Opći uvjeti prijevoza Panturist

 Na temelju članka 4. stavak 1. t. 31. i članka 32. stavak 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ 41/18, 98/19 i 30/21) Predsjednik Uprave PANTURIST d.d. dana 10. svibnja 2022. godine donosi sljedeće

 OPĆE UVJETE PRIJEVOZA

I.    OPĆE ODREDBE

PRIJEVOZNIK je PANTURIST d.d., Osijek, Sv. L.B. Mandića 33.

PUTNIK je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu.

PRIJEVOZ U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske.

PRIJEVOZ UNUTAR EUROPSKE UNIJE je prijevoz između dvije ili više zemalja članica Europske unije (dalje u tekstu: EU) uključujući i Švicarsku konfederaciju.

PRIJEVOZ U MEDUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz između zemlje članice EU i zemlje izvan EU.

VOZILO je autobus ili osobno vozilo koje je namijenjeno isključivo prijevozu putnika.

VOZNA KARTA je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza.

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku i njegovoj prtljazi.

 

 II.  UGOVOR 0 PRIJEVOZU

Članak 2.

Ugovorom o prijevozu prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika i njegovu prtljagu prema ugovorenoj relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti naknadu za prijevoz.

Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom.

Ugovor o prijevozu može se sklopiti i između prijevoznika i naručitelja prijevoza, u kojem slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz.

Članak 3.

Vozna karta je prijevozna isprava koja se izdaje putniku u javnom linijskom prijevozu putnika, a koja sadrži naziv prijevoznika, datum, vrijeme, relaciju i cijenu prijevoza te je dokaz sklopljenog ugovora o prijevozu, sklopljene police osiguranja tijekom prijevoza i plaćene naknade za prijevoz.

Vozna karta se prodaje na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, putem interneta, mobilne aplikacije i u vozilima prijevoznika.

Vozna karta može biti ispisana u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Ukoliko je vozna karta kupljena putem internet stranice ili mobilne aplikacije prijevoznika ista mora biti predočena voznom osoblju na mobilnom uređaju ili tabletu, osim u pojedinim slučajevima, u kojemu je kartu potrebno ispisati, a što je jasno naznačeno u procesu kupnje. U tom slučaju, kartu je potrebno predočiti isprintanu voznom osoblju prema uputama na internet stranici prijevoznika. Ukoliko putnik u tom slučaju voznom osoblju ne predoči isprintanu voznu kartu u obvezi je kupiti u vozilu novu voznu kartu ili napustiti vozilo.

Članak 4.

Terminskom voznom kartom (mjesečna vozna karta) putnik ostvaruje pravo na prijevoz unutar određenog vremenskog razdoblja, a ista je izdana za neograničen broj vožnji na određenoj relaciji.

Terminska vozna karta (mjesečna vozna karta) sadrži ime i prezime putnika, fotografiju i oznaku kategorije putnika, a ukoliko je riječ o ČIP kartici tada u sebi sadrži i sve ostale podatke nužne za neometano ostvarivanje prava na prijevoz.

Vrsta terminske vozne karte (mjesečne vozne karte) u zavisnosti je o kategoriji putnika (osnovnoškolac, srednjoškolac, student, radnik iii umirovljenik) i relaciji putovanja, a njena izrada se naplaćuje prema važećem cjeniku prijevoznika. 

Članak 5.

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju, odnosno vožnju u jednom smjeru i obvezuje prijevoznika da izvrši prijevoz za određeni datum, vrijeme i relaciju prijevoza kako je naznačeno na istoj i ne može se koristiti za neki drugi polazak prijevoznika na relaciji navedenoj na voznoj karti.

Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu za prijevoz na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik.

Povratna vozna karta omogućuje putniku prijevoz u polasku i povratku na unaprijed utvrđenoj relaciji, a obvezuje prijevoznika da izvrši prijevoz za određeni datum i vrijeme polaska kako je naznačeno na istoj i to isključivo za prijevoz u polasku, dok se prijevoz u povratku može realizirati do roka važenja povratne vozne karte uz obveznu kupnju rezervacije.

