Opći uvjeti prodaje na prodajnim mjestima Autotransa

 Temeljem članka 96. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne Novine br.41/18 i 98/19, br.30/21 i br.89/21) Autotrans d.d. Šetalište 20 travnja 18 51557 Cres (dalje u tekstu: Autotrans), dana 10. siječnja 2023. godine, donosi slijedeće

OPĆE UVJETE
PRUŽANJA USLUGA NA PRODAJNIM MJESTIMA AUTOTRANS-A

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim općim uvjetima pružanja usluga na prodajnim mjestima Autotrans-a (dalje u tekstu: opći uvjeti) regulira se pružanje usluga prodaje voznih karata u javnom linijskom autobusnom prijevozu putnika na prodajnim mjestima kojima gospodari Autotrans, odnosno prava i obveze Autotrans-a i korisnika usluga prodajnih mjesta (dalje u tekstu: korisnici usluga).

Članak 2.

Korisnici usluga u smislu ovih Općih uvjeta su:

 • prijevoznici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu
 • putnici, fizičke osobe koje koriste usluge javnog linijskog autobusnog prijevoza u cestovnom prometu
 • treće osobe su fizičke osobe, koje se po bilo kojoj osnovi zateknu u poslovnom prostoru prodajnog mjesta i zatraže neku od usluga koje se pružaju na prodajnom mjestu.

Izrazi koji se koriste u ovim općim uvjetima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

USLUGE PRODAJNOG MJESTA

Članak 3.

Usluge koje se pružaju na prodajnim mjestima iz članka 1. su:

1. Prodaja voznih karata, rezervacija i čuvanje mjesta u autobusu
2. Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte
3. Preuzimanje i pohrana prtljage ( ukoliko je omogućeno )
4. Upotreba sanitarnog čvora ( ukoliko je omogućeno )

5. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika , (ukoliko je omogućeno)

 Usluge iz stavka 1 ovog članka koje se odnose na putnike i ostale korisnike usluga, pružaju se istima temeljem ovih općih uvjeta i općih uvjeta prijevoza svakog pojedinog prijevoznika koji pruža uslugu prijevoza.

Cjenik usluga prodajnog mjesta je sastavni dio ovih općih uvjeta.

Članak 4.

Prodaja voznih karata podrazumijeva ugovorni odnos temeljem ugovora o prodaji voznih karata koji ugovor sklapaju prijevoznik i Autotrans, a u kojem reguliraju međusobne odnose vezane za način i uvjete prodaje voznih karata korisnicima usluga.

Članak 5.

Prodaja voznih karata u odnosu na putnike i treće osobe podrazumijeva prodaju voznih karata svim zainteresiranim osobama, koje se izjasne o relaciji i vremenu putovanja te koje plate naknadu za prijevoz.

Rezervacija mjesta u autobusu u smislu ovih općih uvjeta podrazumijeva odnos pružatelja usluge i putnika u kojemu se putniku na temelju kupljene rezervacije osigurava mjesto u autobusu za točno utvrđeni polazak.

Čuvanje mjesta u autobusu podrazumijeva odnos prodajnog mjesta i putnika u kojemu je putniku, u skladu s ovim općim uvjetima zagarantirana prodaja vozne karte za točno utvrđeni polazak. Obveza čuvanja mjesta traje najkasnije do 2 sata prije polaska u domaćem te najkasnije do 6 sati prije polaska u međunarodnom prijevozu.

Izdavanje potvrde o cijeni vozne karte podrazumijeva pisani dokument kojim Autotrans, na zahtjev osobe koja plati naknadu za izdavanje navedene potvrde, daje korisniku usluge informaciju o cijeni vozne karte za pojedinu relaciju za koju prodajno mjesto vrši prodaju voznih karata.

Preuzimanje i pohrana prtljage, gdje je ista omogućena, podrazumijeva odnos putnika ili treće osobe i prodajnog mjesta, na koji se na odgovarajući način primjenjuju ovi opći uvjeti i odredbe koje uređuju ostavu prema Zakonu o obveznim odnosima.

Pružanje informacija o prijevozima podrazumijeva davanje informacija o polascima i dolascima, cijenama voznih karata za prijevoznike s kojima prodajno mjesto ima sklopljen ugovor o prodaji voznih karata te, putem telefona ili oglasne ploče ili na licu mjesta od strane ovlaštene osobe na prodajnom mjestu. Pružanje informacija može se obavljati putem komercijalne telefonske linije.


Članak 6.

Prodajno mjesto ima pravo odbiti pružanje usluge putnicima i trećim osobama koje:

 • remete javni red i mir ili obavljanje djelatnosti prodajnog mjesta,
 • su vidno pod utjecajem alkohola ili se ponašaju suprotno opće prihvaćenim normama,
 • onečišćavaju prostor ili okoliš prodajnog mjesta.


PREUZIMANJE I POHRANA PRTLJAGE


Članak 7.

