Opći uvjeti prijevoza Panturist

Na temelju članka 4. stavak 1. t. 31. i članka 32. stavak 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine” 41/18 i 98/19) predsjednik Uprave Panturist d.d. dana 01. rujna 2020. godine donosi sljedeće

OPĆE UVJETE PRIJEVOZA

I. OPĆE ODREDBE

PRIJEVOZNIK je Panturist d.d., Osijek, Sv.L.B. Mandića 33.

PUTNIK je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu.

PRIJEVOZ U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske.

PRIJEVOZ UNUTAR EUROPSKE UNIJE je prijevoz izmedu dvije ili više zemalja članica Europske unije (dalje u tekstu: EU) uključujući i Švicarsku konfederaciju.

PRIJEVOZ U MEDUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz izmedu zemlje članice EU i zemlje izvan EU.

VOZILO je autobus ili osobno vozilo koje je namijenjeno isključivo prijevozu putnika.

VOZNA KARTA je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza.

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima prijevoza utvrđuju se medusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usługe prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti usługu prijevoza putniku i njegovoj prtljazi.

Il. UGOVOR O PRIJEVOZU

Članak 2.

Ugovorom o prijevozu prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika i njegovu prtljagu prema ugovorenoj relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti naknadu za prijevoz.

Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom.

Ugovor o prijevozu može se sklopiti i izmedu prijevoznika i naručitelja prijevoza, u kojem slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz.

Članak 3.

Vozna karta je prijevozna isprava koja se izdaje putniku u javnom linijskom prijevozu putnika, a koja sadrži naziv prijevoznika, datum, vrijeme, relaciju i cijenu prijevoza te je dokaz sklopljenog ugovora o prijevozu, sklopljene police osiguranja tijekom prijevoza i plaćene naknade za prijevoz.

Vozna karta se prodaje na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, putem interneta, mobilne aplikacije i u vozilima prijevoznika.

Vozna karta može biti ispisana u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Ukoliko je vozna karta kupljena putem internet stranice ili mobilne aplikacije Prijevoznika ista mora biti predočena voznom osoblju na mobilnom uređaju ili tabletu, osim u pojedinim slučajevima, u kojemu je kartu potrebno ispisati, a što je jasno naznačeno u procesu kupnje. U tom slučaju, kartu je potrebno predočiti isprintanu voznom osoblju prema uputama na Internet stranici Prijevoznika. Ukoliko putnik u tom slučaju voznom osoblju ne predoči isprintanu voznu kartu u obvezi je kupiti u vozilu novu voznu kartu ili napustiti vozilo.

Članak 4.

Terminskom voznom kartom (mjesečna vozna karta) putnik ostvaruje pravo na prijevoz unutar odredenog vremenskog razdoblja, a ista je izdana za neograničen broj vožnji na određenoj relaciji.

Terminska vozna karta (mjesečna vozna karta) sadrži ime i prezime putnika, fotografiju i oznaku kategorije putnika, a ukoliko je riječ o ČIP kartici tada u sebi sadrži i sve ostale podatke nužne za neometano ostvarivanje prava na prijevoz.

Vrsta terminske vozne karte (mjesečne vozne karte) u zavisnosti je o kategoriji putnika (osnovnoškolac, srednjoškolac, student, radnik ili umirovljenik) i relaciji putovanja, a njena izrada se naplaćuje prema važećem cjeniku prijevoznika.

Članak 5.

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju, odnosno vožnju u jednom smjeru i obvezuje prijevoznika da izvrši prijevoz za određeni datum, vrijeme i relaciju prijevoza kako je naznačeno na istoj i ne može se koristiti za neki drugi polazak prijevoznika na relaciji navedenoj na voznoj karti.

Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu za prijevoz na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik.

Povratna vozna karta omogućuje putniku prijevoz u polasku i povratku na unaprijed utvrdenoj relaciji, a obvezuje prijevoznika da izvrši prijevoz za odredeni datum i vrijeme polaska kako je naznačeno na istoj i

to isključivo za prijevoz u polasku, dok se prijevoz u povratku može realizirati do roka važenja povratne vozne karte uz obveznu kupnju rezervacije.