Povratne vozne karte vrijede na linijama prijevoznika i u iznimnim situacijama na linijama drugih prijevoznika ukoliko postoji dogovor između prijevoznika.

Prijevoznik može pojedinoj kategoriji putnika ili svim putnicima na pojedinoj relaciji neke linije odobriti komercijalne povlastice koje se ostvaruju prilikom kupnje vozne karte, uz napomenu da se iste ne mogu međusobno pribrajati.

Putnik je dužan sam zatražiti komercijalnu povlasticu od prodajnog osoblja.

Ukoliko je putnik kupio voznu kartu s komercijalnom povlasticom na koju nije imao pravo, vozno osoblje prijevoznika će mu, u cilju realizacije putovanja, ponuditi izdavanje nove vozne karte. Ukoliko putnik ne želi platiti naknadu za prijevoz/novu voznu kartu u obvezi je napustiti vozilo prijevoznika bez obavljenog prijevoza.

Članak 6.

Putnik može predrezervirati mjesto u vozilu osobno na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, telefonom na broj info centra +385 (0)72 660 660 ili broj prodajnog mjesta te e-mail-om info centra info@arriva.com.hr ili prodajnog mjesta.

Predrezervacija, ukoliko je omogućena od strane prijevoznika, obvezuje prijevoznika samo ukoliko putnik kupi voznu kartu i/ili rezervaciju najkasnije 6 sati prije početka putovanja u međunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU, odnosno 2 sata u unutarnjem linijskom prijevozu.

Ako putnik u roku iz stavka 2. ovog članka ne kupi voznu kartu ili rezervaciju, prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i na traženje odštete od prijevoznika.

Rezervacija sjedala izdaje se sa ili bez numeracije.

Prijevoznik zadržava pravo na pojedinim linijama izmijeniti broj sjedala koje je navedeno na rezervaciji, pri čemu se obvezuje uvijek osigurati putniku sjedalo s važećom rezervacijom.

Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte osim u slučaju kada putnik posjeduje važeću povratnu ili terminsku voznu kartu.

Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku prodajnog mjesta.

Članak 7.

Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni vozne karte za zatraženu relaciju na kojoj prijevoznik obavlja prijevoz.

Potvrda o cijeni vozne karte se izdaje na prodajnim mjestima (tu su isključena vozila) i naplaćuje prema važećem cjeniku prijevoznika/prodajnog mjesta. 

III.   POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Članak 8.

Putnik može odustati od prijevoza uz pravo na povrat naknade za prijevoz ukoliko zahtjev podnese: u unutarnjem linijskom prijevozu najkasnije 2 sata prije početka putovanja

u medunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU najkasnije 6 sati prije početka putovanja.

U slučaju odustanka od putovanja putnik ima mogućnost izbora da mu se:

1.) izvrši povrat naknade za prijevoz u novcu umanjen za 10% manipulativnih troškova

2.) izda vrijednosni kupon bez umanjenja naknade za prijevoz na ime manipulativnih troškova, a koji vrijednosni kupon je isti u obvezi iskoristiti u roku 12 mjeseci od dana izdavanja istog.

Ako je cijena naknade za prijevoz prilikom kupnje nove vozne karte viša od iznosa vrijednosnog kupona putnik mora nadoplatiti razliku izmedu iznosa vrijednosti kupona i cijene vozne karte.

Ako je cijena naknade za prijevoz prilikom kupnje nove vozne karte niža od iznosa vrijednosnog kupona, za preostali neiskorišteni iznos vrijednosnog kupona izdaje se novi vrijednosni kupon s istim rokom važenja koji se može iskoristiti prilikom kupnje neke druge vozne karte.

Putnik nema pravo na povrat novca uplaćenog za kolodvorsku uslugu, rezervaciju i čuvanje mjesta.

Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u roku važenja iste, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte, ne računajući iznos uplaćen na ime kolodvorske usluge, rezervacije i čuvanja mjesta odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu sa odgovarajućom komercïjalnom povlasticom i izvršiti povrat ovisno o izboru putnika iz st.2 ovog članka.

Vrijednosni kupon iz točke 2. stavka 2. ne može se zamijeniti za gotovinu.

Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog prijevoza.

Prilikom izračuna iznosa za povrat, isti se zaokružuje na cijeli broj prema uvriježenim pravilima zaokruživanja.

Bankarske troškove povrata snosi putnik.

Članak 9.

Putnik ne može zahtjevati povrat naknade za prijevoz za dio neiskorištene vozne karte za polaznu vožnju ukoliko je iskoristio dio vozne karte za povratnu vožnju.

Članak 10.

Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u članku 8. stavak 1. ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća.

Članak 11.

Putnik koji je svojom krivnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika, a ne prijevoznikom za kojeg je kupio voznu kartu nema pravo povrata plaćenog iznosa naknade za prijevoz.

Članak 12.

Ako putnik kupi terminsku voznu kartu (mjesečna vozna karta) za neograničen broj vožnji u odredenom vremenskom razdoblju, može od prijevoznika zahtijevati povrat naknade za prijevoz prije početka razdoblja važenja za koje je ista kupljena.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka uplaćeni iznos naknade za prijevoz bit će umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.

Članak 13.

U slučaju oštećenja terminske (mjesečne) vozne karte, putnik će zamijeniti oštećenu terminsku voznu kartu novom, koja će važiti do datuma važenja prethodne terminske vozne karte.

U slučaju gubitka terminske vozne karte, isti se odmah prijavljuje ovlaštenom prodajnom mjestu prijevoznika.

Izrada nove terminske karte naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Članak 14.

Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo ukoliko je zahtjev za povratom podnesen u rokovima i pod uvjetima navedenim u članku 8. i članku 12. ovih Općih uvjeta, na osnovu cjelovite i neoštećene vozne karte na prodajnom mjestu gdje je vozna karta kupljena, odnosno na jednom od prodajnih mjesta navedenih na internet stranici www.arriva.com.hr osim ukoliko se radi o povratnoj voznoj karti ili voznoj karti kupljenoj u vozilu prijevoznika.

lzuzetak od stavka 1. ovog članka su vozne karte kupljene na prodajnim mjestima takoder navedenim na internet stranici www.arriva.com.hr za koje je moguće povrat naknade za prijevoz zatražiti na bilo kojem od prodajnih mjesta navedenih na spomenutim internet stranicama.

Za vozne karte kupljene u vozilima prijevoznika moguće je podnijeti pisani Zahtjev za povrat naknade za prijevoz obrazac kojeg se nalazi na internet stranici www.arriva.com.hr Povrat naknade te se isti upućuje na adresu prijevoznika PANTURIST d.d., Osijek, Sv. L.B. Mandića 33 ili na prodajnim mjestima navedenim na internet stranici www.arriva.com.hr.

Za terminske vozne karte (mjesečne vozne karte) zahtjev za povratom naknade za prijevoz podnosi se pisanim putem na adresu prijevoznika navedenu u stavku 3. ovog članka ili na jednom od prodajnih mjesta navedenih u stavku 1. ovog članka, odnosno na e-mail adresu: rekIamaci¡e@arriva.com.hr i popunjavanjem obrasca.

Uz pisani zahtjev za povrat iz stavka 3. i stavka 5. ovog članka prilaže se original vozne karte. Pisani zahtjevi bez priloga neće se uzimati u obradu.

Ukoliko je zahtjev za povrat naknade za prijevoz podnesen u pisanom obliku, tada se povrat isplaćuje isključivo na račun koji je naveden u istome.

IV.   OBVEZE PUTNIKA

Članak 15.

Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimi i odmah prijaviti utvrdene greške prodajnom osoblju.

Ukoliko putnik ne informira na vrijeme prodajno osoblje o grešci, vozna karta smatrat će se ispravnom.

Članak 16.

Prijevoznik zadržava pravo ne izdati voznu kartu i odbiti primiti na prijevoz putnike koji svojim ponašanjem nanose štetu imovini prijevoznika te uznemiravaju ostale putnike ili vozno osoblje.

Članak 17.

Putnik je obvezan brinuti se da na polasku na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu uđe u vozilo koje prometuje na liniji i da na svom završnom autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu izađe iz vozila.

