Opći uvjeti prijevoza - grad Novalja

 

Na temeljuu članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Novalje i Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Novalje, temeljem punomoći predsjedníka Uprave Dražena Divjaka od 03.05.2019. godine, član Uprave Autotrans d.d. Vedran Tomičić, dana 28. rujna 2023. godine donosi sljedeće

 

Opće uvjete pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatonsti

komunalnog linjskog prijevoza putnika na područje grada Novalje

 

  

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se općim uvjetima pružanja usluge javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Novalje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) utvrduju uvjeti pružanja odnosno korištenja usluge te medusobna prava i obveze pružatelja i korisnika usluge.

Komunalni linijski prijevoz putnika na području Grada Novalja vrši se kao javni gradski prijevoz i javni medumjesni prijevoz putnika.

Pod javnim gradskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz na području naselja Novalje.

Pod javnim medumjesnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz izmedu dvaju različitih naselja na području Grada Novalje.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeće značenje:

 1. “Komunalna usluga” je komunalni linijski prijevoz putnika, odnosno javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrdi Grad Novalja na svojem području.
 2. “Linija” je relacija ili skup relacija odvijanja prijevoza od početnog do završnog stajališta na kojoj se prevoze putnici i prtljaga prema registriranom i objavljenom voznom redu s jednim ili više
 3. “Područje Grada Novalje” je geografsko područje odredeno Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici
 4. “Pružatelj komunalne usluge” je trgovačko društvo Autotrans d. sa sjedištem na otoku Cresu, Šetalište 20. travnja 18 (u daljnjem tekstu: Prijevoznik).
 5. “Korisnik komunalne usluge” je osoba koja koristi uslugu prijevoza putnika u javnom prometu (u daljnjem tekstu: Putnik).

 

II. UVJETI PRUŽANJA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA

Članak 3.

 1. Prijevoznik je dužan osiguravati trajno i kvalitetno obavljanje usluge prijevoza putnika, održavati prometna sredstva i opremu u stanju funkcionalne
 2. Prijevoznik je dužan u obavljanju djelatnosti postupati u skladu s načelima komunalnog gospodärstva.
 3. Prijevoznik je dužan poduzimati mjere i aktivnosti radi povećanja kvalitete usluga i
 4. Obavijest o izmjeni načina obavljanja usluge prijevoza putnika, prijevoznik će objaviti putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 4.

 1. Prijevoznik odgovara za sigurnost putnika. Sigurnost putnika zajamčena je preventivnim konstrukcijskim mjerama na vozilima te edukacijom i kontrolom rada prometnog
 2. Prijevoznik putnike osigurava od mogućih posljedica prometnih nesreća.

 

Članak 5.

Prijevoznik obavlja prijevoz na području grada Novalje, unutar zona područja odredenih odlukom o utvrdivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području grada Novalje i prema utvrdenom Voznom redu.

Članak 6.

 1. Prijevoznik se obvezuje ugovoreni prijevoz obavljati točno, sukladno odredenom redu vožnje.
 2. Smetnje nastale zbog više sile ili krivnjom trećih osoba, na koje prijevoznik ne može utjecati niti ih spriječiti, smatraju se opravdanim razlogom za odstupanje od obveza iz stavka ovog članka.
 3. Prijevoznik će na prijevoz primiti onoliki broj putnika koji odgovara ukupnom broju stajaćih i sjedećih mjesta u pojedinom
 4. lznimno od navedenog u prethodnom stavku, prijevoznik će na prijevoz primiti manji broj putnika u slučajevima kada je isto propisano odlukama nadležnih tijela (epidemiološke mjere).

Članak 7.

 1. Prijevoznik je dužan obavijestiti putnike o promjeni relacije kretanja vozila ili odredišta.
 2. Prijevoznik je dužan u slučaju iznenadnog zastoja ili kraćeg poremećaja u prometu, u što kraćem roku poduzeti mjere za ponovnu uspostavu redovitog prijevoza, odnosno osigurati zamjenski prijevoz vlastitim vozilima ili vozilima drugog
 3. O obustavi prijevoza i načinu osiguranja zamjenskog prijevoza, prijevoznik je dužan pravovremeno obavijestiti gradane putem sredstava javnog

 

III.     UVJETI KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 8.

 1. Putnik je dužan koristiti se uslugom prijevoza na način propisan ovim
 2. Putnik svojim ponašanjem ne smije nanositi štetu prijevozniku i komunalnoj
 3. Putnik za ulazak u vozilo koristi prednja vrata, a za izlazak iz vozila koristi stražnja vrata
 4. Prilikom ulaska u vozilo, putnik je dužan voznom osoblju dati na uvid voznu

Članak 9.