Povratne vozne karte vrijede na linijama prijevoznika i u iznimnim situacijama na linijama drugih prijevoznika ukoliko postoji dogovor izmedu prijevoznika.

Prijevoznik može pojedinoj kategoriji putnika ili svim putnicima na pojedinoj relaciji neke linije odobriti komercijalne povlastice koje se ostvaruju prilikom kupnje vozne karte, uz napomenu da se iste ne mogu medusobno pribrajati.

Putnik je dužan sam zatražiti komercijalnu povlasticu od prodajnog osoblja.

Ukoliko je putnik kupio voznu kartu s komercijalnom povlasticom na koju nije imao pravo, vozno osoblje prijevoznika ée mu, u cilju realizacije putovanja, ponuditi izdavanje nove vozne karte. Ukoliko putnik ne želi piatiti naknadu za prijevoz/novu voznu kartu u obvezi je napustiti vozito prijevoznika bez obavljenog prijevoza.

Članak 6.

Putnik može pred rezervirati mjesto u vozilu osobno na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, telefonom na broj info centra +385 (0)72 660 660 ili broj prodajnog mjesta te e-mail-om info centra info@arriva.com.hr ili ovlaštenog prodajnog mjesta.

Predrezervacija obvezuje prijevoznika samo ukoliko putnik kupi voznu kartu i/ili rezervaciju najkasnije 6 sati prije poëetka putovanja u medunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU, odnosno 2 sata u unutarnjem linijskom prijevozu.

Ako putnik u roku iz stavka 2. ovog Elanka ne kupi voznu kartu ili rezervaciju, prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i na traženje odštete od prijevoznika.

Rezervacija sjedala izdaje se sa ili bez numeracije.

Prijevoznik zadržava pravo na pojedinim linijama izmijeniti broj sjedala koje je navedeno na rezervaciji, pri Eemu se obvezuje uvijek osigurati putniku sjedalo s važeéom rezervacijom.

Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte osim u slu¿aju kada putnik posjeduje važeéu povratnu ili terminsku voznu kartu.

Naknada za rezervaciju mjesta naplaéuje se prema važeéem cjeniku ovlaštenog prodajnog mjesta.

Članak 7.

Prijevoznik te putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni vozne karte za zatraženu relaciju na kojoj prijevoznik obavlja prijevoz.

Potvrda o cijeni vozne karte se izdaje na ovlaštenim prodajnim mjestima (tu su iskljuëena vozila) i naplaéuje prema važeéem cjeniku prijevoznika/prodajnog mjesta.

III. POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Članak 8.

Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 10% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od prijevoza i podnese zahtjev prijevozniku i to:

 • u unutarnjem linijskom prijevozu najkasnije 2 sata prije početka putovanja,
 • u medunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU najkasnije 6 sati prije početka putovanja.

Putnik iz stavka 1. ovog članka nema pravo na povrat novca uplaćenog za kolodvorsku uslugu i rezervaciju.

Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u roku važenja iste, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte, ne računajući iznos uplaćen na ime rezervacije i kolodvorskih usluga, odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu s odgovarajućom komercijalnom povlasticom i 10% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti putniku.

Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog prijevoza.

Prilikom izračuna iznosa za povrat, isti se zaokružuje na cijeli broj prema uvriježenim pravilima zaokruživanja.

Povrat naknade za prijevoz ne vrši se na inozemni račun putnika.

Članak 9.

Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u članku 8. stavak 1. ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća.

Putnik koji je svojom krivnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika, a ne prijevoznikom za kojeg je kupio voznu kartu nema pravo povrata plaćenog iznosa vrijednosti vozne karte.

Članak 10.

Ako putnik kupi terminsku voznu kartu (mjesečna vozna karta) za neograničen broj vožnji u odredenom vremenskom razdoblju, može od prijevoznika zahtijevati povrat naknade prije početka razdoblja važenja za koje je ista kupljena.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka uplaćeni iznos vozne karte bit će umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.

Članak 11.

U slučaju oštećenja terminske (mjesečne) vozne karte, putnik će, uz naknadu u visini vrijednosti nove terminske vozne karte, zamijeniti oštećenu terminsku voznu kartu novom, koja će važiti do datuma važenja prethodne terminske vozne karte.

