Opći uvjeti prijevoza App

Temeljem članka 4. stavak 1. t. 26. i članka 41. stavak 1. alineja 4. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( NN – 82/13 ) i članka 662. Zakona o obveznim odnosima  ( NN – 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 ) APP d.d., Požega, Industrijska 14 ( dalje: prijevoznik ), dana 01. ožujka 2017. godine utvrđuje sljedeće

 

OPĆE UVJETE PRIJEVOZA

 

 

1. Uvodne odredbe

Članak 1.

Pojmovi iz ovih Općih uvjeta znače:

- prijevoznik je APP d.d., Požega, Industrijska 14,

- putnik je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu,

- javni linijski prijevoz u unutarnjem cestovnom prometu je prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, koji se obavlja u skladu s člankom 33. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( NN 82/13 ),

- međunarodni linijski prijevoz je javni prijevoz putnika između Republike Hrvatske i drugih država i to:

- javni prijevoz putnika između država članica EU, sukladno Uredbi (EZ-a) 1073/2009.,

- javni prijevoz putnika između RH i trećih država

- vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za komercijalni prijevoz putnika, sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama i prijevozu u cestovnom prometu,

- vozna karta je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza.

 

Članak 2.

Ovim općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge prijevoznika u javnom linijskom prijevozu te uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku i njegovoj prtljazi, kao i prijevoz organiziran putem koncesije.

Ovi opći uvjeti prijevoza primjenjuju se na javni linijski prijevoz putnika i prtljage u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu te prijevozu organiziranom putem koncesije dok se na ostale oblike prijevoza putnika ne primjenjuju osim ukoliko se njihova primjena posebno ne ugovori.

 

2. Prijevoz putnika

Članak 3.

Putnik i prijevoznik sklapaju ugovor o prijevozu prije početka prijevoza. Prijevoznik neće prevoziti osobe koje s njim nisu sklopile Ugovor o prijevozu.

Ugovorom o prijevozu prijevoznik se obvezuje prevesti putnika prema ugovorenoj relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti određenu naknadu za prijevoz.

Ugovor o prijevozu smatra se sklopljenim kada putnik kupi voznu kartu prijevoznika na ovlaštenom prodajnom mjestu.

Prodavati vozne karte prijevoznika ovlaštena su isključivo prodajna mjesta prijevoznika, ostala prodajna mjesta temeljem ovlaštenja prijevoznika te vozno osoblje prilikom obavljanja prijevoza.

Vozna karta služi kao dokaz da je ugovor o prijevozu sklopljen te ju je putnik dužan čuvati do kraja putovanja.

Ugovor o prijevozu može se sklopiti i između prijevoznika i naručitelja prijevoza, u kojem slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz te obvezu određivanja putnika u javnom linijskom prijevozu.

 

Članak 4.

Prijevoznik je dužan putniku s kupljenom voznom kartom osigurati mjesto u vozilu sukladno broju mjesta prema dokumentaciji vozila te ga prevesti na ugovorenoj relaciji po voznom redu za liniju na kojoj se putnik prevozi, a putnik je dužan pridržavati se ovih općih uvjeta te tijekom cijelog prijevoza čuvati voznu kartu i na zahtjev kontrolora ili voznog osoblja prijevoznika istu im predočiti.

U slučaju da kontrolor ili vozno osoblje te druga ovlaštena osoba prijevoznika, u vozilu zatekne putnika bez vozne karte isti je dužan kao cijenu prijevoza platiti cijenu vozne karte na najdužoj relaciji linije na kojoj putuje, a u slučaju da istu odbije platiti, kontrolor, vozno osoblje ili druga ovlaštena osoba prijevoznika ovlašteni su istog putnika udaljiti iz vozila na prvom slijedećem za to pogodnom mjestu.

 

Članak 5.