Putnik može ući ili izaći iz vozila samo na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu koje je predvideno po voznom redu.

Putnik se treba brinuti da otputuje prijevoznikom označenim na voznoj karti.

Putnik je obvezan brinuti se da dođe na početno stajalište najkasnije 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik nema nikakve obaveze prema putniku.

Ako su za vrijeme trajanja prijevoza određena kratka zadržavanja zbog korištenja toaleta i/ili osvježenja, putnik je dužan vratiti se u vozilo unutar vremena određenog za zadržavanje.

Prijevoznik nije dužan zadržavati vozilo i čekati putnika koji ne poštuje vrijeme odredeno za zadržavanje vozila iz prethodnog stavka ovog članka.

Ukoliko putnik tijekom putovanja svojevoljno prekine putovanje izlaskom iz vozila na usputnim autobusnim kolodvorima/stajalištima ne može zahtijevati povrat naknade za dio neobavljenog prijevoza niti voznu kartu koristiti za neki drugi polazak prijevoznika na relaciji navedenoj na voznoj karti.

Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 5., 6. i 7. ovog članka.

Članak 18.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog prijevoza te je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika, koja se identificira službenom iskaznicom kontrolora.

Ukoliko putnik koristi voznu kartu s komercijalnom povlasticom, mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom (npr. a-iskaznicom).

Ako putnik tijekom prijevoza ošteti, izgubi ìli na bìlo koji način ostane bez vozne karte, korìsti nevažeću ili neispravnu voznu kartu, ili se pritaji u namjeri da ne plati voznu kartu, obvezan je voznom odnosno kontrolnom osoblju platiti kaznu u iznosu od 50,00 kn i punu cijenu vozne karte za relaciju na kojoj putuje.

Putnik koji odbije platiti kaznu i punu cijenu vozne karte zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz prijevoza na prvom za to adekvatnom mjestu na kojem se vozilo može zaustaviti, a da pri tome ne ugrožava druge sudionike u cestovnom prometu.

Članak 19.

Prijevoznik ima pravo odbiti izdati ili osigurati rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo osobu s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slučaju potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih zahtjeva utvrdenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanje, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću na siguran i praktično izvediv način.

Članak 20.

Za vrijeme prijevoza vozno i kontrolno osoblje prijevoznika može isključiti iz prijevoza putnika:

 • ako narušava red i mir u vozilu,
 • ako ugrožava sigurnost prometa,
 • ako ometa rad voznog osoblja,
 • ako ometa rad kontrolnog osoblja,
 • ako ometa putnike i/ili vozno

U isto vrijeme kada se putnik isključi iz prijevoza vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte za prijevoz i vozne karte — prtljažnice od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora odnosno stajališta putnika.

Članak 21.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova.

Putnik je obvezan naknaditi štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom.

Članak 22.

Putnik je za vrijeme trajanja vožnje, na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužan koristiti pojas sukladno odredbama važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Sve eventualne posljedice u slučaju štetnog događaja zbog nepridržavanja odredbi iz stavka 1. ovog članka snosi putnik.

Putnik se za vrijeme vožnje ne smije kretati vozilom niti se dizati sa sjedala dok se vozilo ne zaustavi radi iskrcavanja putnika.

Putniku za vrijeme boravka u autobusu nije dozvoljeno fotografirati vozno i prometno osoblje u autobusu i distribuirati fotografije putem različitih kanala komunikacije (društvenih mreža i sl.).

Članak 23.

U međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar EU putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na prijevoz, ulazne i izlazne dokumente (putovnicu, vizu, novac potreban za boravak u nekoj državi i sl.) kao i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela kako u vezi s njim osobno tako i u vezi s putničkom i ručnom prtljagom.

Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 1. ovog članka.

V.  INFORMIRANJE I PRIGOVORI

Članak 24.

Putnik koji želi primati potrebne informacije o točno utvrđenom putovanju tijekom njegova trajanja dužan je prilikom sklapanja ugovora o prijevozu prijevozniku ili autobusnom kolodvoru ostaviti kontakt na koji je moguće takve informacije pružati, kada je to izvedivo.

