Opći uvjeti prijevoza - grad Sveta Nedelja

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Svete Nedelje i Ugovora o povjeravanju obavljanja javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje, predsjednik Uprave Autotrans d.d. Dražen Divjak dipI.inf. dana 30. studenog 2020. godine donosi sljedeće

 

 OPĆE UVJETE PRUŽANJA USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA KAO USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI KOMUNALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA SVETE NEDELJE

 

 I.OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim se općim uvjetima pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) utvrđuju uvjeti pružanja odnosno korištenja usluge te međusobna prava i obveze pružatelja i korisnika usluge.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

“Komunalna usluga" je komunalni linijski prijevoz putnika, odnosno javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrdi Grad Sveta Nedelja na svojem području.

“Linija" je relacija ili skup relacija odvijanja prijevoza od početnog do završnog stajališta na kojoj se prevoze putnici i prtljaga prema registriranom i objavljenom voznom redu s jednim ili više polazaka.

“Područje Grada Svete Nedelje” je geografsko područje odredeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

"Pružatelj komunalne usluge" je trgovačko društvo Autotrans d.d. sa sjedištem na otoku Cresu, Šetalište 20. travnja 18 (u daljnjem tekstu: Prijevoznik).

“Korisnik komunalne usluge" je osoba koja koristi uslugu prijevoza putnika u javnom prometu (u daljnjem tekstu: Putnik).

 

II.UVJETI PRUŽANJA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA

Članak 3.

Prijevoznik je dužan osiguravati trajno i kvalitetno obavljanje usluge prijevoza putnika, održavati prometna sredstva i opremu u stanju funkcionalne sposobnosti.

Prijevoznik je dužan u obavljanju djelatnosti postupati u skladu s načelima komunalnog gospodarstva.

Prijevoznik je dužan poduzimati mjere i aktivnosti radi povećanja kvalitete usluga i sigurnosti.

Obavijest o izmjeni načina obavljanja usluge prijevoza putnika, prijevoznik će objaviti putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 4.

Prijevoznik odgovara za sigurnost putnika. Sigurnost putnika zajamčena je preventivnim konstrukcijskim mjerama na vozilima te edukacijom i kontrolom rada prometnog osoblja.

Prijevoznik putnike osigurava od mogućih posljedica prometnih nesreća.

Članak 5.

Prijevoznik obavlja prijevoz na području Grada Svete Nedelje, unutar zona područja odredenih Odlukom o utvrdivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Svete Nedelje i prema utvrdenom Voznom redu.

Članak 6.

Prijevoznik se obvezuje ugovoreni prijevoz obavljati točno, sukladno odredenom redu vožnje.

Smetnje nastale zbog više sile ili krivnjom trećih osoba, na koje prijevoznik ne može utjecati niti ih spriječiti, smatraju se opravdanim razlogom za odstupanje od obveza iz stavka 1. ovog članka.

Prijevoznik će na prijevoz primiti onoliki broj putnika koji odgovara ukupnom broju stajaćih i sjedećih mjesta u pojedinom autobusu.

Iznimno od navedenog u prethodnom stavku, prijevoznik će na prijevoz primiti manji broj putnika u slučajevima kada je isto propisano odlukama nadležnih tijela (epidemiološke mjere).

Članak 7.

Prijevoznik je dužan obavijestiti putnike o promjeni relacije kretanja vozila ili odredišta.

Prijevoznik je dužan u slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u prometu, u što kraćem roku poduzeti mjere za ponovnu uspostavu redovitog prijevoza, odnosno osigurati zamjenski prijevoz vlastitim vozilima.

0 obustavi prijevoza i načinu osiguranja zamjenskog prijevoza, prijevoznik je dužan pravovremeno obavijestiti gradane Grada Svete Nedelje i korisnike komunalne usluge putem sredstava javnog informiranja.

 

III.UVJETI KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

 Članak 8.

Putnik je dužan koristiti se uslugom prijevoza na način propisan ovim Uvjetima.

Putnik svojim ponašanjem ne smije nanositi štetu prijevozniku i komunalnoj infrastrukturi.

Putnik za ulazak u vozilo koristi prednja vrata, a za izlazak iz vozila koristi stražnja vrata vozila.

Prilikom ulaska u vozilo, putnik je dužan voznom osoblju dati na uvid voznu kartu.

