Opći uvjeti prijevoza Panturist

Na osnovu članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08 i 125/11) i Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN, 82/13) društvo Panturist d.d., Sv.L.B. Mandića 33, Osijek, kojeg zastupa predsjednik uprave Dražen Divjak (u daljnjem tekstu: prijevoznik ili Panturist), donio je sljedeće:

 

OPĆE UVJETE ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I STVARI AUTOBUSOM

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Opći uvjeti za prijevoz putnika i stvari autobusom (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) je akt kojim se utvrđuju međusobni odnosi između putnika i prijevoznika, osnove za izračun cijena usluga prijevoza za putnike, naknada za stvari i sporedne usluge prijevoza.

Odnosi utvrđeni međusobnim sporazumom ne mogu ovim aktom biti stavljeni izvan snage.

 

Članak 2.

Opći uvjeti kao i druge odredbe ugovornog odnosa između putnika pošiljatelja stvari s jedne strane i prijevoznika s druge strane, ne mogu sadržavati odredbe prema kojima bi prijevoznik bio potpuno ili djelomično oslobođen utvrđene odgovornosti po zakonu o obveznim odnosima.

 

Članak 3. 

Opći uvjeti se dostavljaju kolodvorima koje prijevoznik koristi po voznom redu pojedinih linija. Isti akt se mora nalaziti u autobusu te je posada vozila dužna na zahtjev putnika predočiti mu isti.

 

II. UGOVORNI ODNOSI U PRIJEVOZU

Članak 4.

Ugovorom koji je sklopljen kupnjom vozne karte za putnika, odnosno plaćanjem naknade za prijevoz stvari utvrđuje se da će prijevoznik prevesti putnika, odnosno stvari do ugovorenog odredišta.

Ugovor o prijevozu sklapa se između prijevoznika i putnika ili između prijevoznika i naručitelja prijevoza.

 

Članak 4.a

Prodaja voznih karata putnicima vrši se bez diskriminacije na temelju njihove nacionalnosti ili prodajnog mjesta na kojem je kupljena karta. Prodaja karata invalidnim osobama vrši se bez zaračunavanja dodatnih troškova.

 

Članak 5. 

Prijevoznik je dužan prevesti putnika i stvari prema objavljenom voznom redu linije i pod odgovarajućim uvjetima za vrstu prijevoza, pri čemu se pod pojmom putovanja podrazumijeva prijevoz autobusom od polaznog do krajnjeg odredišta.

Putnik je dužan tijekom putovanja čuvati voznu kartu i na zahtjev kontrolora ili voznog osoblja istu im predočiti.

 

Članak 6. 

Cijena usluge prijevoza utvrđena je cjenikom koji je sastavljen na temelju tablice s poštivanjem kilometraže koja je objavljena u voznom redu linije.

U međunarodnom prijevozu cijena vozne karte se može odrediti temeljem odredaba sporazuma izmedu Republike Hrvatske i države prema kojoj se linija održava.

 

Članak 7.

Vozna karta može biti jednosmjerna, povratna, mjesečna i povlaštena.

Vozna karta obvezuje prijevoznika za dan i sat koji su na karti naznačeni.

Na povratnoj karti bit će naznačeno vrijeme važenja iste. Rok važenja povratne karte računa se od dana započetog putovanja.

Putnik – korisnik vozne karte dužan je izvršiti rezervaciju mjesta u vozilu. 

 

Članak 8.

Iznimno od članka 7. ovih općih uvjeta, putnik može kupiti i postati vlasnikom mjesečne vozne karte i/ili ČlP vozne karte uz jednokratnu naknadu prema važećem cjeniku prijevoznika.

Pokazna i/ili ČIP vozna karta glasi na ime vlasnika i sadrži podatke o vlasniku karte, vrsti karte te relaciji na kojoj se korisnik vozi.

Pokazna i/ili ČIP vozna karta se izdaje na određeno vrijeme naznačeno na pokaznoj karti odnosno sadržano na čipu uz naknadu, ovisno o razdoblju i kategoriji osoba koje su je kupili.