Prijevoznik prodaje vozne karte na ime i vozne karte na donositelja i sukladno tome određuje obrazac voznih karata, i to:

  1. Vozne karte na ime:

- međunarodna vozna karta, osim oznaka o prijevozniku, relaciji, danu i vremenu te cijeni prijevoza, može sadržavati i ime i prezime putnika, i

- mjesečna vozna karta, može biti učenička, studentska ili radnička, izdaje se na ime i za određenu relaciju, sastoji se od iskaznice koja se koristi zbog identiteta putnika, a koja sadrži podatke o prijevozniku, fotografiju, ime i prezime putnika i relaciju putovanja i kupona, koji se kupuje za svaki mjesec i služi kao dokaz o sklopljenom ugovoru o prijevozu.

  1. Vozne karte na donositelja

- kompjuterski ispisana vozna karta prodaje se na organiziranim prodajnim mjestima prijevoznika te na sebi sadržava podatke o prijevozniku, dan, sat i relaciju putovanja te cijenu prijevoza, može biti vozna karta u jednom smjeru ili povratna vozna karta. Kompjuterski ispisanu voznu kartu mogu prodavati i druga ovlaštena prodajna mjesta u skladu s ugovorom sklopljenim s prijevoznikom,

- pisana vozna karta ( bjelica ) prodaje se putnicima u autobusu na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik prema voznom redu za pojedinu liniju te na sebi sadržava podatke o prijevozniku, mjesto za upis relacije, dana i vremena te cijene prijevoza, prodaje se putnicima kao jednosmjerna ili povratna vozna karta na odgovarajućem obrascu prijevoznika,

- karta izdana od strane voznog osoblja putem mobilnog terminala (mašinice), te na sebi sadržava podatke o prijevozniku, dan i sat izdavanja karte, te relaciju putovanja i cijenu prijevoza, a može biti vozna karta u jednom smjeru ili povratna vozna karta.

Pravo na prijevoz iz vozne karte koja glasi na ime ne može se prenijeti na drugu osobu bez suglasnosti prijevoznika.

Prijevoznik može, ovisno o potrebi, utvrđivati obrasce i drugih voznih karata.

Vozne karte koje ne sadrže jedan od elemenata navedenih u prvom stavku nevažeće su, a njihov imatelj smatrat će se putnikom bez vozne karte.

 

Članak 6.

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju i prijevoznika obvezuje za dan, vrijeme i relaciju prijevoza koji su označeni na karti.

Putnik može kupiti povratnu voznu kartu na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik.

Na povratnoj voznoj karti prijevoznik označava vrijeme važenja iste te se navedena karta nakon proteka roka važenja ne može koristiti unatoč eventualnom ne iskorištenju prava na prijevoz u navedenom roku.

Putnik je obvezan povratnu kartu u polasku koristiti na datum  i u vrijeme polaska koje je naznačeno na karti.

Datum i vrijeme prijevoza u povratku putnik je dužan potvrditi kupnjom rezervacije, i to najkasnije dva sata prije početka putovanja.

Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog prijevoza.

 

Članak 7.

Vozne karte prijevoznik prodaje na svakom mjestu koje je ovlašteno prodavati vozne karte prijevoznika.

Putnik može voznu kartu prijevoznika kupiti na organiziranim prodajnim mjestima, autobusnim kolodvorima, putničkim agencijama, poslovnicama te u vozilu prijevoznika.

 

Članak 8.

Putnik može rezervirati mjesto u vozilu osobno na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, pisanim putem ili telefonom.

Rezervacija u skladu s prethodnim stavkom obvezuje prijevoznika samo ako putnik, najkasnije dva sata prije početka putovanja, kupi voznu kartu za relaciju, datum i vrijeme putovanja za koje je izvršio rezervaciju u skladu s prethodnim stavkom.

U slučaju da putnik ne kupi voznu kartu u skladu s prethodnim stavkom, prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano mjesto u vozilu kao i pravo na odštetni zahtjev od prijevoznika.

Rezervacija se ne  izdaje bez kupljene vozne karte, osim kada putnik posjeduje važeću povratnu kartu.