 

Članak 9.

Cijenu pružanja komunalne usluge prijevoza u cijelosti snosi Grad Sveta Nedelja te putnici uslugu prijevoza na svim relacijama koriste bez naknade.

Članak 10.

Prijevoznik je dužan putniku izdati voznu kartu.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog prijevoza te je pokazati na zahtjev ovlaśtene osobe, koja se identificira službenom iskaznicom komunalnog redara/kontrolora.

Prijevoznik je ovlašten samostalno odlučivati o obliku vozne karte i načinu izdavanja.

Korištenjem usluge prijevoza putnik prihvaća odredbe ovih Općih uvjeta.

Članak 11.

Putnik u vozilu smije zauzeti samo jedno sjedalo.

Prijevoznik je dužan u vozilu označiti minimalno jedno mjesto za trudnice i invalidne osobe.

Osobe s invaliditetom, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe imaju prednost pri ulasku u vozilo i prilikom zauzimanja mjesta za sjedenje.

U vozila ne smiju ulaziti osobe koje bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unesu u vozilo mogle ugroziti sigurnost putnika te osobe m\ade od 6 godina bez pratnje odrasle osobe,

 

Članak 12.

 Vozač je dužan zaustaviti vozilo na svim stajalištima linije, a ulaženje i izlaženje putnika je dopušteno samo na stajalištu dok vozilo stoji, osim u slučaju većih zastoja.

lznimno, vozač vozila nije dužan vozilo zaustaviti na svim stajalištima linije ako u vozilu nema putnika koji žele izaći i na stajalištu nema putnika.

Vozaču je zabranjeno kretanje i vožnja vozila s otvorenim vratima.

Članak 13.

Vozač je dužan za vrijeme obavljanja javnog prijevoza putnika uljudno se odnositi prema putnicima.

Za vrijeme vožnje vozač ne smije razgovarati s putnicima.

U slučaju izvanrednih okolnosti na trasi linija javnog prijevoza putnika (prometna nezgoda, elementarne nepogode i slično), vozač smije mijenjati trasu, smjer kretanja i skraćivati liniju, o čemu mora obavijestiti putnike i gradsko upravno tijelo nadležno za promet.

Vozač je dužan za vrijeme obavljanja službe nositi službenu odjeću , a čiji izgled odreduje prijevoznik.

Članak 14.

Putnik može u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.

Ručnu prtljagu potre bno je smjestiti tako da zauzima što manje prostora u vozilu, da ne ometa

niti na bilo koji način ne ugrožava ostale putnike.

Ručna prtljaga koja se unosi u vozilo ne smije biti dimenzija većih od 80 x 50 x 40 cm ili teža od 30 kg.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi.

S predmetima nadenim u vozilu prijevoznik je dužan postupati sukladno odredbama propisa o nadenim stvarima. 

Članak 15.

Zabranjeno je u vozilo unositi predmete koji mogu ozlijediti, ugroziti život, zdravlje ili imovinu putnika i prometnog osoblja.

lznimno od stavka 1. ovog članka, pripadnicima policije i hrvatske vojske kad su na službenom zadatku dopušteno je unošenje osobnog oružja u vozilo javnog prijevoza sukladno posebnim propisima.

Članak 16.

Putniku je zabranjeno:

unositi u vozilo prtljagu, stvari i životinje suprotno odredbama ovih Uvjeta; ometati prometno osoblje u obavljanju službe;

uznemiravati ostale putnike;

bacati otpatke i oštećivati vozilo i njegove oznake; konzumirati hranu, alkohol ili pušiti u vozilu;

ometati ulaženje i izlaženje iz vozila i smještaj putnika u vozilo;

ulaziti u vozilo kad vozač objavi da vozilo ne prima putnike ili da je već popunjeno; onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvarati vrata na vozilu;

ulaziti i izlaziti iz vozila u pokretu, pridržavati se za vozilo ili voziti na vanjskom dijelu vozila; ulaziti u vozilo neodjeven ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike.

Vozač vozila dužan je opomenuti putnika koji postupa suprotno odredbama iz stavka 1. ovog članl‹a, a ukoliko unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, vozač će od putnika zatražiti da napusti vozilo.

Članak 17.