Prodaja talona za mjesečnu kartu, odnosno punjenje ČIP karte, vrši se na prodajnim mjestima prijevoznika.

U slučaju da u tijeku važenja ČIP karte čip na istoj bude oštečen, uslijed čega se sa istog ne mogu očitati podaci, putnik će uz naknadu u visini vrijednosti nove ČIP kartice, zamijeniti oštećenu ČIP voznu kartu novom, koja će važiti do datuma prethodne ČIP vozne karte.

U slučaju gubitka pokazne vozne karte odnosno ČIP vozne karte, korisnik je dužan gubitak odmah prijaviti prodajnom mjestu na kojem je istu kupio.

 

Članak 9.

Vozne karte se kupuju na organiziranim prodajnim mjestima (autobusnim kolodvorima, stajalištima, agencijama, poslovnicama i sl.).

Iznimno od stavka 1. ovog članka, vozna karta se može kupiti u vozilu ukoliko za prodaju karte u vozilu ne postoje određene tehničke, ugovorne ili druge zapreke.

 

Članak 10.

Prema zakonskim propisima određeni putnici imaju pravo na korištenje povlastice pri putovanju autobusom u linijskom cestovnom prijevozu.

Ovo pravo se ostvaruje kada su utvrđeni i doneseni svi potrebni zakonski i podzakonski akti, te osigurana financijska sredstva za povrat prijevozniku za prijevoz putnika koji je koristio povlasticu.

Iznimno, prijevoznik može za određene kategorije putnika i samostalno odobriti povlastice za prijevoz.

 

Članak  11.

Pri kupnji vozne karte uz korištenje povlastice iz članka 10. ovih općih uvjeta, putnik mora predočiti propisane dokumente radi utvrđivanja identiteta i prava na korištenje povlastica.

 

Članak 12.

U slučaju da se utvrdi zlouporaba povlastice iz članka 10. ovih općih uvjeta, ista se može putniku oduzeti, odnosno odrediti vrijeme za koje je putnik ne može koristiti.

Putnik može ostvariti pravo samo na jednu vrstu povlastice, iznimno, kod korištenja povratne vozne karte.

 

Članak 12.a

Prema Uredbi (EU) br. 181/2011 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011 (u daljnjem tekstu: Uredba EU br. 181/2011) prijevoznici ne smiju odbiti prihvatiti rezervaciju, izdati ili drukčije osigurati kartu ili ukrcati osobu na temelju invaliditeta ili smanjene pokretljivosti osim u sljedećim slučajevima:

–       kako bi ispunili valjane sigurnosne uvjete po međunarodnom pravu, pravu Unije ili nacionalnom pravu, ili kako bi ispunili zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje određuju nadležna tijela;

–       ako konstrukcija vozila ili infrastrukture, uključujući autobusna stajališta i kolodvore, fizički onemogućava siguran i operativno izvediv ulazak, i izlazak ili prijevoz osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti.

Ako prijevoznik odbije prevesti osobu s invaliditetom iz gore navedenih razloga, ta osoba može zahtijevati da ju prati druga osoba, koju izabere sama i koja joj može osigurati potrebnu pomoć, tako da razlozi prijevoznika iz stavka 1. ovog članka nisu valjani. Takva prateća osoba dobit će povrat cijene vozne karte za cijelo putovanje u 100% iznosu pod uvjetom da je invalidna osoba koju prati kupila kartu po redovnoj cijeni.

 

Članak 13. 

Prodajno mjesto za prodaju voznih karata, odnosno prijevoznik, ne može naplatiti uslugu rezervacije sjedišta bez prethodno kupljene vozne karte.

Putnik može rezervirati mjesto usmeno ili telefonom, ali je dužan kupiti voznu kartu i rezervaciju najmanje 60 minuta, a najviše 30 dana prije polaska autobusa na tuzemnim i međunarodnim linijama, a na međužupanijskim linijama dužim od 100 km u vrijeme turističke sezone (15.06. – 30.09.) najmanje dva dana ranije.