Ostale informacije putnicima daju se putem internet stranica prijevoznika i putem autobusnih kolodvora.

Članak 25.

Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor prijevozniku najkasnije 90 dana od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen prijevoz.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka, obrazac kojeg se nalazi na internet stranici prijevoznika, dostavlja se isključivo u pisanom obliku na adresu prijevoznika: PANTURIST d.d., Sv. L.B. Mandića 33, Osijek ili putem e-mail-a: reklamaciie@arriva.com.hr pri čemu se uz isti obavezno treba priložiti i originalni primjerak vozne karte, osim u slučaju kada se radi o voznoj karti kupljenoj putem interneta kada se u obrascu navodi samo broj narudžbe internet karte.

Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obraduju.

Prijevoznik se obvezuje dati konačni odgovor putniku u roku ne duljem od 90 dana od primitka pisanog prigovora. Ukoliko prijevoznik to ne učini u navedenom roku od primitka pisanog prigovora, putnik može podnijeti prigovor Minïstarstvu pomorstva prometa i infrastrukture.

Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja prijevoznika neće javno istupati vezano za uslugu prijevoza koja je predmet prigovora.

Članak 26.

U roku od 5 dana od dana primitka odgovora na pisani prigovor iz prethodnog članka ovih Općih uvjeta, putnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača prijevoznika u čijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.

Reklamacije zaprimljene nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka neće se uzimati u obradu.

Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Putnik se obvezuje da do dana primitka odgovora povjerenstva na podnesenu reklamaciju neće javno istupati vezano za predmet reklamacije.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom putnik može pokrenuti sudski postupak tek nakon što je iscrpio postupak rješavanja o prigovoru sukladno članku 25. i 26. ovih Općih uvjeta.

U slučaju spora izmedu putnika i prijevoznika, stvarno i mjesno je nadležan sud prema sjedištu prijevoznika prema hrvatskim pravnim pravilima.

VI. OBVEZE PRIJEVOZNIKA

Članak 27.

Prijevoznik utvrđuje vozni red i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na odgovarajući način, putem interneta i/ili na ovlaštenim prodajnim mjestima.

Prilikom određivanja prodajne cijene prijevoza prijevoznik može uzeti u obzir i komercijalne povlastice za određene relacije, za određene polaske na nekoj od relacija na kojoj obavlja prijevoz, za određen broj sjedala koje kao takve odredi na određenoj relaciji, određene kategorije putnika koje kao takve odredi, pri čemu ne moraju na svim relacijama iste linije ili istim relacijama različitih linija biti dostupne sve komercijalne povlastice Prijevoznika.

Članak 28.

Prijevoznik će primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih općih uvjeta

prijevoza.

Na prijevoz se neće primati:

- osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno,

- osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe s otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nesreći do najbliže zdravstvene ustanove),

- u međunarodnom prijevozu djeca do 14 godina starosti, ako nisu u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe s time da suglasnost mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog ureda. Djeca starosti od 14 do 18 godina života primit će se na prijevoz na vlastitu odgovornost roditelja uz obvezno posjedovanje osobnog dokumenta

- osobe kojima je odjeća ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odjeće drugih putnika u vozilu ili vozila,

- osobe pod utjecajem opojnih sredstava (alkohol, droga i sl.),

- osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.).

Članak 29.

U slučaju otkazivanja polaska ili kašnjenja za više od 90 minuta u polasku s autobusnog kolodvora u unutarnjem cestovnom prijevozu, u međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar EU s predviđenom udaljenosti prijevoza do 250 km, putnik ima pravo odabira izmedu:

nastavka ili preusmjeravanja putovanja do odredišta bez dodatne naknade za prijevoz ili povratka u polazno mjesto uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu ili

prekida putovanja uz povrat naknade za neobavljeni dio prijevoza.

Za štetu nastalu putniku zbog prekida, zakašnjenja ili neizvršenja prijevoza, prijevoznik ne odgovara u slučajevima teških vremenskih uvjeta, prometnih zastoja te u slučajevima koji nisu posljedica namjere ili grube nepažnje prijevoznika.