Putnik može vozilom prevoziti bicikl ukoliko se na vozilu nalazi nosač za bicikle.

Putnik prevozi bicikl vozilima javnog prijevoza putnika na vlastitu odgovornost.

Putnik koji namjerava vozilom prevoziti bicikl dužan je vozaču najaviti korištenje usluge prijevoza bicikla, sam postaviti i skinuti bicikl s nosača, koristiti prednja vrata za ulazak u vozilo, izvijestiti vozača do koje će stanice bicikl prevoziti te potvrditi vozaču da je bicikl nakon izlaska iz vozila uklonio s nosača.

Putnici mladi od 18 godina bicikle smiju postavljati i uklanjati s nosača za bicikle samo u nazočnosti odrasle osobe.

Članak 18.

Slijepe osobe imaju pravo u vozilo uvesti psa vodiča, osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog psa, djeca s teškoćama u razvoju uz pratnju roditelja terapijskog psa, a treneri pasa pse u školovanju.

Psi iz stavka 1. ovog članka moraju imati službenu uniformu.

Članak 19.

 Dopušten je prijevoz kućnih ljubimaca (pas visine grebena do 30 cm, mačke i pitome male životinje) u odgovarajućim ručnim transportnim kutijama.

Dopušten je prijevoz kućnih Ijubimaca pasa ako pas ima brnjicu i vodi se na kratkom povodcu, a vlasnik ima propisanu ispravu o upisu i cijepljenju protiv bjesnoće.

Putnik u vozilo može uvesti samo jednog kućnog ljubimca.

Putnik koji je uveo kućnog ljubimca u vozilo odgovoran je za njegovo ponašanje i dužan je nadoknaditi štetu koju kućni ljubimac nanese drugim putnicima u vozilu ili onečisti vozilo.

Zabranjen je prijevoz opasnih pasa, oóredenih posebnim propisima. 

Članak 20.

Putnik iz članka 19. ovih Uvjeta dužan je:

Ulaziti na prednja vrata (uz vozača) i zadržavati se u prednjem dijelu vozila; Nositi pribor za čišćenje fekalija;

Očistiti površinu u vozilu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Članak 21.

Vozila prijevoznika u kojima je ugraden video nadzor na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom.

Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.

Očitavanje snimljenih podataka moguće je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, na zahtjev MUP-a i/ili suda.

Video nadzor vozila Prijevoznika reguliran je posebnim Pravilnikom koji se nalazi na internet stranici prijevoznik a www.arriva.com,hr .

Članak 22.

Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor prijevozniku najkasnije 90 dana od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen prijevoz.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka, obrazac kojeg se nalazi na internet stranici prijevoznika, dostavlja se isključivo u pisanom obliku na adresu prijevoznika: Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka ili putem e-mail-a: reklamacije@arriva.com.hr.

Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obraduju.

Prijevoznik se obvezuje dati konačni odgovor putniku u roku ne duljem od 90 dana od primitka pisanog prigovora. Ukoliko prijevoznik to ne učini u navedenom roku od primitka pisanog prigovora, putnik može podnijeti prigovor Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture. Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja prijevoznika neće javno istupati vezano za uslugu prijevoza koja je predmet prigovora 

Članak 23.

U roku od 5 dana od dana primitka odgovora na pisani prigovor iz prethodnog članka ovih Općih uvjeta, putnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača prijevoznika u čijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.

Reklamacije zaprimljene nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka neće se uzimati u obradu.

Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Putnik se obvezuje da do dana primitka odgovora povjerenstva na podnesenu reklamaciju neće javno istupati vezano za predmet reklamacije.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom putnik može pokrenuti sudski postupak tek nakon što je iscrpio postupak rješavanja o prigovoru sukladno članku 22. i 23. ovih Općih uvjeta.

U slučaju spora izmedu putnika i prijevoznik a nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Članak 24.

Nadzor nad primjenom odredbi ovih općih uvjeti provodi nadležno upravo tijelo Grada Sv. Nedelje koje obavlja komunalnu djelatnost.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovi Uvjeti objavit će se u Službenom Glasniku Grada Svete Nedelje i na mrežnoj stranici Grada Sveta Nedelja te na mrežnoj stranici prijevoznika.

Ovi uvjeti stupaju na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Svete Nedelje.

 

 

Dražen Divjak dipl.inf.