Prijevoznik zadržava pravo na pojedinim linijama izmijeniti broj sjedala koje je navedeno na rezervaciji pri čemu se obvezuje uvijek osigurati putniku sjedalo s važećom rezervacijom.

Naknada za rezervaciju naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika ili organiziranog prodajnog mjesta.

Iznimno od navedenog u stavku 2. ovog članka, u toku godine prijevoznik može mijenjati vrijeme u kojemu važi čuvanje mjesta u autobusu. U tom slučaju  prijevoznik će, objavom na Internet stranici www.arriva.com.hr , obavijestiti putnike o novom vremenu važenja i trajanju primjene promijenjenog vremena iz ovog stavka.

 

Članak 9.

Putnik ima pravo pisanim putem odustati od ugovora o prijevozu prije nego što započne putovanje i to najkasnije dva sata prije početka putovanja.

U slučaju iz prethodnog stavka, prijevoznik će putniku vratiti naknadu za prijevoz, umanjenu za iznos 10% od cijene vozne karte, na ime manipulativnih troškova, a putnik će prijevozniku vratiti izdanu voznu kartu.

Navedeno u ovom članku odnosi se na vozne karte u jednom smjeru i na povratne karte u roku njihova važenja.

Putnik iz stavka 1. ovog članka nema pravo na povrat novca uplaćenog za kolodvorsku uslugu i rezervaciju.

U slučaju da putnik odustane od putovanja izvan roka utvrđenog ovim člankom prijevoznik ima pravo na naknadu štete zbog odustanka putnika od prijevoza koja se određuje u visini iznosa cijene vozne karte na relaciji na kojoj je putnik odustao od putovanja te stoga putnik nema pravo na povrat naknade za prijevoz.

 

Članak 10.

Putnik ima pravo na odustanak od putovanja pri povratku na relaciji za koju ima kupljenu povratnu voznu kartu pod uvjetima iz prethodnog članka.

Ako putnik kupi povratnu voznu kartu pa istu nije u mogućnosti ili ne želi iskoristiti u povratku, ima pravo na povrat naknade za neiskorišteni dio prijevoza, s tim da se zahtjev za povrat može postaviti najkasnije do isteka roka važenja povratne karte.

Pod uvjetima iz prethodna dva stavka, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu s odgovarajućom komercijalnom povlasticom te 10% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti putniku.

Prilikom izračuna iznosa za povrat, isti se zaokružuje na cijeli broj prema uvriježenim pravilima zaokruživanja.

Putnik iz stavka 1. ovog članka nema pravo na povrat novca uplaćenog za kolodvorsku uslugu i rezervaciju.

 

Članak 11.

Putnik ima pravo raskinuti ugovor i vratiti mjesečnu voznu kartu te od prijevoznika zahtijevati povrat naknade za prijevoz.

Ako je povrat mjesečne vozne karte zatražen prije početka mjeseca za koji je ista kupljena, prijevoznik će putniku vratiti plaćeni iznos cijene konkretne mjesečne karte, umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.

Ako je povrat mjesečne vozne karte zatražen tijekom mjeseca za koji je karta kupljena, putniku će se vratiti iznos plaćen za izdavanje konkretne mjesečne karte, koji se umanjuje za broj iskorištenih dana prijevoza u oba smjera po redovnoj cijeni vozne karte i umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova. U broj iskorištenih dana prijevoza ne ubrajaju se neradni dani ( blagdani, državni praznici i slično ) i nedjelje.

 

Članak 12.

Izjava o odustanku od prijevoza i zahtjev za povrat naknade za prijevoz daju se isključivo na organiziranim prodajnim mjestima gdje je vozna karta i kupljena, uz predočenje predmetne vozne karte.

Za vozne karte kupljene u vozilima prijevoznika moguće je podnijeti pisani zahtjev za povrat naknade za prijevoz koji se upućuje na adresu prijevoznika APP d.d., Industrijska 14, 34 000 Požega, uz koji je obvezno priložiti voznu kartu.

Vozno osoblje prijevoznika ne može primiti izjavu o odustanku niti zahtjev za povrat naknade za prijevoz niti istu isplatiti putniku.