Članak 30.

U unutarnjem cestovnom prijevozu, međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar EU sa predviđenom udaljenosti prijevoza od najmanje 250 km, putnik ima sljedeća prava:

kod otkazivanja i kašnjenja u polasku s autobusnog kolodvora za više od 120 minuta ili u slučaju prevelikog broja rezervacija, putnik ima pravo odabira izmedu nastavka ili preusmjeravanja prijevoza do odredišta prvom slijedećom prigodom bez dodatne naknade za prijevoz ili povrata cijene vozne karte i prema potrebi, besplatnog povratka do prvog polaznog mjesta navedenog u ugovoru o prijevozu prvom sljedećom prigodom.

Isto se ne primjenjuje na putnike koji imaju voznu kartu s otvorenim datumom putovanja bez ovjerene vozne karte i rezervacije s danom i satom povratka.

Svoj odabir putnik je dužan prijevozniku priopćiti na dokaziv način u roku od 60 minuta nakon nastanka okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

Povrat novca, putniku iz stavka 2. podstavka 1. ovog članka, izvršit će se u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva putnika, u gotovini, osim ako putnik ne prihvati drugi oblik naknade.

lsplata obuhvaća puni iznos cijene po kojoj je vozna karta kupljena, za dio ili dijelove puta koji nisu prijeđeni i za već prijeđene dijelove puta ako prijevoz više ne služi svrsi u pogledu putnikova plana prijevoza.

kod otkazivanja i kašnjenja polaska s autobusnog kolodvora više od 90 minuta kod prijevoza kojima je predviđeno trajanje više od 3 sata, putnik ima pravo na brzi obrok i osvježavajuće piće primjerene vremenu čekanja, uz uvjet da su isti raspoloživi na autobusnom kolodvoru ili ih je razumno moguće pribaviti te hotelsku sobu ili drugi smještaj ukoliko je potreban ostanak jedne ili više noći. Trošak smještaja ne može biti veći od 80,00 EUR po noćenju za najviše dva noćenja.

Prijevoznik nije u obvezi osigurati smještaj ukoliko je do otkazivanja ili kašnjenja došlo radi teških vremenskih uvjeta ili elementarne nepogode koje su ugrozile sigurno obavljanje prijevoza.

U slučaju prometne nesreće koja proistječe iz pružane usluge prijevoza po ovim općim uvjetima prijevoznik će putnicima iz st.1. ovog članka pružiti razumnu i razmjernu pomoć u pogledu neposrednih praktičnih potreba putnika nakon nesreće, uključivo prijevoz, smještaj, hranu, odjeću i pružanje prve pomoći. Ukupan trošak smještaja ne može biti veći od 80,00 EUR po putniku po noćenju za najviše dva noćenja.

 

VII.  PRIJEVOZ PRTLJAGE

Članak 31.

Vozilima prijevoznika prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom pod uvjetima predvidenim ovim općim uvjetima.

Osobnim vozilima 8+1 u cestovnom prometu prevozi se isključivo ručna prtljaga.

 Članak 32.

Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo odnosno osobno vozilo iz članka 31. st. 2 ovih Općih uvjeta i smjestiti na za to određeno mjesto, a koje putnik čuva sam.

Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se u pravilu stvari manjih dimenzija, kao što su ručne torbe, mreže i slično, koje se mogu stavljati na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ali tako da ne smetaju drugim putnicima.

Za ručnu prtljagu iz stavka 2. ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

Članak 33.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci i slično maksimalne težine cca 25 kg po komadu prtljage.

Uslugu prijevoza putničke prtljage naplaćuje vozno osoblje prilikom ukrcaja u vozilo uz izuzetak naveden u stavku 6. ovog članka.

Pod predmetima koji se ne smatraju putničkom prtljagom podrazumijevaju se predmeti koje putnik nosi sa sobom kao što su: sanduci, košare, vreće, omoti i slični predmeti koji se po svojim dimenzijama i težini mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage (prtljažnik) i naplaćuju se prema važećem cjeniku za nepraćenu prtljagu.

Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a ako raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ujedno ne opterećuje vozilo i više komada prtljage.

Vozno osoblje kod primanja i smještaja prtljage dužno je putniku izdati odgovarajuću voznu kartu — prtljažnicu (dalje u tekstu: prtljažnica) i račun za pruženu uslugu prijevoza prtljage koji je putnik dužan čuvati tijekom cijelog putovanja i predočiti na zahtjev kontrole.

Na odredenim prodajnim mjestima prijevoznika putnik prilikom kupnje vozne karte ili rezervacije za prijevoz unutar Republike Hrvatske može kupiti i prtljažnicu za najviše dva komada prtljage. Prilikom predaje prtljage na prijevoz putnik je dužan kupljenu prtljažnicu zalijepiti oko ručke prtljage te voznom osoblju predočiti račun. Vozno osoblje je u obvezi preuzeti prtljagu na prijevoz nakon provjere relacije, vremena i datuma polaska s predočene vozne karte ili rezervacije. Neodgovarajuća vozna karta prtljažnica neće se priznati već će se izdati i naplatiti nova prtljažnica.

Ukoliko putnik zatraži povrat naknade vozne karte pod uvjetima i na način utvrden u ovim općim uvjetima omogućit će mu se i povrat naknade u skladu s člankom 8. ovih općih uvjeta.

Cjenik za prijevoz putničke i nepraćene prtljage te predmeta utvrđuje prijevoznik i istaknut je na internet stranicama prijevoznika.

Postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi način osim prtljažnicom i računom za pruženu uslugu prijevoza prtljage.

Članak 34.

Putnik ili pošiljatelj je prilikom predaje na prijevoz prtljage dužan obavijestiti vozno osoblje o vrijednosti prtljage iznad iznosa od 2.500,00 kn te voznom osoblju omogućiti uvid u prtljagu.

Dragocjenosti (nakit, umjetinine i sl.), vrijednosne papire, telekomunikacijske i informatičke uredaje i opremu (prijenosna računala, mobilne uredaje, i dr.) ili druge skupocjene stvari i uredaje putnik je u obvezi imati u ručnoj prtljazi.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke, nepraćene prtljage i predmeta do iznosa u visini do 2.500,00 kuna.

Prijevoznik ne odgovara za štetu iz prethodnog stavka ovog članka ako prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju.

Članak 35.

Putnik je dužan naknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.

Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju íli mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus iii stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit ili umjetnine, telekomunikacijske i informatičke uredaje i opremu, svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce, svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne prerađevine, biljke, duhan i duhanske proizvode i alkohol.

Članak 36.

Od životinja na prijevoz se mogu primiti psi pomagači i terapijski psi u pratnji korisnika psa pomagača, kandidata za korištenje psa pomagača, voditelja psa pomagača, kandidata za voditelja psa pomagača, socijalizatora psa pomagača i radnog instruktora psa pomagača kao i stručni voditelj terapijskog psa, kandidat za stručnog voditelja terapijskog psa, voditelj terapijskog psa, kandidat za voditelja terapijskog psa i trener terapijskog psa uz predočenje radne iskaznice.

Osoba koja provodi socijalizaciju psa, trener psa pomagača i terapijskog psa, kandidat za trenera psa pomagača i terapijskog psa, radni instruktor psa pomagača i terapijskog psa i kandidat za radnog instruktora psa pomagača i terapijskog psa, prilikom ulaska u vozilo moraju predočiti ili ugovor s pružateljem usluge ili radnu iskaznicu.

U slučaju iz prethodna dva stavka za psa pomagača se ne naplaćuje vozna karta.

Članak 37.

U skladu s raspoloživim prostorom u prtljažniku vozila prijevoznik može uzeti na prijevoz nepraćenu prtljagu.

Nepraćena prtljaga su stvari koje ne prati putnik u vozilu, a koje prijevoznik preuzima na prijevoz uz izdavanje vozne karte — prtljažnice za nepraćenu prtljagu i isporučuje na ugovorenom odredištu naznačenom na prtljažnici.

