Opći uvjeti korištenja parkirališta na AK Poreč

Na temelju članka 19. stavak 4. točka 7. Statuta trgovačkog društva Autotrans d.d. Uprava Društva dana 30. srpnja 2019. godine donosi

 

OPĆE UVJETE KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA NA AK POREČ

 

Članak 1.

Autotrans d.d. (dalje: Društvo) je vlasnik nekretnine označene kao zk.č.br. 4380 /1, 4380/2 i 4380/3  upisane u zk.ul.br. 2773, k.o.Poreč, u naravi autobusna stanica, parkiralište i okretište u ulici Karla Huguesa 2 i 4, Grad Poreč.

Za to pogodnom dijelu predmetne nekretnine Društvo daje namjenu parkirališta.

 

Članak 2.

Ovim općim uvjetima Društvo utvrđuje uvjete pod kojima će drugim osobama dopustiti parkiranje vozila.

 

Članak 3.

Parkiranje na parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja.

 

Članak 4.

Naknada za parkiranje plaća se kako slijedi:

- 01. siječnja do 14. lipnja 06:00 – 21:00 sati

- 15. lipnja do 15. rujna 00:00 – 24:00 sati

- 16. rujna do 31. prosinca 06:00 – 21:00 sati

 

Članak 5.

Plaćanje naknade za parkiranje osobnih vozila obavlja se na automatski i poluautomatski način.

Automatski način podrazumijeva istodobno preuzimanje parkirne karte i plaćanje cijene neposredno na parkiralištu putem parkirnog automata.

Poluautomatski način podrazumijeva preuzimanje parkirne karte putem parkirnog automata, a plaćanje cijene obavlja se kod ovlaštene osobe Društva.

Korisnici usluga koji nekretninu iz članka 1. ovog ugovora koriste svakodnevno ili učestalo, mogu, na vlastiti zahtjev, s Društvom sklopiti ugovor o mjesečnom ispostavljanju računa temeljem obračuna u kojem će se evidentirati broj ulazaka vozila, registarska oznaka vozila i dužina zadržavanja vozila.

Uprava Društva odlučuje da li će, s kim i pod kojim uvjetima sklopiti ugovor o mjesečnom ispostavljanju računa iz prethodnog stavka ovog članka.

 

Članak 6.

Na parkiralištu dozvoljeno je zadržavanje autobusa radi ukrcaja i iskrcaja putnika na izletima i transferima najduže 15 minuta po dolasku za što Društvo osigurava trenutno raspoloživa slobodna mjesta.

 

Članak 7.

Parkirna karta je dokaz o sklopljenom ugovoru o korištenju parkirališta u okviru dopuštenog vremena trajanja parkiranja te korisnik parkirališta time prihvaća Opće uvjete korištenja parkirališta na autobusnom kolodvoru Poreč.

Sadržaj ugovora o parkiranju određen je tekstom ovih Općih uvjeta.

Iznimno od stavka 1. ovog članka u slučaju iz članka 5 st. 3 ovih Općih uvjeta potpis vozača vozila u pisanoj evidenciji radnika parkirališta je dokaz o sklopljenom ugovoru o korištenju parkirališta u okviru dopuštenog trajanja parkiranja.

 

Članak 8.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

- skraćenu oznaku tvrtke koja obavlja naplatu,

- oznaku parkirališta,

- serijski broj karte,

- datum izdavanja,

- vrijeme početka parkiranja.

 

Članak 9.

Korisnik parkirališta dužan se pridržavati odredbi ovih Općih uvjeta, a osobito:

- uredno platiti parkiranje,

- parkirati samo za plaćeno vrijeme parkiranja,

- ne vršiti ispravke podataka u parkirnoj karti,

- parkirati unutar ucrtanog mjesta za parkiranje,

- poštivati prometne znakove, signalizaciju i obavijesti na parkiralištu.

 

Članak 10.

Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz Ugovora o parkiranju osobito ako:

- ne koristi ispravnu parkirnu kartu odnosno ako je ošteti ili izgubi,

- prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,

- ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

- onečišćuje površinu parkirališta ili stajališta,

- ometa druge korisnike parkirališta ili stajališta,

- vrši ispravke podataka u parkirnoj karti.

 

Članak 11.

Za povredu obveza iz Ugovora o parkiranju iz prethodnog članka stavka 1. alineja 1 korisnik parkirališta dužan je platiti paušalni iznos od 250,00 kuna na blagajni na AK Poreč.