Povrat naknade za prijevoz obavlja se isključivo na prodajnom mjestu gdje je vozna karta kupljena.

Iznimno od prethodnog stavka, ukoliko je zahtjev za povrat naknade za prijevoz podnesen u pisanom obliku, tada se povrat isplaćuje isključivo na račun koji je naveden u istome.

 

Članak 13.

U slučaju da putnik kupi voznu kartu za određeni dan i sat putovanja, a spriječen je za putovanje u navedeno vrijeme, prijevoznik će omogućiti putniku izmjenu roka važenja vozne karte u slučaju da putnik to zahtijeva u roku iz članka 9. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 14.

Izjava o odustanku od prijevoza te zahtjev za povrat naknade za prijevoz ne obvezuju prijevoznika u slučaju da su predani nakon isteka roka za odustanak od prijevoza prema ovim Općim uvjetima.

 

Članak 15.

Prijevoznik utvrđuje red vožnje i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na vlastitim prodajnim mjestima, osim u vozilu.

Prilikom određivanja prodajne cijene prijevoza prijevoznik može uzeti u obzir i komercijalne povlastice za određene kategorije putnika koje kao takve odredi.

U slučaju korištenja komercijalnih povlastica putnik mora dokazati svoj status dokumentom kojega odredi prijevoznik.

 

Članak 16.

Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni vozne karte za zatraženu relaciju na kojoj prijevoznik obavlja prijevoz.

Potvrda iz prethodnog stavka izdaje se na prodajnom mjestu prijevoznika, na za to određenom obrascu i naplaćuje se po cijeni prema Cjeniku kolodvorskih usluga prijevoznika.

 

Članak 17.

Prijevoznik će primiti na prijevoz samo putnika koji ima kupljenu voznu kartu za prijevoznika.

Prijevoznik zadržava pravo ne prodati voznu kartu putniku za kojega zna da je činio radnje iz članka 19. ovih Općih uvjeta u vozilima prijevoznika.

Putnik je cijelo vrijeme trajanja prijevoza obvezan posjedovati voznu kartu za relaciju na kojoj putuje.

Putnik koji bude zatečen u vozilu prijevoznika bez važeće vozne karte dužan je platiti cijenu vozne karte za najdužu relaciju na liniji na kojoj vozilo prometuje.

Putnika koji odbije platiti voznu kartu prema prethodnom stavku vozno osoblje ili Unutarnja kontrola prijevoznika ima pravo isključiti iz putovanja na slijedećem za to pogodnom mjestu.

 

Članak 18.

Putnik je obvezan brinuti se da na polasku ili međustajalištu uđe u vozilo prijevoznika koje prometuje na relaciji za koju je putnik kupio voznu kartu te da na odredišnom autobusnom kolodvoru ili stajalištu izađe iz vozila.

Putnik može ući ili izaći iz autobusa samo na autobusnom kolodvoru ili autobusnom stajalištu koje je predviđeno prema redu vožnje.

U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik nema nikakve obveze prema putniku.

Prijevoznik nije dužan zadržavati vozilo i čekati putnika koji ne poštuje vrijeme određeno za zadržavanje vozila prilikom kratkih zadržavanja zbog korištenja toaleta i/ili osvježenja.

Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika navedenih u ovom članku.

 

Članak 19.

Vozno osoblje ili Unutarnja kontrola prijevoznika ovlaštena je putnika isključiti iz putovanja:

- ako narušava red i mir u vozilu,

- ako ugrožava sigurnost prometa,

- ako ometa rad voznog osoblja,

- ako ometa rad kontrolora,

- ako se nepristojno odnosi prema ostalim putnicima u autobusu, voznom osoblju ili Unutarnjoj kontroli prijevoznika,

- ako uništava imovinu prijevoznika ili drugih putnika,

- ako na drugi način ometa redovito izvršavanje prijevoza,

- ako bude zatečen bez vozne karte u vozilu te odbije platiti cijenu vozne karte na najdužoj relaciji konkretne linije.