Ako putnik u ovom roku ne kupi voznu kartu i rezervaciju, prodajno mjesto koje je izvršilo rezervaciju ima pravo prodati istu drugom putniku bez ikakvih daljnjih obveza prema putniku koji nije kupio kartu i rezervaciju u određenom roku. 

Članak 14.

Putnik koji je kupio voznu kartu, a želi odustati od putovanja, ima pravo vratiti voznu kartu dva sata prije početka putovanja na tuzemnim linijama, a za međunarodne linije 6 sati prije putovanja i zahtjevati povrat dijela uplaćenog iznosa.

Povrat dijela naplaćenog iznosa obavlja blagajna prijevoznika. Putniku se vraća uplaćeni iznos umanjen za troškove rezervacije i kolodvorske usluge i 10% vrijednosti vozne karte (prijevoza).

Za izgubljenu voznu kartu, odnosno voznu kartu koja se vraća u roku kraćem od roka iz stavka 1. ovog članka, odnosno nakon što je putovanje već započelo ili ako je putnik svojom krivicom otputovao autobusom drugog prijevoznika, naplaćeni iznos se ne vraća.

 

Članak 15.

Povratna karta izdaje se na onaj rok valjanosti kako je to naznačeno na pojedinim cjenicima i za nju prijevoznik utvrđuje popust sukladno vlastitom cjeniku.

Ukoliko povratno putovanje nije iz opravdanih razloga obavljeno (bolesti i dr. slučajeva više sile) putnik može zatražiti vraćanje dijela plaćenog iznosa vrijednosti povratne karte najkasnije do isteka roka važenja iste karte.

Vraćanje dijela plaćenog iznosa putnik mora zatražiti u mjestu gdje je karta prodana i u roku valjanosti te karte. U ovom slučaju putnik ima pravo na povrat razlike od vrijednosti plaćenog iznosa za povratnu kartu i stvarne vrijednosti jednosmjerne karte umanjene za 10%.

Putovanje sa povratnom voznom kartom mora se obaviti po istom prijevoznom pravcu i s istim prijevoznikom ili prijevoznikovim kooperantom.

 

Članak 16.

U slučaju da putnik odustane od putovanja ili potražuje vraćanje dijela cijene povratne karte, a povratno putovanje nije korišteno, produženje roka valjanosti vozne karte može izvršiti samo ovlaštena osoba prijevoznika, ukoliko je takav zahtjev od strane putnika postavljen u rokovima utvrđenim člankom 14. općih uvjeta.

Odustajanje od putovanja u tuzemnom prijevozu u vremenu kraćem od dva sata prije početka samog putovanja povlači za sobom gubitak prava na povrat novca.

Zahtjev za povrat novca za neiskorišteno povratno putovanje postavljen nakon isteka ugovorenog datuma putovanja ne može se uvažiti.

Putniku se omogućava putovanje zamjenom rezervacije koju ovjerava ovlaštena osoba na prodaji karata za datum koji odredi putnik u situacijama pravodobno postavljenog zahtjeva.

Prethodni stavci ovog članka analogno se primjenjuju i na međunarodni prijevoz, ali je rok za odustajanje od putovanja 6 sati prije početka planiranog putovanja.

 

Članak 17.

Na prodajnom mjestu putnik može zatražiti potvrdu o plaćenom iznosu cijene vozne karte. Ovu potvrdu prodajno mjesto izdaje na za to određenom obrascu, uz naknadu.

 

III. PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 18.

Na prijevoz se ne smiju primiti:

- osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim osoba koje za to imaju ovlaštenje,

- osobe koje boluju od bolesti koje ugrožavaju zdravlje i/ili sigurnost putnika (zarazne ili psihičke bolesti),

- osobe u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava,

- osobe bez odgovarajuće odjeće,

- osobe koje svojom odjećom mogu nanijeti štetu putnicima ili vozilu,

- životinje osim pasa pratitelja slijepih osoba i malih životinja u skladu s uvjetima utvrđenim članka 47. ovih općih uvjeta.

 

Članak 19.

