipl.oec.