 U isto vrijeme kad se putnik isključuje iz putovanja vozno osoblje uručuje mu prtljagu.

 U slučaju iz ovog članka putnik nema pravo na povrat iznosa cijene vozne karte zbog neizvršenog prijevoza.

 

Članak 20.

Putnik je za vrijeme trajanja vožnje, na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužan koristiti pojas sukladno odredbama važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Sve eventualne posljedice u slučaju štetnog događaja zbog ne pridržavanja odredbi iz stavka 1. ovog članka snosi putnik.

Putnik se za vrijeme vožnje ne smije kretati vozilom niti se dizati sa sjedala (ukoliko sjedi) dok se vozilo ne zaustavi radi iskrcavanja putnika. 

Putnicima koji putuju na relacijama čija udaljenost iznosi najmanje 700 km omogućit će se korištenje sanitarnog čvora i WC – a u vozilu prijevoznika.

 

Članak 21.

Prijevoznik će primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih općih uvjeta.

Prijevoznik neće primiti na prijevoz:

-  osobe koje nemaju voznu kartu prijevoznika,

- osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službenu dužnost, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno,

- djecu do 7 godina starosti, ako nisu u pratnji odrasle osobe,

- osobe kojima je odijelo ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odijela putnika ili vozila,

- osobe pod vidljivim utjecajem alkohola ili opojnih droga,

- osobe koje su neprimjereno, odnosno nedostatno odjevene.

 

Članak 22.

Putnik koji namjerno ili iz krajnje nepažnje onečisti vozilo dužan je platiti čišćenje vozila u visini stvarnih troškova.

Putnik je dužan prijevozniku naknaditi štetu koju mu prouzroči namjerno ili iz krajnje nepažnje.

 

Članak 23.

Prijevoznik ima pravo odbiti rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo osobu sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slučaju potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih zahtjeva utvrđenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanja, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću na siguran i praktično izvediv način.

 

Članak 24.

Prijevoznik ima pravo zakasniti s dolaskom u mjesto odredišta putnika u  vrijeme određeno voznim redom u slučaju više sile i drugih objektivnih okolnosti koje onemogućavaju obavljanje prijevoza po voznom redu, kao što su vremenske nepogode, gužve i zastoji u prometu, prometne nesreće na cesti i slično.

 

Članak 25.

U linijskom prijevozu  s predviđenom udaljenosti prijevoza od najmanje 250 km, putnik ima sljedeća prava:

-           kod otkazivanja i kašnjenja u  polasku s autobusnog kolodvora za više od 120 minuta ili u slučaju prevelikog broja rezervacija, putnik ima pravo odabira između nastavka ili preusmjeravanja prijevoza do odredišta prvom slijedećom prigodom bez dodatne naknade za prijevoz ili povrata cijene vozne karte i prema potrebi, besplatnog povratka do prvog polaznog mjesta navedenog u ugovoru o prijevozu prvom slijedećom prigodom. 

-           Isto se ne primjenjuje na putnike koji imaju voznu kartu s otvorenim datumom putovanja bez ovjerene vozne karte i rezervacije s danom i satom povratka.

Svoj odabir putnik je dužan prijevozniku priopćiti na dokaziv način u roku od 60 minuta nakon nastanka okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

Povrat novca, putniku iz stavka 2. podstavka 1. ovog članka, izvršit će se u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva putnika, u gotovini, osim ako putnik ne prihvati drugi oblik naknade.

Isplata obuhvaća puni iznos cijene po kojoj je vozna karta kupljena, za dio ili dijelove puta koji nisu prijeđeni i za već prijeđene dijelove puta ako prijevoz više ne služi svrsi u pogledu putnikova plana prijevoza.