Putnik je dužan brinuti se da na polaznom stajalištu ili međustajalištu uđe pravodobno u autobus koji prometuje na toj liniji, a na odredišnom stajalištu iziđe iz autobusa.

Putnik može ući ili izići samo na stajalištu koje je predviđeno po redu vožnje, osim u slučaju više sile.

 

Članak 20.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu do završetka putovanja i pokazati je na zahtjev voznog ili kontrolnog osoblja.

Pretplatne vozne karte smatraju se važećim po cijeni vožnje za relaciju na koju glase.

 

Članak 21.

Ako su cijene ili druge pristojbe nepravilno izračunate, putnik je dužan za manje izračunatu cijenu nadoplatiti, a više obračunata cijena se vraća putniku.

 

Članak 22.

Manje zaračunatu cijenu naplaćuje vozno osoblje, a povrat više naplaćene cijene vozne karte putniku se odobrava na temelju pismenog zahtjeva kojeg dostavija prijevozniku u roku od 8 dana od dana putovanja.

 

Članak 23.

Putnik koji voznom kartom za kraći prijevozni put putuje do istog odredišnog stajališta dužim prijevoznim putem, plaća razliku između redovne odnosno povlaštene vozne cijene i istih takvih karata za prijevoz na dužem prijevoznom pravcu.

Prethodni stavak se ne odnosi na putnike sa mjesečnim kartama.

 

Članak 24.

Putnik koji želi produžiti putovanje istim autobusom i dalje od stajališta do kojeg vrijedi njegova vozna karta, dužan je to prijaviti voznom osoblju na početku putovanja. Tada plaća nadoplatu vozne karte do novog odredišnog stajališta.

 

Članak 25.

Ukoliko se putnik pritaji od voznog osoblja u namjeri da ne plati voznu kartu ili ako je izgubi ili na bilo koji način ostane bez vozne karte, dužan je voznom ili kontrolnom osoblju platiti kartu odnosno novu kartu za relaciju na kojoj putuje, pri čemu osoblje vrši i naplatu kazne iz članka 27. općih uvjeta.

 

Članak 26.

Kada vozno osoblje obavi pregled voznih karata i izvrši naplatu od svih putnika koji nisu imali vozne karte, dužno je upitati ima li još putnika bez vozne karte.

 

Članak 27.

Ukoliko kontrolno osoblje zatekne putnika u autobusu bez vozne karte, ima pravo naplatiti kaznu u visini 200,00 kn te pored te novčane kazne naplatiti i punu cijenu vozne karte od stajališta na kojem je putnik ušao do njegovog odredišta.

Ako se ne može utvrditi na kojem je stajalištu putnik otpočeo vožnju, naplaćuje mu se cijena vozne karte od početnog stajališta linije autobusa do odredišta u koje putnik putuje.

Ukoliko se u autobusu zatekne putnik sa uništenom ili krivotvorenom kartom, prijevoznik mu može naplatu karte i kazne izvršiti sukladno prethodnim stavcima ovog članka.

Ukoliko se radi o uništenoj ili krivotvorenoj pretplatnoj karti, ista se oduzima putniku, a prijevoznik uz naknadu troškova od putnika može istome zabraniti daljnje izdavanje karte.

Putnik koji odbije platiti kaznu isključuje se iz putovanja, a ukoliko on to odbije vozno osoblje je o tome dužno obavijestiti najbližu policijsku postaju.

 

Članak 28.

Za vrijeme putovanja vozno i kontrolno osoblje prijevoznika može isključiti putnika od daljnjeg putovanja na prvom stajalištu ako narušava red i mir u autobusu, ugrožava sigurnost prometa i ometa rad voznog osoblja.

U slučajevima isključivanja putnika radi naprijed navedenih razloga putnik nema pravo na povrat iznosa vozne karte od mjesta isključivanja do odredišta.

U isto vrijeme kada ga isključi iz daljnjeg putovanja vozno osoblje uručuje mu pripadajuću prtljagu.

 

Članak 29.