U slučaju gubitka terminske vozne karte, isti se odmah prijavljuje ovlaštenom prodajnom mjestu prijevoznika.

Izrada nove terminske karte naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Članak 12.

Povrat naknade za prijevoz vrši se, isključivo ukoliko je zahtjev za povratom podnesen u rokovima navedenim u članku 8. ovih Općih uvjeta, na osnovu cjelovite i neoštećene vozne karte na prodajnom mjestu gdje je vozna karta kupljena, odnosno na jednom od prodajnih mjesta navedenih na internet stranici www.arriva.com.hr osim ukoliko se radi o povratnoj voznoj karti ili voznoj karti kupljenoj u vozilu prijevoznika.

lzuzetak od stavka 1. ovog članka su vozne karte kupljene na prodajnim mjestima takoder navedenim na internet stranici www.arriva.com.hr za koje je moguće povrat naknade za prijevoz zatražiti na bilo kojem od prodajnih mjesta navedenih na spomenutim internet stranicama.

Za vozne karte kupljene u vozilima prijevoznika moguće je podnijeti pisani Zahtjev za povrat naknade za prijevoz obrazac kojeg se nalazi na internet stranici www.arriva.com.hr Povrat novca i promjena termina putovanja te se isti upućuje na adresu prijevoznika APP d.d., Požega, Industrijska 14 ili na prodajnim mjestima navedenim na internet stranici www.arriva.com.hr.

Prodajno osoblje ovlaštenog prodajnog mjesta može izvršiti povrat naknade za prijevoz uz uvjet da je voznu kartu ovjerila ovlaštena osoba prijevoznika.

Za terminske vozne karte (mjesečne vozne karte) zahtjev za povratom naknade za prijevoz podnosi se pisanim putem na adresu prijevoznika navedenu u stavku 3. ovog članka ili na jednom od prodajnih mjesta navedenih u stavku 1. ovog članka, odnosno na e-mail adresu: reklamaciie@arriva.com.hr.

Uz Pisani zahtjev za povrat iz stavka 3. i stavka 5. ovog članka prilaže se original vozne karte. Pisani zahtjevi bez priloga neće se uzimati u obradu.

Ukoliko je zahtjev za povrat naknade za prijevoz podnesen u pisanom obliku, tada se povrat isplaćuje isključivo na račun koji je naveden u istome.

IV. OBVEZE PUTNIKA

Članak 13.

Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimi i odmah prijaviti utvrdene greške prodajnom osoblju.

Ukoliko putnik ne informira na vrijeme prodajno osoblje o grešci, vozna karta smatrat će se ispravnom.

Članak 14.

Prijevoznik zadržava pravo ne izdati voznu kartu i odbiti primiti na prijevoz putnike koji svojim ponašanjem nanose štetu imovini prijevoznika te uznemiravaju ostale putnike ili vozno osoblje.

Članak 15.

Putnik je obvezan brinuti se da na polasku na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu ude u vozilo koje prometuje na liniji i da na svom završnom autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu izade iz vozila.

Putnik može ući ili izaći iz vozila samo na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu koje je predvideno po voznom redu.

Putnik se treba brinuti da otputuje prijevoznikom označenim na voznoj karti.

Putnik je obvezan brinuti se da dode na početno stajalište najkasnije 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik nema nikakve obaveze prema putniku.

Ako su za vrijeme trajanja prijevoza određena kratka zadržavanja zbog korištenja toaleta i/ili osvježenja, putnik je dužan vratiti se u vozilo unutar vremena odredenog za zadržavanje.

Prijevoznik nije dužan zadržavati vozilo i čekati putnika koji ne poštuje vrijeme određeno za zadržavanje vozila iz prethodnog stavka ovog članka.

Ukoliko putnik tijekom putovanja svojevoljno prekine putovanje izlaskom iz vozila na usputnim autobusnim kolodvorima/stajalištima ne može zahtijevati povrat naknade za dio ne obavljenog prijevoza niti voznu kartu koristititi za neki drugi polazak prijevoznika na relaciji navedenoj na voznoj karti.

Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 5., 6. i 7. ovog članka.

Članak 16.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog prijevoza te je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika, koja se identificira službenom iskaznicom kontrolora.

Ukoliko putnik koristi voznu kartu s komercijalnom povlasticom, mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom (npr. a-iskaznicom).