-           kod otkazivanja i kašnjenja polaska s autobusnog kolodvora više od 90 minuta kod prijevoza kojima je predviđeno trajanje više od 3 sata, putnik ima pravo na brzi obrok i osvježavajuće piće primjerene vremenu čekanja, uz uvjet da su isti raspoloživi na autobusnom kolodvoru ili ih je razumno moguće pribaviti te hotelsku sobu ili drugi smještaj ukoliko je potreban ostanak jedne ili više noći. Trošak smještaja ne može biti veći od 80,00 EUR po noćenju za najviše dva noćenja.

Prijevoznik nije u obvezi osigurati smještaj ukoliko je do otkazivanja ili kašnjenja došlo radi teških vremenskih uvjeta ili elementarne nepogode koje su ugrozile sigurno obavljanje prijevoza.

-           U slučaju prometne nesreće koja proistječe iz pružane usluge prijevoza po ovim općim uvjetima prijevoznik će putnicima iz st.1 ovog članka pružiti razumnu i razmjernu pomoć u pogledu neposrednih praktičnih potreba putnika nakon nesreće, uključivo prijevoz, smještaj, hranu, odjeću i pružanje prve pomoći. Ukupan trošak smještaja ne može biti veći od 80,00 EUR po putniku po noćenju za najviše dva noćenja.

 

Članak 26.

Putnik koji želi primati potrebne informacije o točno utvrđenom putovanju tijekom njegova trajanja dužan je prilikom sklapanja ugovora o prijevozu prijevozniku ili autobusnom kolodvoru ostaviti kontakt na koji je moguće takve informacije pružati.

Ostale informacije putnicima daju se putem Internet stranice prijevoznika i putem autobusnih kolodvora.

 

3. Prijevoz prtljage

 

Članak 27.

Vozilima prijevoznika u javnom linijskom prijevozu putnika prevoze se ručna, putnička i nepraćena prtljaga, kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom, pod uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima.

Osobnim vozilima 8+1 u cestovnom prometu prevozi se isključivo ručna prtljaga.

 

Članak 28.

Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo i smjestiti na određeno mjesto, a koje putnik čuva sam.

Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se stvari manjih dimenzija, kao što su ručne torbe i slično, koje se mogu staviti na policu iznad sjedala u vozilu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ali tako da ne smetaju drugim putnicima.

Za ručnu prtljagu ne plaća se usluga prijevoza te prijevoznik ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

 

Članak 29.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci, vreće, košare i slično, odnosno slični predmeti koji idu uz putnika, a koji se po svojim dimenzijama, težini i obliku ne mogu unijeti u vozilo i čuvati kod putnika sukladno stavku 2. prethodnog članka, a smještaju se u prtljažni prostor vozila i njihov prijevoz naplaćuje se po važećem cjeniku prijevoznika.

Prilikom predaje na prijevoz putničke prtljage, putnik je dužan voznom osoblju navesti sadržaj iste.

Prilikom predaje putničke prtljage na prijevoz vozno osoblje putniku izdaje račun za uslugu prijevoza prtljage i prtljažnu kartu koju lijepi na prtljagu. Izdanim računom i prtljažnom kartom dokazuje se postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage te se postojanje navedenog ugovora ne može dokazivati na drugi način.

Putnik je po dolasku na odredištu obvezan odmah preuzeti svoju putničku prtljagu.

 

Članak 30.

Prijevoznik će na prijevoz primiti nepraćenu prtljagu u skladu s raspoloživim prtljažnim prostorom u vozilu.

Pod nepraćenom prtljagom podrazumijevaju se stvari koje ne prati putnik u vozilu.

Prilikom predaje na prijevoz nepraćene prtljage pošiljatelj je dužan voznom osoblju navesti sadržaj nepraćene prtljage, svoje ime i prezime, adresu i kontakt telefon te iste podatke o primatelju nepraćene prtljage, kao i platiti prijevoz navedene prtljage.

Prijevoz nepraćene prtljage naplaćuje se prema cjeniku prijevoznika.

Prilikom predaje nepraćene prtljage na prijevoz vozno osoblje putniku izdaje račun za uslugu prijevoza prtljage i prtljažnu kartu koju lijepi na prtljagu.