Za povredu obveza iz Ugovora o parkiranju u slučaju da korisnik parkirališta ne plati naknadu za parkiranje ili prekorači dopušteno vrijeme parkiranja dužan je platiti dvostruki iznos dnevne parkirne karte, za svaki dan parkiranja, na blagajni na AK Poreč.

Korisnik parkirališta koji je vozilo parkirao na parkiralištu nakon radnog vremena, a izlazi s parkirališta u vrijeme naplate plaća korištenje parkiranja od početka naplate naknade za parkiralište do trenutka izlaska s parkirališta za taj dan.

 

Članak 12.

Visina naknade za parkiranje utvrđena je cjenikom za parkiranje na parkiralištu AK Poreč koji čini sastavni dio ovih Općih uvjeta.

 

Članak 13.

Nakon ulaska na parkiralište ne naplaćuje se prvih 5 minuta za osobne automobile.

U slučaju prekoračenja vremena iz stavka 1. ovog članka naplaćuje se iznos za cijeli prvi sat parkiranja.

 

Članak 14.

U visini naknade za parkiranje osobnih vozila uključen je i porez na dodanu vrijednost.

 

Članak 15.

Korisnik ima pravo podnijeti Društvu pisani prigovor na pruženu uslugu korištenja parkirališta u roku od 8 dana.

Prigovor iz stavka 1. ovog članka dostavlja se isključivo u pisanom obliku na adresu Društva: Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka ili putem e-mail-a: reklamacije@arriva.com.hr.

Društvo je dužno u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u zakonskom roku.

 

Članak 16.

Društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima na parkiralištu iz ovih Općih uvjeta kao ni za njihovo otuđenje.

Društvo ne odgovara ni za eventualne štete koje pretrpi korisnik parkirališta kao ni treće osobe zatečene na parkiralištu iz ovih Općih uvjeta.

Na izlazu parkirališta nalazi se brzo padajuća rampa kako bi se onemogućilo napuštanje parkirališta bez plaćanja naknade za parkiranje te Društvo ne odgovara za štetu na vozilu korisnika parkirališta koja bi u tom slučaju nastala. 

 

Članak 17.

Društvo će pozvati vlasnika vozila da ukloni vozilo koje je parkirano neprekidno duže od 8 dana protivno odredbama ovih Općih uvjeta.

Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno  u daljnjem roku od 8 dana Društvo će vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika.

 

Članak 18.

Za povredu odredbi ovih Općih uvjeta odgovara vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

 

Članak 19.

Kontrolu postupanja sukladno ovim Općim uvjetima Društvo će vršiti putem ulazno/izlazne rampe i putem ovlaštenih osoba.

 

Članak 20.

Međusobna  komunikacija Društva i korisnika parkirališta obavljati će se na dokaziv način, što podrazumijeva komuniciranje putem e – maila i putem pošte, sva pisana dokumentacija mora biti potpisana, e – mail poruka mora biti poslana sa adresa koje ugovorne strane koriste u međusobnim kontaktima.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda.

 

Članak 21.

Nekretnina iz članka 1. ovih Općih uvjeta nalazi se u sustavu video nadzora Društva, u svrhu zaštite imovine Društva, praćenja ulaza i izlaza ljudi i vozila u i iz poslovnih prostora s ciljem preventivnog djelovanja na potencijalne prijestupnike kako bi odustali od svoje nakane, te radi prikupljanja podataka relevantnih za što lakše utvrđivanje identiteta eventualnog prekršajnog i/ili kaznenog djela.

Primjena sustava video nadzora Društva regulirana je „Pravilnikom o video nadzoru poslovnih prostora Autotrans“, od 08.04.2019. godine. U prostoru prodajnog mjesta i na web stranici Društva korisnici usluge mogu dobiti sve informacije vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka putem video nadzora kao i vremenu pohrane istih podataka.

 

Članak 22.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka  (EU) 2016/679, Društvo je donijelo „Načela zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti“ (revidirano 12.04.2019. godine) te „Izjavu o zaštiti osobnih podataka“, s ciljem što kvalitetnijeg informiranja korisnika usluga o načinu na koji Društvo štiti njihove podatke. Predmetna Načela i Izjava o zaštiti osobnih podataka dostupna su na prodajnom mjestu odnosno na web stranici Društva.

 

Članak 23.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. kolovoza 2019. godine.

 

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaje važiti Odluka o organiziranju, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje na parkiralištu autobusnog kolodvora u Poreču od 29. siječnja 2007. godine sa pripadajućim izmjenama iste.

 

Član Uprave

Vedran Tomičić, dipl.oec.