Ako putnik tijekom prijevoza ošteti, izgubi ili na bilo koji način ostane bez vozne karte, koristi nevažeću ili neispravnu voznu kartu, ili se pritaji u namjeri da ne plati voznu kartu, obvezan je voznom odnosno kontrolnom osoblju platiti kaznu u iznosu od 50,00 kn i punu cijenu vozne karte za relaciju na kojoj putuje.

Putnik koji odbije platiti kaznu i punu cijenu vozne karte zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz prijevoza na prvom za to adekvatnom mjestu na kojem se vozilo može zaustaviti, a da pri tome ne ugrožava druge sudionike u cestovnom prometu.

Članak 17.

Prijevoznik ima pravo odbiti izdati ili osigurati rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo osobu s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slučaju potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih zahtjeva utvrdenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanje, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću na siguran i praktično izvediv način.

Članak 18.

Za vrijeme prijevoza vozno i kontrolno osoblje prijevoznika može isključiti iz prijevoza putnika

 • ako narušava red i mir u vozilu, - ako ugrožava sigurnost prometa, - ako ometa rad voznog osoblja, - ako ometa rad kontrolnog osoblja,
 • ako ometa putnike i/ili vozno osoblje.

U isto vrijeme kada se putnik iskljuä iz prijevoza vozno osoblje mu uru¿uje i prtljagu. U tom slu¿aju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte za prijevoz i vozne karte — prtljažnice Od mjesta iskljuëenja do završnog autobusnog kolodvora odnosno stajališta putnika.

Članak 19.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onedisti autobus, obvezan je platiti ëišéenje autobusa u visini stvarnih troškova.

Putnik je obvezan naknaditi štetu prijevozniku koju je prouzroëio svojom krivnjom.

Članak 20.

Putnik je za vrijeme trajanja vožnje, na sjedalima na kojima su ugraðeni sigurnosni pojasevi, dužan koristiti pojas sukladno odredbama važeéeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Sve eventualne posljedice u slu¿aju štetnog dogadaja zbog nepridržavanja odredbi iz stavka 1. ovog ëlanka snosi putnik.

Putnik se za vrijeme vožnje ne smije kretati vozilom niti se dizati sa sjedala dok se vozilo ne zaustavi radi iskrcavanja putnika.

Članak 21.

U medunarodnom prijevozu i prijevozu unutar EU putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na prijevoz, ulazne i izlazne dokumente (putovnicu, vizu, novac potreban za boravak u nekoj državi i SI.) kao i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela kako u vezi s njim osobno tako i u vezi s putniëkom i rutnom prtljagom.

Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 1. ovog Elanka.

V. INFORMIRANJE I PRIGOVORI

Članak 22.

Putnik koji želi primati potrebne informacije o totno utvrdenom putovanju tijekom njegova trajanja dužan je prilikom sklapanja ugovora o prijevozu prijevozniku ili autobusnom kolodvoru ostaviti kontakt na koji je moguée takve informacije pružati, kada je to izvedivo.

Ostale informacije putnicima daju se putem internet stranica prijevoznika i putem autobusnih kolodvora

Članak 23.

Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor prijevozniku najkasnije 90 dana Od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen prijevoz.

Prigovor iz stavka 1. ovog Elanka, obrazac kojeg se nalazi na internet stranici prijevoznika, dostavlja se iskljuëivo u pisanom obliku na adresu prijevoznika: Panturist d.d., Osijek, Sv.L.B. Mandiéa 33 ili putem email-a: reklamaciie@arriva.com.hr pri Eemu se uz isti obavezno treba priložiti i originalni primjerak vozne karte, Osim u slu¿aju kada se radi o voznoj karti kupljenoj putem interneta kada se u obrascu navodi samo broj narudžbe internet karte.

Prijevoznik je dužan u roku Od 30 dana Od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obraduju.

Prijevoznik se obvezuje dati kona¿ni odgovor putniku u roku ne dutjem Od 90 dana Od primitka pisanog prigovora. Ukoliko prijevoznik to ne utini u navedenom roku Od primitka pisanog prigovora, putnik može podnijeti prigovor Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture.

Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog oëitovanja prijevoznika neée javno istupati vezano za uslugu prijevoza koja je predmet prigovora.

Članak 24.

U roku Od 5 dana Od dana primitka odgovora na pisani prigovor iz prethodnog Elanka ovih Opéih uvjeta, putnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potroša¿a prijevoznika u Eijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potroša¿a.

Reklamacije zaprimljene nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog Elanka neée se uzimati u obradu.

Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku Od 30 dana Od dana zaprimanja reklamacije.

Putnik se obvezuje da do dana primitka odgovora povjerenstva na podnesenu reklamaciju neée javno istupati vezano za predmet reklamacije.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom putnik može pokrenuti sudski postupak tek nakon što je iscrpio postupak rješavanja o prigovoru sukladno Elanku 23. i 24. ovih Opéih uvjeta.

U slu¿aju spora izmeðu putnika i prijevoznika, stvarno i mjesno je nadležan sud prema sjedištu prijevoznika.

VI. OBVEZE PRIJEVOZNIKA

Članak 25.

Prijevoznik utvrduje vozni red i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na odgovarajuéi naEin, putem interneta i na ovlaštenim prodajnim mjestima.

Prilikom odredivanja prodajne cijene prijevoza prijevoznik može uzeti u obzir i komercijalne povlastice za odredene relacije, za odredene polaske na nekoj od relacija na kojoj obavlja prijevoz, za odreden broj sjedala koje kao takve odredi na odredenoj relaciji, odredene kategorije putnika koje kao takve odredi, pri temu ne moraju na svim relacijama iste linije ili istim relacijama razliëitih linija biti dostupne sve komercijalne povlastice Prijevoznika.

Članak 26.

Prijevoznik ée primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih opéih uvjeta prijevoza.

Na prijevoz se neée primati:

 • osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakoëeno,
 • osobe koje pokazuju oëite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe s otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijedena u prometnoj nesreéi do najbliže zdravstvene ustanove),
 • djeca do 14 godina starosti, ako nisu u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe, s tim da suglasnost mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog ureda. Djeca starosti od 14 do 18 godina života primit ée se na prijevoz na vlastitu odgovornost roditelja uz obvezno posjedovanje osobnog dokumenta,
 • osobe kojima je odjeéa ili prtljaga u tolikoj mjeri oneëišéena da postoji opasnost oneëišéenja odjeée drugih putnika u vozilu ili vozila, osobe pod utjecajem opojnih sredstava (alkohol, droga i sl.),
 • osobe bez odgovarajuée odjeée (u kupaéim kostimima, bez dijelova odjeée i obuée, s pancericama i sl.).

Članak 27.

U slu¿aju otkazivanja polaska ili kašnjenja za više od 90 minuta u polasku s autobusnog kolodvora u unutarnjem cestovnom prijevozu, u medunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar EU s predviðenom udaljenosti prijevoza do 250 km, putnik ima pravo odabira izmeðu:

 nastavka ili preusmjeravanja putovanja do odredišta bez dodatne naknade za prijevoz ili  povratka u polazno mjesto uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu ili  prekida putovanja uz povrat naknade za neobavljeni dio prijevoza.

Za štetu nastalu putniku zbog prekida, zakašnjenja ili neizvršenja prijevoza, prijevoznik ne odgovara u slu¿ajevima teških vremenskih uvjeta, prometnih zastoja te u sluëajevima koji nisu posljedica namjere ili grube nepažnje prijevoznika.

Članak 28.

U unutarnjem cestovnom prijevozu, medunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar EU sa predvidenom udaljenosti prijevoza od najmanje 250 km, putnik ima slijedeéa prava:

              kod otkazivanja i kašnjenja u polasku s autobusnog kolodvora za više Od 120 minuta ili u slu¿aju prevelikog broja rezervacija, putnik ima pravo odabira izmedu nastavka ili preusmjeravanja prijevoza do odredišta prvom slijedeéom prigodom bez dodatne naknade za prijevoz ili povrata cijene vozne karte i prema potrebi, besplatnog povratka do prvog polaznog mjesta navedenog u ugovoru o prijevozu prvom slijedeéom prigodom.

 • Isto se ne primjenjuje na putnike koji imaju voznu kartu s otvorenim datumom putovanja bez ovjerene vozne karte i rezervacije s danom i satom povratka.