Preuzimanje na prijevoz nepraćene prtljage vozno osoblje potvrđuje izdavanjem računa koji se predaje pošiljatelju. Prilikom preuzimanje nepraćene prtljage, primatelj je obvezan dokazati svoj identitet predočenjem osobne iskaznice.

Na međunarodnim EU linijama prijevoznik uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu isključivo na relacijama na kojima se prijevoz obavlja unutar Republike Hrvatske, dok se na ostalim međunarodnim linijama nepraćena prtljaga neće uzimati na prijevoz.

Primatelj nepraćene prtljage dužan je prtljagu dočekati i preuzeti istu prtljagu. Prijevoznik ne odgovara za nepraćenu prtljagu ako primatelj nije dočekao vozilo i preuzeo prtljagu.

 

Članak 31.

Prijevoznik ne odgovara za krivu informaciju u vezi sadržaja prtljage.

Vozno osoblje ovlašteno je odbiti primitak prtljage u slučaju da putnik ili pošiljatelj odbija reći njen sadržaj ili podatke iz članka 30. ovih Općih uvjeta.

U slučaju da putnik ostavi svoju prtljagu u vozilu ili primatelj ne preuzme nepraćenu prtljagu, prijevoznik za iste odgovara kao za pronađene stvari.

 

Članak 32.

Putnik koji ima ručnu i putničku prtljagu, odnosno pošiljatelj nepraćene prtljage, dužan je prtljagu zapakirati tako da svojim svojstvima ili stanjem ne oštećuje ili ugrožava vozilo ili prtljagu drugih putnika u vozilu.

Vozno osoblje prijevoznika ovlašteno je odbiti primiti na prijevoz prtljage koja je suprotna odredbi prethodnog stavka.

 

Članak 33.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane putniku ili pošiljatelju nepraćene prtljage gubitkom ili oštećenjem putničke ili nepraćene prtljage do iznosa od 2.000,00 kn po komadu prtljage.

Prijevoznik ne odgovara za štetu za prtljagu koja nije zapakirana prema prethodnom članku, odnosno za štetu za prtljagu koja je po svojim svojstvima ili stanju izložena gubitku ili oštećenju.

Putnik je prilikom predaje na prijevoz prtljage dužan obavijestiti vozno osoblje o vrijednosti prtljage iznad iznosa navedenog u stavku 1. ovog članka te voznom osoblju omogućiti uvid u prtljagu.

Prijevoznik ne odgovara za štetu za prtljagu ukoliko se ugovor o prijevozu prtljage ne može dokazati izvornikom računa.

 

Članak 34.

Putnik je dužan prijevozniku naknaditi štetu koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.

Prijevoznik na prijevoz neće kao prtljagu primiti:

- eksplozivne ili lako zapaljive stvari,

- oružje,

- predmete neugodnog mirisa,

- stvari pokvarljivog sadržaja,

- stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, prtljagu ili vozilo,

- lako lomljive stvari,

- dragocjenosti, kao što su zlato, drago kamenje, posebno vrijedni predmeti i slično,

- gotov novac,

- vrijednosne papire,

- nakit i umjetnine,

- svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce,

- svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine,

- mlijeko i mliječne prerađevine.

Od životinja se na prijevoz mogu primiti isključivo specijalno dresirani psi vodiči slijepih osoba u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika.

 

Članak 35.

Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu putovanja sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu ako je istu imao sa sobom.

Za stvari pronađene u autobusu nakon završetka putovanja prijevoznik ne odgovara.

 

Članak 36.

Sve sporove između putnika za vrijeme putovanja rješava vozno osoblje. Sporove između putnika i voznog osoblja rješava prijevoznik.

 

Članak 37.

U međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar EU putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na prijevoz, ulazne i izlazne dokumente (putovnicu, vizu, novac potreban za boravak u nekoj državi i sl.) kao i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela kako u vezi s njim osobno tako i u vezi s putničkom i ručnom prtljagom.

Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 1 ovog članka.

 

Članak 38.

Prijevoznik će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznao o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće priopćiti osobne podatke putnika prikupljene u svrhu realizacije ugovora o prijevozu i/ili izdavanje dokumenata koji su osnova za ostvarivanje prava na komercijalne povlastice prijevoznika.

Ispravak, dopuna i brisanje osobnih podataka putnika vrši se na temelju pisanog zahtjeva putnika upućenog na adresu APP d.d., Industrijska 14, 34000 Požega, Službenik za zaštitu osobnih podataka ili na e-mail adresu app@app.hr (vrsta upita: Zaštita osobnih podataka).

Članak 39.

Osim prava i obveza utvrđenih ovim Općim uvjetima, putnik ostvaruje prava sukladno Uredbi EU broj 181/2011 i Zakonu o provedbi Uredbe ( EU ) br.181/2011 Europskog parlamenta i vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe ( EZ ) br. 2006/2004 ( NN 127/13 ).

 

 

Članak 40.

Sukladno Uredbi (EU) br. 181/2011, putnik ima pravo u roku od 90 dana od dana kad je linijski prijevoz bio obavljen ili kad je trebao biti obavljen podnijeti pritužbu prijevozniku na usluge koje se odnose na:

a) diskriminaciju među putnicima s obzirom na uvjete prijevoza,

b) prava putnika u slučaju nesreća sa smrtnim ishodom ili osobnom povredom ili gubitkom ili oštećenjem prtljage, koje se dogode pri upotrebi autobusa,

c) diskriminaciju  te obveznu pomoć osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti,

d) prava putnika u slučaju otkazivanja ili kašnjenja,

e) minimalne informacije koje treba osigurati putnicima.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se na način određen stavkom 2. članka 41. ovih Općih uvjeta.

Prijevoznik se obvezuje u roku 30 dana od dana primitka pritužbe putnika obavijestiti putnika o stadiju u kojem se nalazi njegova pritužba (utemeljena, odbijena ili se još razmatra). Konačni se odgovor prijevoznik obvezuje dati u roku od 90 dana od dana primitka pritužbe.

Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja prijevoznika neće javno istupati vezano za uslugu prijevoznika koja je predmet prigovora.

U slučaju da prijevoznik ne riješi pritužbu putnika u prethodno navedenom roku, putnik ima pravo izjaviti prigovor nadležnom ministarstvu.

 

Članak 41.

U slučajevima koji nisu obuhvaćeni okolnostima iz prethodnog članka, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor prijevozniku najkasnije 15 dana od dana kada je obavljen ili je trebao biti obavljen prijevoz.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka dostavlja se isključivo u pisanom obliku na adresu prijevoznika: APP d.d., Industrijska 14, Požega ili  putem e-mail-a: app@app.hr pri čemu se uz isti obavezno treba priložiti i originalni primjerak vozne i/ili prtljažne karte, odnosno računa.

Prijevoznik je dužan u roku od 15 dana od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obrađuju.

Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja prijevoznika neće javno istupati vezano za uslugu prijevoza koja je predmet prigovora.

U roku od 5 dana od dana primitka odgovora na pisani prigovor iz prethodnog članka ovih Općih uvjeta, putnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača prijevoznika u čijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.

Reklamacije zaprimljene nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka neće se uzimati u obradu.

Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Putnik se obvezuje da do dana primitka odgovora povjerenstva na podnesenu reklamaciju neće javno istupati vezano za predmet reklamacije.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom putnik može pokrenuti sudski postupak tek nakon što je iscrpio postupak rješavanja o prigovoru sukladno članku 40. i 41. ovih Općih uvjeta.

U slučaju spora između putnika i prijevoznika, stvarno i mjesno je nadležan sud prema sjedištu prijevoznika.

 

Članak 42.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima.

 

Članak 43.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a putnicima su dostupni na Internet stranici prijevoznika www.arriva.com.hr.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti akti koji su do sada utvrđivali predmetnu materiju.

 

 

APP d.d                                                     

po predsjedniku Uprave

Ivanu Križanoviću, dipl. ing.