Opći uvjeti korištenja parkirališta na AK Poreč

Na temelju članka 19. stavak 4. točka 7. Statuta trgovačkog društva Autotrans d.d. Uprava Društva dana 27. svibnja 2022. godine donosi

 

OPĆE UVJETE KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA NA AK POREČ

 

Članak 1.

Autotrans d.d. (dalje: Društvo) je vlasnik nekretnine označene kao zk.č.br. 4380 /1, 4380/2 i 4380/3 upisane u zk.ul.br. 2773, k.o.Poreč, u naravi autobusna stanica, parkiralište i okretište u ulici Karla Huguesa 2 i 4, Grad Poreč.
Za to pogodnom dijelu predmetne nekretnine Društvo daje namjenu parkirališta.


Članak 2.

Ovim općim uvjetima Društvo utvrđuje uvjete pod kojima će drugim osobama dopustiti parkiranje vozila.


Članak 3.

Parkiranje na parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja.


Članak 4.

Naknada za parkiranje plaća se kako slijedi:
01. siječnja do 14. lipnja 06:00 – 22:00 sati,
15. lipnja do 15. rujna 00:00 – 24:00 sati,
16. rujna do 31. prosinca 06:00 – 22:00 sati


Članak 5.

Plaćanje naknade za parkiranje osobnih vozila obavlja se na automatski i poluautomatski način,
Automatski način podrazumijeva istodobno preuzimanje parkirne karte i plaćanje cijene neposredno na parkiralištu putem parkirnog automata.
Poluautomatski način podrazumijeva preuzimanje parkirne karte putem parkirnog automata, a plaćanje cijene obavlja se kod ovlaštene osobe Društva.
Korisnici usluga koji nekretninu iz članka 1. ovog ugovora koriste svakodnevno ili učestalo, mogu, na vlastiti zahtjev, s Društvom sklopiti ugovor o mjesečnom ispostavljanju računa temeljem obračuna u kojem će se evidentirati broj ulazaka vozila, registarska oznaka vozila i dužina zadržavanja vozila.
Uprava Društva odlučuje da li će, s kim i pod kojim uvjetima sklopiti ugovor o mjesečnom ispostavljanju računa iz prethodnog stavka ovog članka.


Članak 6.

Na parkiralištu je dozvoljeno zadržavanje autobusa radi ukrcaja i iskrcaja putnika na izletima i transferima najduže 15 minuta po dolasku za što Društvo osigurava trenutno raspoloživa mjesta.

Članak 7.

Parkirna karta je dokaz o sklopljenom ugovoru o korištenju parkirališta u okviru dopuštenog vremena trajanja parkiranja te korisnik parkirališta time prihvaća Opće uvjete korištenja parkirališta na autobusnom kolodvoru Poreč.
Sadržaj ugovora o parkiranju određen je tekstom ovih Općih uvjeta.


Članak 8.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

 • skraćeni naziv Društva
 • oznaku parkirališta,
 • serijski broj karte,
 • vrijeme dolaska


Članak 9.

Korisnik parkirališta dužan se pridržavati odredbi ovih Općih uvjeta, a osobito:

 • uredno platiti parkiranje,
 • parkirati samo za plaćeno vrijeme parkiranja,
 • ne vršiti ispravke podataka u parkirnoj karti,
 • parkirati unutar ucrtanog mjesta za parkiranje,
 • poštivati prometne znakove, signalizaciju i obavijesti na parkiralištu.


Članak 10.

Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz Ugovora o parkiranju osobito ako:

 • ne koristi ispravnu parkirnu kartu odnosno ako je ošteti ili izgubi,
 • prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
 • ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,
 • onečišćuje površinu parkirališta ili stajališta,
 • ometa druge korisnike parkirališta ili stajališta,
 • vrši ispravke podataka u parkirnoj karti
 • ne napusti parkiralište u vremenu od 10 minuta nakon plaćanja.


Članak 11.