 1. Cijenu pružanja komunalne usluge prijevoza prijevoznik naplaćuje prema Cjeniku prijevozničkih usluga.

Članak 10.

 1. Prijevoznik je dužan putniku izdati voznu
 2. Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog prijevoza te je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe, koja se identificira službenom iskaznicom komunalnog redara/kontrolora.
 3. Prijevoznik je ovlašten samostalno odlučivati o obliku vozne karte i načinu
 4. Korištenjem usluge prijevoza putnik prihvaća odredbe ovih Općih

Članak 11.

 1. Putnik u vozilu smije zauzeti samo jedno
 2. Prijevoznik je dužan u vozilu označiti minimalno jedno mjesto za trudnice i invalidne
 3. Osobe s invaliditetom, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe imaju prednost pri ulasku u vozilo i prilikom zauzimanja mjesta za
 4. U vozila ne smiju ulaziti osobe koje bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unesu u vozilo mogle ugroziti sigurnost putnika te osobe mlade od 6 godina bez pratnje odrasle

Članak 12.

 

 1. Vozač je dužan zaustaviti vozilo na svim stajalištima linije, a ulaženje i izlaženje putnika je dopušteno samo na stajalištu dok vozilo stojí, osim u slučaju većih
 2. lznimno, vozač vozila nije dužan vozilo zaustaviti na svim stajalištima linije ako u vozilu nema putnika koji žeIe izaći i na stajalištu nema
 3. Vozaču je zabranjeno kretanje í vožnja vozila s otvorenim

Članak 13.

 1. Vozač je dužan za vrijeme obavljanja javnog prijevoza putnika uljudno se odnositi prema
 2. Za vrijeme vožnje vozač ne smije razgovarati s
 3. U slučaju izvanrednih okolnosti na trasi linija javnog prijevoza putnika (prometna nezgoda, elementarne nepogode i slično), vozač smije mijenjati trasu, smjer kretanja i skraćivati liniju, o čemu mora obavijestiti putnike i gradsko upravno tijelo nadležno za
 4. Vozač je dužan za vrijeme obavljanja službe nositi službenu odjeću , a čiji izgled odreduje

Članak 14.

 1. Putnik može u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost
 2. Ručnu prtljagu potrebno je smjestiti tako da zauzima što manje prostora u vozilu, da ne ometa niti na bilo koji način ne ugrožava ostale
 1. Ručna prtljaga koja se unosi u vozilo ne smije biti dimenzija većih od 80 x 50 x 40 cm ili teža od 30
 2. Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi.
 3. S predmetima nadenim u vozilu prijevoznik je dužan postupati sukladno odredbama propisa o nadenim

Članak 1S.

 1. Zabranjeno je u vozilo unositi predmete koji mogu ozlijediti, ugroziti život, zdravlje ili imovinu putnika i prometnog
 2. Iznimno od stavka 1. ovog članka, pripadnicima policije i hrvatske vojske kad su na službenom zadatku dopušteno je unošenje osobnog oruźja u vozilo javnog prijevoza sukladno posebnim

Članak 16.

 1. Putniku je zabranjeno:
  • unositi u vozilo prtljagu, stvari i životinje suprotno odredbama ovih Uvjeta;
  • ometati prometno osoblje u obavljanju službe; uznemiravati ostale putnike;
  • bacati otpatke i oštećivati vozilo i njegove oznake;
  • konzumirati hranu, alkohol ili pušiti u vozilu;
  • ometati ulaženje i izlaženje iz vozila i smještaj putnika u vozilo;
  • ulaziti u vozilo kad vozač objavi da vozilo ne prima putnike ili da je već popunjeno;
  • onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvarati vrata na vozilu;
  • ulaziti i izlaziti iz vozila u pokretu, pridržavati se za vozilo ili voziti na vanjskom dijelu vozila;
  • ulaziti u vozilo neodjeven ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge
 2. Vozač vozila dužan je opomenuti putnika koji postupa suprotno odredbama iz stavka 1. ovog članka, a ukoliko unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, vozač će od putnika zatražiti da napusti

Članak17.