Svoj odabir putnik je dužan prijevozniku priopéiti na dokaziv naëin u roku Od 60 minuta nakon nastanka okolnosti iz prethodnog stavka ovog Elanka.

Povrat novca, putniku iz stavka 2. podstavka 1. ovog Elanka, izvršit ée se u roku Od 14 dana Od dana primitka zahtjeva putnika, u gotovini, Osim ako putnik ne prihvati drugi oblik naknade.

Isplata obuhvaéa puni iznos cijene po kojoj je vozna karta kupljena, za dio ili dijelove puta koji nisu prijeðeni i za vet prijedene dijelove puta ako prijevoz više ne služi svrsi u pogledu putnikova Plana prijevoza.

 • kod otkazivanja i kašnjenja polaska s autobusnog kolodvora više Od 90 minuta kod prijevoza kojima je predvideno trajanje više Od 3 sata, putnik ima pravo na brzi obrok i osvježavajuée piée primjerene vremenu Eekanja, uz uvjet da su isti raspoloživi na autobusnom kolodvoru ili ih je razumno moguée pribaviti te hotelsku sobu ili drugi smještaj ukoliko je potreban ostanak jedne ili više noéi. Trošak smještaja ne može biti veéi Od 80,00 EUR po noéenju za najviše dva noéenja.

Prijevoznik nije u obvezi osigurati smještaj ukoliko je do otkazivanja ili kašnjenja došlo radi teških vremenskih uvjeta ili elementarne nepogode koje su ugrozile sigurno obavljanje prijevoza.

 • U slu¿aju prometne nesreée koja proistje¿e iz pružane usluge prijevoza po ovim optim uvjetima prijevoznik ée putnicima iz st.l. ovog Elanka pružiti razumnu i razmjernu pomoé u pogledu neposrednih praktiEnih potreba putnika nakon nesreée, ukljuëivo prijevoz, smještaj, hranu, odjeéu i pružanje prve pomoéi. Ukupan trošak smještaja ne može biti veéi Od 80,00 EUR po putniku po noéenju za najviše dva noéenja.

VII. PRIJEVOZ PRTLJAGE

Članak 29.

Vozilima prijevoznika prevoze se rutna, putniëka, nepraéena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ru¿nom, putniëkom ili nepraéenom prtljagom pod uvjetima predvidenim ovim optim uvjetima.

Osobnim vozilima 8+1 u cestovnom prometu prevozi se iskljuëivo rutna prtljaga.

Članak 30.

Rutna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo odnosno osobno vozilo iz tlanka 29. St. 2 ovih Opéih uvjeta i smjestiti na za to odredeno mjesto, a koje putnik tuva sam.

Pod rudnorn prtljagom podrazumijevaju se u pravilu stvari manjih dimenzija, kao što su ru¿ne torbe, mreže i sliëno, koje se mogu stavljati na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ispod sjedišta, ali tako da ne smetaju drugim putnicima.

Za ru¿nu prtljagu iz stavka 2. ovog Elanka vozno osoblje ne naplaéuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili ošteéenje iste.

Članak 31.

Pod putnitkom prtljagom podrazumijevaju se kov¿ezi, torbe, ruksaci i sliëno maksimatne težine cca 25 kg po komadu prtljage.

Uslugu prijevoza putniëke prtljage naplaéuje vozno osoblje prilikom ukrcaja u vozilo uz izuzetak naveden u stavku 6. ovog Elanka.

Pod predmetima koji se ne smatraju putniëkom prtljagom podrazumijevaju se predmeti koje putnik nosi sa sobom kao što su: sanduci, košare, vreée, omoti i slidni predmeti koji se po svojim dimenzijama i težini mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage (prtljažnik) i naplaéuju se prema važeéem cjeniku za nepraéenu prtljagu.

Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a ako raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ujedno ne optereéuje vozilo i više komada prtljage.

Vozno osoblje kod primanja i smještaja prtljage dužno je putniku izdati odgovarajuéu voznu kartu — prtljažnicu (dalje u tekstu: prtljažnica) i ratun za pruženu uslugu prijevoza prtljage koji je putnik dužan Euvati tijekom cijelog putovanja i predoëiti na zahtjev kontrole.