Ako putnik koji za prijevoz koristi povlasticu ne može na zahtjev voznog ili kontrolnog osoblja pokazati ispravu koja mu daje pravo na korištenje povlastice dužan je platiti razliku između pune i povlaštene cijene vozne karte.

 

Članak 30.

Ako putnik namjerno ili iz krajnje nepažnje zaprlja autobus dužan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova.

 

Članak 31.

Putnik je dužan namiriti štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom na autobusu ili drugom objektu prijevoznika.

 

Članak 32. 

Pušenje u autobusu nije dozvoljeno. Zabrana pušenja se odnosi i na elektronske cigarete.

 

Članak 33.

Za štetu nastalu radi kašnjenja ili prekida putovanja, ukoliko je do nje došlo iz objektivnih razloga ili više sile, prijevoznik ne odgovara.

 

Članak 33.a

Prema Uredbi EU br. 181/2011 putnici na međunarodnim linijama dužine od najmanje 250 kilometara, kojima je početna i završna postaja u zemljama Europske unije imaju pravo na:

  1. garanciju nastavka ili preusmjeravanja putovanja do krajnjeg odredišta ili povrat cijene karte u slučajevima prebukiranja ili u slučajevima otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 120 minuta;
  2. odgovarajuću pomoć u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska za više od 90 minuta kod putovanja s predviđenim vremenom trajanja dužim od tri sata;
  3. informaciju u slučaju otkazivanja ili kašnjenja polaska;
  4. odštetu za smrt ili tjelesnu povredu, kao i za gubitak ili oštećenje prtljage uslijed prometnih nesreća, a posebice pomoć prijevoznika s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nesreće.

 

Članak 33.b

U slučaju nesreće prijevoznik ograničava ukupni trošak smještaja putnika na najviše 80 EUR po noćenju za svakog putnika i za najviše dvije noći.

 

IV. PRIJEVOZ STVARI

Članak 34.

U cestovnom linijskom prijevozu autobusima na prijevoz se mogu uzeti slijedeće stvari:

- ručna (osobna) prtljaga manjih dimenzija kao što su ručne torbe, vrećice i sl., koja se može držati na polici iznad sjedišta, ali tako da ne smeta drugim putnicima;

- putna prtljaga koju putnik nosi sa sobom težine do 40 kg kao što su kovčezi, torbe, sanduci, košare, putničke vreće, kutije i slični omoti, invalidska kolica, dječja kolica, muzički instrumenti te druge stvari koje se po svojim dimenzijama i težini mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage i ne spriječavaju brz utovar i istovar.

U putnu prtljagu ne pripadaju siijedeće stvari: osobno računalo, video kamera, mobilni telefoni, fotoaparat, novac, nakit, kreditne kartice, medicinska osobna i druga dokumentacija, umjetnička djela i vrijedne reprodukcije, kristalni i lako lomljivi stakleni predmeti, lijekovi i protetska pomagala, alat i pribor koji služi za obavljanje profesionalne djelatnosti te vrijedne i raritetne knjige i predmeti od plemenitih metala i skupih kovina.

Prtljaga se prevozi u posebnom prostoru namijenjenom za smještaj iste.

Prijevoznik je dužan preuzeti na prijevoz prtljagu uz naplatu čija visina je određena važećim cjenikom, ali najviše dva komada, a sve više od toga samo ako raspolaže sa dovoljnim smještajnim prostorom, za to naplaćuje naknadu sukladno cjeniku za prijevoz i čuvanje stvari.

Prtljaga bez pratitelja su u pravilu sve one stvari koje se mogu preuzeti na prijevoz autobusom uz uvjet da se raspolaže dostatnim slobodnim prostorom, to jest da se zbog tih stvari ne prikraćuje putnika pri utovaru prtljage i da se njima ne opterećuje autobus.

Za gubitak ili oštećenje prtljage, koja se preuzima na prijevoz bez pratitelja, odgovoran je vozač autobusa, koji je obvezan na naknadu štete po tom osnovu, osim ako se dokaže da je šteta prouzročena višom silom ili radnjom na koju nije mogao utjecati.

Vozno osoblje može radi vlastite sigurnosti, prije preuzimanja nepraćenih stvari na prijevoz, izvršiti uvid u sadržaj istih.

Prtljaga bez pratitelja može se prevoziti i na osnovu ugovorenog odnosa izmedu pošiljatelja i prijevoznika odnosno druge prateće dokumentacije koju propisuje prijevoznik i po posebnom cjeniku.

 

Članak 35.

Na prijevoz se ne smiju primiti:

- eksplozivne i lako zapaljive stvari i stvari pokvarljivog sadržaja,

- stvari koje zbog svojih svojstava ugrožavaju ili mogu povrijediti, uprljati ili oštetiti putnike, autobus ili druge stvari preuzete na prijevoz,

- novac, vrijednosni papiri, dragocjenosti, nakit i umjetnine,

- stvari čiji je prijevoz zabranjen posebnim propisima,

- prtljaga bez pratitelja na kojoj nije označen primatelj. 

 

Članak 36. 

Cjenik za prijevoz i čuvanje prtljage je sastavni dio cjenika za prijevoz putnika. 

 

Članak 37.

Cijena prijevoza prtljage bez pratitelja utvrđena je cjenikom za prijevoz i čuvanje prtljage. Cjenik utvrđuje prijevoznik.

Cijena prijevoza prtljage bez pratitelja može se utvrditi i ugovorom ili drugim odgovarajućim dokumentom između pošiljatelja i prijevoznika.

 

Članak 38.

Prilikom prijevoza i smještaja prtljage u prtljažni prostor autobusa vozno osoblje naplaćuje od putnika naknadu i izdaje mu numeriranu prtljažnu kartu. Jedan dio prtljažne karte lijepi se na prtljagu, drugi dio (kupon) na putnu kartu.

Putnik mora svoj kupon sačuvati do kraja putovanja.

Kod preuzimanja prtljage putnik predaje kupon voznom osoblju, a ono mu u skladu s brojem na kuponu i onom na prtljazi izdaje prtljagu.

Kupon koji je zalijepljen na prtljazi ne smije se ni u kojem slučaju skidati za vrijeme od preuzimanja prtljage na prijevoz pa sve do izdavanja iste. 

 

Članak 39.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem prtljage ako putnik dokaže da je do štete došlo krivnjom prijevoznika. Prijevoznik putniku nadoknađuje iznos stvarne štete a odgovornost prijevoznika za gubitak ili oštećenje prtljage najviše može iznositi:

- na linijama iznad 250 km najviše 1.200 EUR za svaki komad prtljage;

- na linijama do 250 km najviše 1.500,00 Kn za svaki komad prtljage.

Prijevoznik obeštećuje putnika radi gubitka ili oštećenja invalidskih kolica ili druge opreme za kretanje u slučaju da mu se dokaže odgovornost.

Prijevoznik ne odgovara za štete:

  1. u slučaju kada prijevoznik dokaže da je šteta usljed gubitka ili oštećenja prtljage prouzročena višom silom ili radnjom putnika koji je predao prtljagu;
  2. koje nastanu zbog svojstva ili stanja same prtljage i prirodnih osobina stvari koje čine prtljagu;
  3. nastale uslijed krađe ili bilo kojeg drugog kaznenog djela ako je prostor za pohranu prtljage bio u trenutku počinjena djela zaključan i ako je vozno osoblje o tome odmah obavijestilo nadležnu policijsku postaju.

U slučaju gubitka ili oštećenja putne prtljage putnik je dužan podnijeti pismeni zahtjev prijevozniku za naknadu štete odmah po završetku putovanja. Samo za oštećenja koja se nisu mogla otkriti uobičajenim pregledom, putnik može prijevozniku podnijeti zahtjev najkasnije u roku od 8 dana od dana oštećenja prtljage, uz potrebne dokaze o predaji prtljage na prijevoz.

Prijevoznik ne odgovara za gubitak ili oštećenje ručne prtljage.

 

V. ČUVANJE STVARI

Članak 40. 