Prtljaga se može predati na čuvanje u garderobu ukoliko prodajno mjesto ima organiziran prostor za pohranu prtljage, te je prostor i označen vidljivim natpisom.

Na preuzimanje i čuvanje prtljage na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima se uređuje ostava.

Korisnik usluge garderobe koji predaje prtljagu na čuvanje u skladu s ovim općim uvjetima (dalje u tekstu: Predavatelj) dužan je omogućiti radniku garderobe da istu prekontrolira i utvrdi posebna svojstva iste ako postoje.

U slučaju neslaganja vlasnika ili nemogućnosti pregleda prtljage ista se neće preuzeti na čuvanje.

Prtljaga mora biti zapakirana na način da izdrži sva uobičajena rukovanja pri uobičajenoj manipulaciji radi pohrane. Ako to nije slučaj radnik garderobe ima pravo tražiti od predavatelja prepakiravanje iste ili može odbiti preuzimanje.

Predavatelj je dužan upozoriti radnika garderobe na sva posebna svojstva prtljage npr. lomljivost, hlapljivost i sl., a radnik garderobe dužan je ista unijeti u ostavnicu.

Predavatelj odgovara za točnost podataka koji se na njegovu inicijativu unesu u ostavnicu.

Predavatelj odgovara za naknadu štete prouzročenu prodajnom mjestu i drugima koja nastane djelovanjem svojstva prtljage predane na čuvanje, a koja se prosječnom pozornošću nisu odmah mogla primijetiti.

Na čuvanje se ne primaju:

 • predmeti koji se po svojoj prirodi ne mogu primiti na čuvanje kao prtljaga
 • predmeti koji spadaju u skupinu opasnih stvari (stvari koje imaju sposobnost predstaviti značajan rizik zdravlju, sigurnosti ili imovini, primjerice eksplozivne stvari,
 • plinovi, zapaljive tekućine, zapaljive krute tvari, oksidirajuće tvari, otrovi, infektivne tvari, radio aktivne tvari, korozivne tvari i sl.)
 • lako pokvarljiva roba (roba podložna kvarenju, propadanju i smanjenju vrijednosti u kratkom vremenskom roku)
 • hrana, žive životinje, novac, nakit, vrijednosnice i druge dragocjenosti.

Za prtljagu koja je predana na čuvanje izdaje se ostavnica, koju uz plaćanje naknade predavatelj mora predati radniku prodajnog mjesta odnosno vratiti prije odnošenja prtljage, a radnik prodajnog mjesta pohraniti kao dokaz da je istu predao vlasniku.

Ostavnica sadrži podatke o predavatelju prtljage kako slijedi:

 • ime i prezime, adresa i br. osobnog dokumenta
 • dan i sat kada je prtljaga ostavljena
 • broj komada prtljage
 • potpis predavatelja prtljage
 • potpis radnika koji je preuzeo prtljagu
 • potpis radnika koji je predao – vratio prtljagu s naznakom dana i sata kada je prtljaga predana/preuzeta.

Ako je ostavnica izgubljena, osoba koja zahtjeva vraćanje prtljage mora se identificirati osobnim dokumentom, te ako radnik garderobe nema razloga opravdano sumnjati da ona zaista jeste vlasnik, uz vlastoručni potpis pisano izjaviti:

 • da je vlasnik prtljage
 • da je prtljagu preuzela
 • da se odriče prava koja proizlaze iz naknadno pronađene ostavnice
 • da preuzima na sebe sve eventualne obveze prema trećim osobama koje bi mogle proizaći iz toga
 • da pristaje namiriti sve troškove koji su nastali do trenutka preuzimanja.

Od trenutka preuzimanja prtljage do njene predaje predavatelju prodajno mjesto odgovara za štetu koja na pošiljki nastane nemarnim rukovanjem ili krivnjom radnika garderobe.

Ukoliko radnik garderobe propustom u postupku zaprimanja pogriješi, te zaprimi na čuvanje prtljagu ili stvari za koje su ovim općim uvjetima definirane da se ne primaju na čuvanje, a naknadnim postupcima se utvrdi postojanje opasnosti ili drugog neželjenog svojstva, isti je dužan u najkraćem vremenu izvijestiti paralelno svoje nadređene i nadležne organe vlasti koji su za to zaduženi.
Prodajno mjesto ne odgovara za štetu koja na prtljazi nastane zbog razloga koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila), za svaki slučaj krađe ili razbojstva, kao niti za štetu koja na prtljazi nastane zbog svojstava na koje predavatelj nije upozorio, a koja se prosječnom pozornošću nije odmah primijetila tijekom redovne kontrole prilikom predaje.

Ako se propustom radnika prodajnog mjesta izgubi ili ošteti prtljaga pohranjena u garderobi na čuvanje, prodajno mjesto odgovara po načelu tzv. ograničene odgovornosti, i to sukladno Cjeniku usluga, u visini do 66,36 EUR.

Predavatelj je dužan preuzeti prtljagu najkasnije 30 dana nakon njezinog predavanja u garderobu.

