Opći uvjeti prijevoza - grad Poreč

Na temelju članka 4. t. 31 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( NN 41/18, 98/19,30/21 i 89/21)  i članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/2018 i 32/20) Uprava Autotrans d.d. Cres, dana 15.11.2021. godine donosi slijedeće

 

OPĆE UVJETE PRUŽANJA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU NA PODRUČJU GRADA POREČA-PARENZO

  

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim Općim uvjetima pružanja usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Poreča-Parenzo (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) utvrđuju se međusobni odnosi Autotrans-a d.d. (u daljnjem tekstu: prijevoznika/isporučitelja usluge) i putnika, koji koriste usluge prijevoznika i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Poreča-Parenzo (u daljnjem tekstu: komunalnu uslugu prijevoza).

 Općim uvjetima utvrđuju se:

 • uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge
 • način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge
 • međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge

 

II. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU

Članak 2.

 Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Poreča – Parenzo, utvrđeni  su propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, propisima kojima se uređuje predmetna djelatnost, Ugovorom o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti  komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Poreča-Parenzo, te općim aktima Grada i isporučitelja usluge.                                                   

Članak 3.

Cijene komunalne usluge prijevoza i vozni red na autobusnim linijama utvrdio je prijevoznik u dokumentaciji za nadmetanje.

Prijevoznik ih je obvezan objaviti putem sredstava javnog priopćavanja i na svojoj oglasnoj ploči i mrežnim stranicama.

 

III. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA U  JAVNOM PROMETU

Članak 4.

 Putnici u vozila ulaze i izlaze na vrata do vozača, a ukoliko vozilo ima dvoje vrata tada ulaze na vrata do vozača, a izlaze na stražnja vrata vozila,  kako je to naznačeno i na vozilima prijevoznika.

Prilikom ulaska u vozilo putnik je obvezan vozaču, kontroloru prijevoznika ili drugoj ovlaštenoj osobi uz predočenje adekvatne iskaznice (komunalnom redaru, državnom inspektoru i sl.) pokazati voznu kartu, odnosno obvezan je kod vozača platiti uslugu prijevoza ili dati važeću voznu kartu odmah na poništenje.

Članak 5.

 Vozna karta se može kupiti na autobusnom kolodvoru u Poreču , u autobusima i na drugim prodajnim mjestima koja će biti objavljena putem medija.

Članak 6.

 Vozna karta za jednu vožnju, može se koristiti isključivo na svim registriranim gradskim linijama Grada Poreča-Parenzo, koje obavlja prijevoznik.

Vozna karta vrijedi 30 dana od dana stupanja na snagu novih cijena usluga

                                                                              Članak 7.

 Mjesečna vozna karta vrijedi od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, glasi na ime i izdaje se na čip kartici.

Mjesečna vozna karta uključuje neograničen broj vožnji tijekom mjeseca za koji je izdana, a na svim registriranim gradskim linijama javnog prometa na području Grada Poreča-Parenzo.

Članak 8.

Za sve vrste izgubljenih i ukradenih mjesečnih voznih karata ne izdaju se duplikati niti potvrde na osnovu kojih bi korisnici ostvarili pravo na prijevoz, već isti moraju ishodovati novu voznu kartu.

Članak 9.

 Prodaja vrijednosnih kupona za mjesečne vozne karate počinje od 25 u mjesecu i traje do 05-og u mjesecu za tekući mjesec.

                                                                           Članak 10.

 Putnik u vozilu smije zauzeti jedno sjedeće mjesto te se na vrijeme pripremiti za izlazak.

Stajanje u vozilu za vrijeme trajanja vožnje je dozvoljeno.

Prilikom ulaska u vozilo i zauzimanja mjesta za sjedenje prednost imaju invalidne osobe, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe.                                                                           

Članak 11.

 Vozilima javnog prijevoza ne smije se prevoziti osoba koja bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unosi u vozilo mogla ugroziti sigurnost putnika te dijete mlađe od 6 godina bez pratnje odrasle osobe.

Članak 12.

 Putnik smije u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika i voznog i prometnog osoblja.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi.

Prtljagu iz stavka 1 ovog članka, potrebno je smjestiti u prostor vozila gdje najmanje smeta ostalim putnicima kako bi se smanjila mogućnost ugrožavanja sigurnosti ostalih putnika i prometnog osoblja.

Za prijevoz bicikala koriste se nosači koji su ugrađeni na zadnjem dijelu autobusa.

Članak 13.

Putniku nije dozvoljeno:

 • koristiti uslugu prijevoza bez vozne karte ili s neispravnom voznom kartom;
 • unositi u vozilo predmete koji mogu povrijediti, oštetiti ili uprljati vozilo (zapaljivi ili eksplozivni materijal, oštre, lomljive, prljave ili masne predmete i sl.) kao ni sve druge predmete veće težine i dimenzija od onih koje odredi prijevoznik;
 • uznemiravanje drugih putnika i prometnog osoblja u obavljanju svoje službe;
 • bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i njegove oznake;
 • pušiti i konzumirati napitke u vozilu;
 • zadržavati se u vozilu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulaz odnosno izlaz iz vozila, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo;
 • ulaziti na vrata predviđena za izlazak i izlazit na vrata predviđena za ulazak putnika;
 • onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvaranje vrata;
 • ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila,
 • ulaziti u vozilo kada odgovorna osoba objaviti da je vozilo popunjeno i da ne može primiti putnika na prijevoz;
 • ulaziti u vozilo ne odjeven (u kupaćem kostimu, bez dijelova odjeće i obuće) ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike ili vozilo.

Vozno osoblje dužno je opomenuti putnika koji postupa protivno odredbama iz stavka 1 ovog članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, pozvat će putnika da napusti vozila.

Članak 14.

 Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz:

 • osobama pod očiglednim utjecajem alkohola ili opojnih sredstava;
 • osobama koje ne mogu ili ne žele platiti uslugu prijevoza;
 • osobama koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno;
 • osobama koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobama sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove).

Članak 15.

 Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz životinja.                                                                                           

Članak 16.

 Nemoćnoj osobi dozvoljen je prijevoz vozilom javnog prijevoza samo uz pratnju.

Slijepoj osobi dozvoljeno je uvođenje u vozilo specijalno dresiranog psa vodiča.

  Članak 17.

Putnik je dužan za vrijeme vožnje imati ispravnu voznu kartu na temelju koje ostvaruje pravo na prijevoz.

Na zahtjev ovlaštene osobe putnik je dužan pokazati voznu kartu radi kontrole.

Putnik koji se u vozilu zatekne bez vozne karte, s neispravnom voznom kartom na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz, dužan je ovlaštenoj osobi platiti odgovarajuću voznu kartu i dodatnu voznu kartu na licu mjesta ili dati vjerodostojne podatke o svom identitetu i obje karte platiti u roku 3 dana prijevozniku na autobusnom kolodvoru u Poreču, u protivnom prijevoznik pridržava pravo pokrenuti prekršajni postupak protiv putnika kod nadležnog prekršajnog suda.

Cijena dodatne vozne karte za osobu zatečenu u vozilu bez vozne karte odnosno bez ispravne vozne karte utvrđena je Cjenikom.

 Članak 18.

 Predmete pronađene u vozilu vozno osoblje predat će na prodajnom mjestu prijevoznika iz članka 5. ovih općih uvjeta.

Pronađeni predmeti se čuvaju 15 dana od dana predaje te se nakon toga zapisnički uništavaju.

 

IV. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE

Članak 19.

 Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge.

Članak 20.

 Za odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim općim uvjetima primjenjivati će se odredbe Zakona  o prijevozu u cestovnom prometu, Zakona o komunalnom gospodarstvu te odredbe važećih zakonskih propisa o koncesiji, posebnih propisa kao i važećih propisa kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 21.

 Ovi opći uvjeti objavljuju se u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave, na njezinim mrežnim stranicama  te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Članak 22.

Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo.

 

 

                                                                                                                                              Član Uprave

                                                                                                                             Vedran Tomičić, dipl.oec.