 1. Slijepe osobe imaju pravo u vozilo uvesti psa vodiča, osobe u invalidskim kolicima rehabilitacijskog psa, djeca s teškoćama u razvoju uz pratnju roditelja i terapijskog psa, a treneri pasa pse u školovanju.
 2. Psi iz stavka ovog članka moraju imati službenu ormu.

Članak 18.

 1. Dopušten je prijevoz kućnih ljubimaca (pas visine grebena do 30 cm, mačke i pitome male životinje) u odgovarajućim ručnim transportnim
 2. Dopušten je prijevoz kućnih ljubimaca pasa ako pas ima brnjicu i vodi se na kratkom povodcu, a vlasnik ima propisanu ispravu o upisu i cijepljenju protiv bjesnoće.
 3. Putnik u vozilo može uvesti samo jednog kućnog
 4. Putnik koji je uveo kućnog Ijubimca u vozilo odgovoran je za njegovo ponašanje i duźan je nadoknaditi štetu koju kućni Ijubimac nanese drugim putnicima u vozilu ili onečisti
 5. Zabranjen je prijevoz opasnih pasa, odredenih posebnim

Članak 19.

 1. Putnik iz članka 18. ovih Uvjeta dužan je:
 • Ulaziti na prednja vrata (uz vozača) i zadržavati se u prednjem dijelu vozila; Nositi pribor za čišćenje fekalija;
 • Očistiti površinu u vozilu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

 

Članak 20.

 1. Vozila prijevoznika u kojima je ugraden video nadzor na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video
 2. Snimljeni podaci smatraju se
 3. Očitavanje snimljenih podataka moguće je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, na zahtjev MUP-a i/ili
 4. Video nadzor vozila Prijevoznika reguliran je posebnim Pravilnikom koji se nalazi na internet stranici prijevoznika arriva.com.hr .

Članak 21.

 1. Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor prijevozniku najkasnije 90 dana od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen
 2. Prigovor iz stavka 1. ovog članka, obrazac kojeg se nalazi na internet stranici prijevoznika, dostavlja se isključivo u pisanom obliku na adresu prijevoznika: Autotrans d., p.p. 288, 51000 Rijeka ili putem e-mail-a: reklamacije@arriva.com.hr.
 3. Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek
 4. Prijevoznik se obvezuje dati konačni odgovor putniku u roku ne duljem od 90 dana od primitka pisanog prigovora. Ukoliko prijevoznik to ne učini u navedenom roku od primitka pisanog prigovora, putnik može podnijeti prigovor Minístarstvu pomorstva prometa i
 5. Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja prijevoznika neće javno istupati vezano za uslugu prijevoza koja je predmet

 

Članak 22.

 1. U roku od 5 dana od dana primitka odgovora na pisani prigovor iz prethodnog članka ovih Općih uvjeta, putnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača prijevoznika u čijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.
 2. Reklamacije zaprimljene nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka neće se uzimati u
 3. Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja
 4. Putnik se obvezuje da do dana primitka odgovora povjerenstva na podnesenu reklamaciju neće javno istupati vezano za predmet
 5. U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom putnik može pokrenuti sudski postupak tek nakon što je iscrpio postupak rješavanja o prigovoru sukladno članku i 23. ovih Općih uvjeta.
 6. U slučaju spora izmedu putnika i prijevoznika, stvarno i mjesno je nadležan sud prema sjedištu

 

Članak 23.

 1. Nadzor nad prìmjenom odredbi ovih općih uvjeti provodi nadležno upravo tijelo Grada Novalje koje obavlja komunalnu djelatnost.

 

IV.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovi Uvjeti objavit će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije, na mrežnim stranicama Grada Novalje te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama koncesionara komunalne usluge.

Ovi uvjeti stupaju na snagu danom objave u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije.