Opći uvjeti prijevoza - grad Crikvenica

Na temelju članka 4. t. 31 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( NN 41/18, 98/18, 30/21, 89/21))  i članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Crikvenice KLASA:363-01/21-01/334, URBROJ:2107/01-06/02-21-5  Uprava Autotransa d.d. Cres, donosi slijedeće

 

 OPĆE UVJETE PRUŽANJA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU

NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima pružanja usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) utvrđuju se međusobni odnosi Autotrans-a d.d. Cres (u daljnjem tekstu: prijevoznika) i putnika, koji koriste usluge prijevoznika i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: komunalnu uslugu prijevoza).

Članak 2.

 Grad Crikvenica utvrđuje red vožnje i visinu naknade za komunalnu uslugu prijevoza putnika, a prijevoznik ih je obvezan objaviti putem sredstava javnog priopćavanja.

Cjenik pružanja komunalne usluge prijevoza sastavni je dio ovih općih uvjeta.

Članak 3.

 Putnici u vozila ulaze i izlaze na vrata do vozača, a ukoliko vozilo ima dvoje vrata tada ulaze na vrata do vozača, a izlaze na stražnja vrata vozila,  kako je to naznačeno i na vozilima prijevoznika.

Prilikom ulaska u vozilo putnik je obvezan vozaču, kontroloru prijevoznika ili drugoj ovlaštenoj osobi uz predočenje adekvatne iskaznice (komunalnom redaru, državnom inspektoru i sl.) pokazati voznu kartu, odnosno obvezan je kod vozača platiti uslugu prijevoza ili dati važeću voznu kartu odmah na poništenje.

Članak 4.

Vozna karta se može kupiti na prodajnom mjestu prijevoznika u Crikvenici na adresi N.Veljačića 3, u autobusima i na drugim prodajnim mjestima koja će biti objavljena putem medija.

Članak 5.

Vozna karta za jednu vožnju, kao i vozna karta karnet (10 pojedinačnih voznih karti za jedno poništavanje) vrijedi 60 minuta od trenutka poništenja iste i može se koristiti isključivo na

svim registriranim gradskim linijama Grada Crikvenice, koje obavlja prijevoznik Autotrans.

Jednom poništena vozna karta vrijedi za vožnju prijevoznim sredstvom u kojem je poništena, kao i za sva ostala prijevozna sredstva iste ili druge linije, uključujući presjedanje sa jedne na drugu liniju ili iz jednog u drugo prijevozno sredstvo, kao i korištenje bez obzira na smjer vožnje tj. i za povratne vožnje.

Nakon isteka vremena korištenja vozna karta NE vrijedi za vožnju. Za nastavak putovanja putnik je dužan kupiti i poništiti novu voznu kartu.

Vozna karta vrijedi 30 dana od dana stupanja na snagu novih cijena usluga                   

                                                                            Članak 6.

 Dnevna vozna karta vrijedi od trenutka poništenja do posljednje vožnje istog dana  na svim registriranim gradskim linijama i smjerovima, na način kako je to utvrđeno u članku 5, stavaka 2 i 3 općih uvjeta.

Članak 7.

Mjesečna vozna karta vrijedi od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, glasi na ime i sastoji se od fotografije i vrijednosnog kupona.

Broj mjesečne vozne karte mora odgovarati broju kupona.

Mjesečna vozna karta uključuje neograničen broj vožnji tijekom mjeseca za koji je izdana, a na svim registriranim gradskim linijama javnog prometa na području Grada Crikvenice.

   Članak 8.

Prijevoz na besplatan prijevoz ostvaruju učenici osnovnih škola s područja Grada Crikvenice koji nemaju organiziran prijevoz. Pravo se ostvaruje uz potvrdu nadležnog tijela Grada Crikvenice.                                                                                             

                                                                            Članak 9.                                                                                           

Za sve vrste izgubljenih i ukradenih mjesečnih voznih karata ne izdaju se duplikati niti potvrde na osnovu kojih bi korisnici ostvarili pravo na prijevoz, već isti moraju ishodovati novu voznu kartu.

Članak 10.

Prodaja vrijednosnih kupona za mjesečne vozne karate počinje od 25 u mjesecu i traje do 05-og u mjesecu za tekući mjesec.                                                                                             

Članak 11.

Putnik u vozilu smije zauzeti jedno sjedeće mjesto te se na vrijeme pripremiti za izlazak.

Stajanje u vozilu za vrijeme trajanja vožnje nije dozvoljeno, osim ukoliko vozilo nema predviđena mjesta za stajanje.

Prilikom ulaska u vozilo i zauzimanja mjesta za sjedenje prednost imaju invalidne osobe, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe.                                                                                           

Članak 12.

Vozilima javnog prijevoza ne smije se prevoziti osoba koja bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unosi u vozilo mogla ugroziti sigurnost putnika te dijete mlađe od 6 godina bez pratnje odrasle osobe

 

                                                                            Članak 13.

Putnik smije u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika i voznog i prometnog osoblja.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi.

Prtljagu iz stavka 1 ovog članka, potrebno je smjestiti u prostor vozila gdje najmanje smeta ostalim putnicima kako bi se smanjila mogućnost ugrožavanja sigurnosti ostalih putnika i prometnog osoblja.

                                                                            Članak 14.

Putniku nije dozvoljeno:

 • koristiti uslugu prijevoza bez vozne karte ili s neispravnom voznom kartom;
 • unositi u vozilo predmete koji mogu povrijediti, oštetiti ili uprljati vozilo (zapaljivi ili eksplozivni materijal, oštre, lomljive, prljave ili masne predmete i sl.) kao ni sve druge predmete veće težine i dimenzija od onih koje odredi prijevoznik;
 • uznemiravanje drugih putnika i prometnog osoblja u obavljanju svoje službe;
 • bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i njegove oznake;
 • pušiti i konzumirati napitke u vozilu;
 • zadržavati se u vozilu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulaz odnosno izlaz iz vozila, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo;
 • ulaziti na vrata predviđena za izlazak i izlazit na vrata predviđena za ulazak putnika;
 • onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvaranje vrata;
 • ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila,
 • ulaziti u vozilo kada odgovorna osoba objaviti da je vozilo popunjeno i da ne može primiti putnika na prijevoz;
 • ulaziti u vozilo ne odjeven (u kupaćem kostimu, bez dijelova odjeće i obuće) ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike ili vozilo.

Prometno osoblje dužno je opomenuti putnika koji postupa protivno odredbama iz stavka 1 ovog članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, pozvat će putnika da napusti vozila.

                                                                            Članak 15.

Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz:

 • osobama pod očiglednim utjecajem alkohola ili opojnih sredstava;
 • osobama koje ne mogu ili ne žele platiti uslugu prijevoza;
 • osobama koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno;
 • osobama koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobama sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove).

Članak 16.

Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz životinja.

                                                                           Članak 17.

Nemoćnoj osobi dozvoljen je prijevoz vozilom javnog prijevoza samo uz pratnju.

Slijepoj osobi dozvoljeno je uvođenje u vozilo specijalno dresiranog psa vodiča.        

                                                                          Članak 18.

Putnik je dužan za vrijeme vožnje imati ispravnu voznu kartu na temelju koje ostvaruje pravo na prijevoz.

Na zahtjev ovlaštene osobe putnik je dužan pokazati voznu kartu radi kontrole.

Putnik koji se u vozilu zatekne bez vozne karte, s neispravnom voznom kartom na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz, dužan je ovlaštenoj osobi platiti odgovarajuću voznu kartu i dodatnu voznu kartu na licu mjesta ili dati vjerodostojne podatke o svom identitetu i obje karte platiti u roku 3 dana prijevozniku na prodajnom mjestu prijevoznika u Crikvenici, na adresi N.Veljačića 3, u protivnom prijevoznik pridržava pravo pokrenuti prekršajni postupak protiv putnika kod nadležnog prekršajnog suda u Crikvenici.

Cijena dodatne vozne karte za osobu zatečenu u vozilu bez vozne karte odnosno bez ispravne vozne karte utvrđena je Cjenikom iz članka 2 stavak 2 ovih općih uvjeta

                                                                           Članak 19.

Predmete pronađene u vozilu vozno osoblje predat će na prodajnom mjestu prijevoznika iz članka 4 ovih općih uvjeta.

Pronađeni predmeti se čuvaju 15 dana od dana predaje te se nakon toga zapisnički uništavaju.

  Članak 20.

Ovi opći uvjeti važe od osmog dana objave  Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Crikvenice KLASA:363-01/21-01/334, URBROJ:2107/01-06/02-21-5. u Službenim novinama Grada Crikvenice, a koja je donesena 17.prosinca 2021. godine.

 

 

                                                                                                                                     Predsjednik Uprave

                                                                                                                                   Dražen Divjak dipl.inf.