Ugovorom o prijevozu nepraćene prtljage prijevoznik se obvezuje da će preuzetu prtljagu prevesti do ugovorenog odredišta i uručiti je primatelju ili po njemu opunomoćenoj osobi (uz predočenje punomoći od primatelja). Na prtljažnici za nepraćenu prtljagu se upisuje relacija, ime i prezime te adresa pošiljatelja i primatelja. Preuzimanje nepraćene prtljage na prijevoz vozno osoblje potvrduje izdavanjem računa koji se uručuje pošiljatelju kada se vrši i naplata usluge, dok prilikom predaje prtljage primatelj svojim potpisom potvrduje primitak pošiljke na primjerku prtljažnice koju posjeduje vozno osoblje.

Postojanje ugovora o prijevozu nepraćene prtljage može se dokazivati prtljažnicom ili računom za nepraćenu prtljagu. 

Članak 38.

Pošiljatelj nepraćene prtljage je obvezan voznom osoblju dati informaciju o sadržaju nepraćene prtljage. Prijevoznik ne odgovara za krivu informaciju u ve2i sadržaja nepraćene prtljage.

Vozno osoblje ovlašteno je odbiti primitak prtljage u slučaju da putnik ili pošiljatelj odbija reći njezin sadržaj.

Članak 39.

Uz stvari navedene u članku 35. stavak 2. ovih Općih uvjeta, kao nepraćenu prtljagu neće se primati na prijevozi sljedeće pošiljke:

 • svježa i smrznuta riba i riblje prerađevine, školjke i mekušci,
 • svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine,
 • mlijeko i mliječne prerađevine,
 • biljke,
 • alkohol,
 • duhan i duhanski proizvodi

 Prijevoznik u međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar EU ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu.

Članak 40.

Pošiljatelj je dužan dostaviti nepraćenu prtljagu najkasnije 15 minuta prije polaska vozila po voznom redu, u protivnom prijevoznik je nije dužan preuzeti.

Primatelj je dužan dočekati vozilo radi preuzimanja nepraćene prtljage. Prijevoznik ne odgovara za nepraćenu prtljagu ako primatelj nije dočekao vozilo.

Članak 41.

Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu prijevoza sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu.

Sve pronađene stvari nakon završetka prijevoza vozno osoblje predaje ovlaštenoj osobi prijevoznika ili trgovačkom društvu koje gospodari autobusnim kolodvorom.

Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka prijevoza prijevoznik ne odgovara.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

 Vozila prijevoznika u kojima je ugrađen video nadzor na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom.

Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.

Očitavanje snimljenih podataka moguće je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, na zahtjev MUP-a i/ili suda.

Članak 43.

Prijevoznik će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznao o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće priopćiti osobne podatke putnika prikupljene u svrhu realizacije ugovora o prijevozu i/ili izdavanje dokumenata koji su osnova za ostvarivanje prava na komercijalne povlastice prijevoznika.

Ispravak, dopuna i brisanje osobnih podataka putnika vrši se na temelju pisanog zahtjeva putnika upućenog na adresu PANTURIST d.d., Sv. L.B. Mandića 33, Osijek, Službenik za zaštitu osobnih podataka ili na e-mail adresu putem Kontakt obrasca na internet stranici prijevoznika (vrsta upita: Zaštita osobnih podataka).

Članak 44.

Sve sporove nastale između putnika za vrijeme vožnje rješava vozno osoblje, dok eventualne sporove između putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika.

Za eventualne sporove izmedu putnika i prijevoznika nadležan je sud Republike Hrvatske prema propisima važećima u Republici Hrvatskoj.

U slučaju potrebe tumačenja odredbi ovih općih uvjeta u odnosu na prevedene tekstove istih na druge jezike važeća je isključivo hrvatska verzija teksta ovih Općih uvjeta.

Članak 45.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.arriva.com.hr i svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju vozne karte prijevoznika.

Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti prijevoza od dana 20. travnja 2022. godine.

Članak 46.

Internet prodaja voznih karata regulirana je Općim uvjetima internet prodaje voznih karata.

Članak 47.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

 

PANTURIST d.d.

Predsjednik Uprave

Saša Ilić, univ. spec.oec.ing.