Na odredenim prodajnim mjestima Prijevoznika putnik prilikom kupnje vozne karte ili rezervacije za prijevoz unutar Republike Hrvatske može kupiti i prtljažnicu za najviše dva komada prtljage. Prilikom predaje prtljage na prijevoz Putnik je dužan kupljenu prtljažnicu zalijepiti Oko rutke prtljage te voznom osoblju predoëiti ra¿un. Vozno osoblje je u obvezi preuzeti prtljagu na prijevoz nakon provjere relacije, vremena i datuma polaska s predotene vozne karte ili rezervacije. Neodgovarajuéa vozna karta prtljažnica neée se priznati veé ée se izdati i naplatiti nova prtljažnica.

Ukoliko putnik zatraži povrat naknade vozne karte pod uvjetima i na naëin utvrden u ovim opéim uvjetima omoguéit ée mu se i povrat naknade za prtljažnicu na natin i pod uvjetima utvrdenim u ovim opéim uvjetima.

Cjenik za prijevoz putniëke i nepraéene prtljage te predmeta utvrduje prijevoznik i istaknut je na internet stranicama prijevoznika.

Postojanje ugovora o prijevozu putniëke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi naëin Osim prtljažnicom i raëunom za pruženu uslugu prijevoza prtljage.

Članak 32.

Putnik je prilikom predaje na prijevoz putnitke prtljage dužan obavijestiti vozno osoblje o vrijednosti prtljage iznad iznosa Od 2.500,00 kn te voznom osoblju omoguéiti uvid u prtljagu.

Dragocjenosti (nakit, umjetinine i sl.), vrijednosne papire, telekomunikacijske i informatičke uredaje i opremu (prijenosna računala, mobilne uredaje, i dr.) ili druge skupocjene stvari i uređaje putnik je u obvezi imati u ručnoj prtljazi.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke, nepraćene prtljage i predmeta do iznosa u visini do 2.500,00 kuna.

Prijevoznik ne odgovara za štetu iz prethodnog stavka ovog članka ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju.

Članak 33.

Putnik je dužan naknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.

Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit ili umjetnine, telekomunikacijske i informatičke uređaje i opremu, svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce, svježe i smrznuto meso i mesne preradevine, mlijeko i mliječne preradevine, biljke, duhan i duhanske proizvode i alkohol.

Članak 34.

Od životinja na prijevoz se mogu primiti psi pomagači i terapijski psi u pratnji korisnika psa pomagača, kandidata za korištenje psa pomagača, voditelja psa pomagača, kandidata za voditelja psa pomagača, socijalizatora psa pomagača i radnog instruktora psa pomagača kao i stručni voditelj terapijskog psa, kandidat za stručnog voditelja terapijskog psa, voditelj terapijskog psa, kandidat za voditelja terapijskog psa i trener terapijskog psa uz predočenje radne iskaznice.

Osoba koja provodi socijalizaciju psa, trener psa pomagača i terapijskog psa, kandidat za trenera psa pomagača i terapijskog psa, radni instruktor psa pomagača i terapijskog psa i kandidat za radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa, prilikom ulaska u vozilo moraju predočiti ili ugovor s pružateljem usluge ili radnu iskaznicu.

U slučaju iz prethodna dva stavka za psa pomagača se ne naplaćuje vozna karta.

Članak 35.

U skladu s raspoloživim prostorom u prtljažniku vozila prijevoznik može uzeti na prijevoz nepraćenu prtljagu.

Nepraćena prtljaga su stvari koje ne prati putnik u vozilu, a koje prijevoznik preuzima na prijevoz uz izdavanje vozne karte prtljažnice za nepraćenu prtljagu i isporučuje na ugovorenom odredištu naznačenom na prtljažnici.

Ugovorom o prijevozu nepraéene prtljage prijevoznik se obvezuje da ée preuzetu prtljagu prevesti do ugovorenog odredišta i urutiti je primatelju ili po njemu opunomoéenoj osobi (uz predotenje punomoéi od primatelja). Na prtljažnici za nepraéenu prtljagu se upisuje relacija, ime i prezime te adresa pošiljatelja i primatelja. Preuzimanje nepraéene prtljage na prijevoz vozno osoblje potvrduje izdavanjem ra¿una koji se uru¿uje pošiljatelju kada se vrši i naplata usluge, dok prilikom predaje prtljage primatelj svojim potpisom potvrduje primitak pošiljke na primjerku prtljažnice koju posjeduje vozno osoblje.