Nakon proteka tog roka garderoba prodajnog mjesta više nije dužna čuvati predane stvari i prtljagu i ovlaštena je njima raspolagati.

Temeljem posebne Odluke Uprave Autotrans-a imenuje se Komisija koje je zadužena za razduživanje garderobe.

Prodajno mjesto zadržava pravo na razduživanje prtljage ili onog dijela prtljage koji biološkim ili sličnim procesom generira neugodan miris i prije isteka roka od 30 dana.

 
OSTALI ODNOSI SA PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA

Članak 8.

Autotrans se obvezuje na zahtjev putnika koji odustane od putovanja izvršiti povrat novca plaćenog za voznu kartu umanjeno za iznos manipulativnog troška ili umjesto povrata novca putniku izdati vrijednosni bon u punom iznosu prijevoznine bez umanjenja manipulativnog troška, a sve u skladu s općim uvjetima prijevoza prijevoznika o čijoj se voznoj karti radi i važećim cjenikom prodajnog mjesta i to:

 • ako se putnik obrati prometnom uredu na autobusnom kolodvoru najkasnije 2 sata prije polaska autobusa za liniju u unutarnjem javnom linijskom prijevozu,
 • ako se putnik obrati prometnom uredu na autobusnom kolodvoru najkasnije 6 sati prije polaska autobusa u međunarodnom linijskom prijevozu

Poslije isteka rokova iz prethodnog stavka, prodajno mjesto uputit će putnika da svoj zahtjev realizira neposredno od prijevoznika.

Ukoliko putnik podnese zahtjev za povrat prijevoznine neiskorištenog dijela povratne vozne karte u roku važenja iste, od plaćene cijene prijevoznine povratne vozne karte, ne računajući iznos uplaćen na ime rezervacije i čuvanja mjesta, odbiti će mu se cijena pijevoznine u jednom pravcu sa odgovarajućom komercijalnom povlasticom i izvršit povrat ovisno o izboru putnika, u novcu ili vrijednosnim bonom, a što nadalje ovisi o općim uvjetima prijevoznika za čiju je voznu kartu putnik zatražio povrat.

U slučajevima iz ovog članka putnik nema pravo na povrat iznosa plaćenog za rezervaciju.

Članak 9.

Putnik ostvaruje pravo na povrat naknade za prijevoz i naknadu za unaprijed kupljenu prtljažnicu, u cijelosti ukoliko:
1. prijevoznik otkaže polazak za određenu liniju
2. prijevoznik za određenu liniju prijavi kašnjenje 30 ili više minuta od redovnog polaska.


Članak 10.

Putnik nema pravo na povrat novca plaćenog za voznu kartu ako:

 • izgubi voznu kartu,
 • ošteti voznu kartu koja više nije ispravna za putovanje (otkinut kupon i sl.) ili oštećena takoda se s iste ne vide podatci koje karta mora sadržavati
 • zataži povrat u roku kraćem od roka iz članka 8. ovih općih uvjeta,
 • zatraži povrat voznu nakon što je putovanje već započeo,
 • je svojom nepažnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika i/ili na drugoj relaciji u odnosu na onu navedenu u voznoj karti.


Članak 11.

Korisnici usluga na pruženu uslugu na prodajnom mjestu mogu uložiti prigovor.
Prigovor se može podnijeti u roku 5 dana od dana pružanja usluge i to:


Služba podrške prometa i prodaje
p.p. 288
51000 Rijeka.
O uloženom prigovoru podnositelj će dobiti pisani odgovor u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Članak 12.

Prodajno mjesto će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznalo o korisniku usluge i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće priopćiti osobne podatke korisnika usluge prikupljene u svrhu realizacije prodaje vozne karte, rezervacije, čuvanja mjesta, čuvanja prtljage (ugovor o ostavi), izdavanja potvrde o cijeni vozne karte ili podnošenja prigovora.

Osobni podatci čuvat će se u skladu s Izjavom o zaštiti osobnih podataka objavljenoj na Internet stranici www.arriva.com.hr.

Ispravak, dopuna i brisanje osobnih podataka korisnika usluga prodajnog mjesta vrši se na temelju pisanog zahtjeva korisnika usluge upućenog na adresu Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka, Službenik za zaštitu osobnih podataka ili na e-mail adresu putem Kontakt obrasca na internet stranici www.arriva.com.hr. (vrsta upita: Zaštita osobnih podataka).

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja i stupanjem na snagu istih stavljaju se Opći uvjeti pružanja usluga na prodajnim mjestima Autotrans-a od 27. svibnja 2022. godine.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj, uz primjenu hrvatskih pravnih propisa.

Članak 14.

Ovi opći uvjeti zajedno s važećim cjenikom objavljuju se na oglasnim pločama prodajnih mjesta na kojima Autotrans pruža usluge prodaje voznih karata i na Internet stranicama www.arriva.com.hr.


Član Uprave
Vedran Tomičić dipl.oec.