Prijevoznik je dužan utvrditi način preuzimanja, čuvanja i izdavanja stvari koje su putnici izgubili ili zaboravili u autobusu te odrediti prostor za čuvanje istih. 

 

Članak 41.

Vozno osoblje je na završnom odredištu linije dužno odmah po izlasku putnika pregledati autobus. Nađene stvari moraju se predati na pohranu ovlaštenoj osobi prijevoznika.

 

Članak 42.

Svaku nađenu stvar ovlaštena osoba prijevoznika mora savjesno pregledati i pokušati pronaći vlasnika, pozvati ga da preuzme stvari, odnosno odrediti kako će se postupiti sa nađenim stvarima.

Zaključane, plombirane ili čvrsto vezane stvari ovlaštena osoba može odmah po prijemu otvoriti i utvrditi sadržaj stvari.

 

Članak 43.

Obavijest vlasniku nađene stvari može sadržavati samo kratak opis bez navođenja posebnih znakova (boja, veličina i sl.) pošto sam vlasnik mora navesti sadržaj i druge podatke ukoliko želi povrat stvari.

Po prijemu nađene stvari vlasniku se naplaćuje naknada za čuvanje. 

 

Članak 44.

Nađene stvari koje nemaju veću vrijednost moraju se čuvati do 8 dana.

Nađeni novac, vrijednosni papiri, nakit ili druge stvari veće vrijednosti moraju se čuvati u blagajni prijevoznika do 30 dana.

Nakon isteka rokova iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka prijevoznik više nema obvezu čuvanja. Istekom roka nađena stvar se može baciti, uništiti, darovati ili prodati.

 

Članak 45.

Ako je riječ o živežnim namirnicama čije stanje ne trpi čuvanje na dnevnoj temperaturi imaju se uništiti ili zbrinuti kao smeće u roku od 24 sata.

 

VI. PRIJEVOZ ŽIVOTINJA

Članak 46.

U autobusu se ne smiju prevoziti životinje osim manjih životinja za čiji je prijevoz prijevoznik dao posebnu suglasnost i pasa vodiča slijepih osoba.

Životinje za koje se prijevoznik suglasio da se prevoze, ali isključivo u prtljažnom prostoru (osim psa vodiča za slijepe).

Za vrijeme prijevoza moraju biti adekvatno zbrinute kako ne bi nanosile nikakvu štetu i uz odgovarajuću potvrdu o obavljenom veterinarskom pregledu, ne stariju od 10 dana.

 

Članak 47.

Za prijevoz životinja iz članka 46. (osim pasa vodiča) naplaćuje se naknada u visini 50% cijene vozne karte na prijevoznoj relaciji.

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 48. 

Ako pojedina pitanja u prijevozu putnika i stvari nisu regulirana ovim općim uvjetima, putnik odnosno pošiljatelj stvari može od prijevoznika zatražiti odgovarajuće tumačenje.

Sastavni dio ovih općih uvjeta je važeći Cjenik za prijevoz i čuvanje prtljage.

 

Članak 49.

Izmjene i dopune ovih općih uvjeta mogu se vrišti samo na način i po postupku po kojem su doneseni.

 

Članak 50.

Sporove koji nastanu između prijevoznika i putnika, stranke će pokušati rješiti sporazumno, a u slučaju sudskog spora nadležan je općinski sud u Osijeku.

 

Članak 51.

Ograničenja odgovornosti društva iz članka 39. stavak 1. ne primjenjuju se do 01.03.2017. godine u unutarnjem linijskom prijevozu i u međunarodnom linijskom prijevozu kada se barem jedno stajalište nalazi izvan EU. Do 01.03.2017. godine odgovornost prijevoznika u unutarnjem linijskom prijevozu i u međunarodnom linijskom prijevozu kada se barem jedno stajalište nalazi izvn EU ne može biti veća od 1.500,00 kuna po komadu prtljage. 

 

Članak 52.

Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.09.2014. godine. S tim danom prestaju važiti Opći uvjeti za prijevoz putnika i stvari autobusom od dana 01.06.2008. godine.