Postojanje ugovora o prijevozu nepraéene prtljage može se dokazivati prtljažnicom ili ra¿unorn za nepraéenu prtljagu.

Članak 36.

Pošiljatelj nepraéene prtljage je obvezan voznom osoblju dati informaciju o sadržaju nepraéene prtljage.

Prijevoznik ne odgovara za krivu informaciju u vezi sadržaja nepraéene prtljage.

Vozno osoblje ovlašteno je odbiti primitak prtljage u slu¿aju da putnik ili pošiljatelj odbija reti njezin sadržaj.

Članak 37.

Uz stvari navedene u Elanku 33. stavak 2. ovih Opéih uvjeta, kao nepraéenu prtljagu neée se primati na prijevozi slijedeée pošiljke:

 • svježa i smrznuta riba i riblje preradevine, školjke i mekušci,
 • svježe i smrznuto meso i mesne preradevine,
 • mlijeko i mlijetne preradevine,
 • alkohol,
 • duhan i duhanski proizvodi.

Prijevoznik u medunarodnom prijevozu i prijevozu unutar EU ne uzima na prijevoz nepraéenu prtljagu.

Članak 38.

Pošiljatelj je dužan dostaviti nepraéenu prtljagu najkasnije 15 minuta prije polaska vozila po voznom redu, u protivnom prijevoznik je nije dužan preuzeti.

Primatelj je dužan dotekati vozilo radi preuzimanja nepraéene prtljage.

Prijevoznik ne odgovara za nepraéenu prtljagu ako primatelj nije do¿ekao vozilo.

Članak 39.

Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu prijevoza sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putnitku prtljagu.

Sve pronadene stvari nakon završetka prijevoza vozno osoblje predaje ovlaštenoj osobi prijevoznika ili trgovaëkom društvu koje gospodari autobusnim kolodvorom.

Za stvari pronadene u vozilu nakon završetka prijevoza prijevoznik ne odgovara.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Vozila prijevoznika u kojima je ugraðen video nadzor na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom.

Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.

Oëitavanje snimljenih podataka moguée je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, na zahtjev MUP-a i/ili suda.

Članak 41.

Prijevoznik te kao poslovnu tajnu duvati sve što je saznao o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slu¿ajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neée priopéiti osobne podatke putnika prikupljene u svrhu realizacije ugovora o prijevozu i/ili izdavanje dokumenata koji su osnova za ostvarivanje prava na komercijalne povlastice prijevoznika.

Ispravak, dopuna i brisanje osobnih podataka putnika vrši se na temelju pisanog zahtjeva putnika upuéenog na adresu Panturist d.d., Osijek, Sv.L.B. Mandiéa 33, Službenik za zaštitu osobnih podataka ili na e-mail adresu putem Kontakt obrasca na internet stranici prijevoznika (vrsta upita: Zaštita osobnih podataka).

Članak 42.

Sve sporove nastale izmedu putnika za vrijeme vožnje rješava vozno osoblje, dok eventualne sporove izmedu putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika.

Za eventualne sporove izmedu putnika i prijevoznika nadležan je sud Republike Hrvatske prema propisima važeéim u Republici Hrvatskoj.

U slu¿aju potrebe tuma¿enja odredbi ovih opéih uvjeta u odnosu na prevedene tekstove istih na druge jezike važeéa je iskljuëivo hrvatska verzija teksta ovih Opéih uvjeta.

Članak 43.

Ovi Opéi uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.arriva.com.hr. i svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju vozne karte prijevoznika.

Stupanjem na snagu ovih Opéih uvjeta prestaju važiti Opéi uvjeti prijevoza od dana O1. rujna 2014. godine.

Članak 44.

Internet prodaja voznih karata regulirana je Opéim uvjetima internet prodaje voznih karata.

Prijevoznik može mijenjati ove Opte uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važeéim zakonskim propisima i uredbama EU.

 

Panturist d.d.

Predsjednik Uprave

Saša Ilić, univ. spec.oec.ing