Za povredu obveza iz Ugovora o parkiranju iz prethodnog članka stavka 1. alineja 1 korisnik parkirališta dužan je platiti paušalni iznos od 350,00 kuna na blagajni na AK Poreč.
Za povredu obveza iz Ugovora o parkiranju u slučaju da korisnik parkirališta ne plati naknadu za parkiranje ili prekorači dopušteno vrijeme parkiranja dužan je platiti dvostruki iznos dnevne parkirne karte, za svaki dan parkiranja, na blagajni na AK Poreč.
Korisnik parkirališta koji je vozilo parkirao na parkiralištu nakon radnog vremena, a izlazi s parkirališta u vrijeme naplate plaća korištenje parkiranja od početka naplate naknade za parkiralište do trenutka izlaska s parkirališta za taj dan.


Članak 12.

Visina naknade za parkiranje utvrđena je cjenikom za parkiranje na parkiralištu AK Poreč koji čini sastavni dio ovih Općih uvjeta.

 

Članak 13.

Nakon ulaska na parkiralište ne naplaćuje se prvih 5 minuta.
U slučaju prekoračenja vremena iz stavka 1. ovog članka naplaćuje se iznos za cijeli prvi sat parkiranja.


Članak 14.

U visini naknade za parkiranje osobnih vozila uključen je i porez na dodanu vrijednost.


Članak 15.

Korisnik parkirališta ima pravo podnijeti Društvu pisani prigovor na pruženu uslugu korištenja parkirališta u roku od 5 dana od dana pružanja usluge i to:

 • ispunjavanjem obrasca prigovora na prodajnom mjestu, blagajni AK Poreč, na adresi Karla Huguesa 2 Poreč
 • putem Internet stranice www.arriva.com.hr
 • putem e mail-a : reklamacije@arriva.com.hr
 • putem pošte na adresu: Autotrans d.d.
  Služba podrške prometa i prodaje
  p.p. 288
  51000 Rijeka.

O uloženom prigovoru podnositelj će dobiti pisani odgovor u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
U roku od 5 dana od dana primitka odgovora na pisani prigovor, odnosno ukoliko izostane odgovor Društva na prigovor u propisanom roku, korisnik parkirališta može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača Autotrans u čijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potrošača. Reklamacija se podnosi na adresu prijevoznika: Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka ili putem e-mail-a: reklamacije@arriva.com.hr ili osobno u prostorije Autotrans d.d. na adresi Škurinjska cesta 2a 51000 Rijeka, u vremenu od 08:00 sati do 14:00 sati.
Reklamacije zaprimljene nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka neće se uzimati u obradu.
Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti korisniku parkirališta na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.
Korisnik parkirališta se obvezuje da do dana primitka odgovora povjerenstva na podnesenu reklamaciju neće javno istupati vezano za predmet reklamacije.
U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom putnik može pokrenuti sudski postupak tek nakon što je iscrpio postupak rješavanja o prigovoru sukladno ovom članku ovih Općih uvjeta


Članak 16.

Društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima na parkiralištu iz ovih Općih uvjeta kao ni za njihovo otuđenje.
Društvo ne odgovara ni za eventualne štete koje pretrpi korisnik parkirališta kao ni treće osobe zatečene na parkiralištu iz ovih Općih uvjeta.
Na izlazu parkirališta nalazi se brzo padajuća rampa kako bi se onemogućilo napuštanje parkirališta bez plaćanja naknade za parkiranje te Društvo ne odgovara za štetu na vozilu korisnika parkirališta koja bi u tom slučaju nastala.


Članak 17.

Društvo će pozvati službu sa specijaliziranim vozilom „pauk“ da ukloni vozilo na za to odgovarajuću lokaciju u Gradu Poreč, koje je parkirano neprekidno duže od 8 dana, protivno odredbama ovih Općih uvjeta, o trošku vlasnika.

Članak 18.

Za povredu odredbi ovih Općih uvjeta odgovara vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.


Članak 19.

Kontrolu postupanja sukladno ovim Općim uvjetima Društvo će vršiti putem ulazno/izlazne rampe i putem ovlaštenih osoba.


Članak 20.

Međusobna komunikacija Društva i korisnika parkirališta obavljati će se na dokaziv način, što podrazumijeva komuniciranje putem e – maila i putem pošte, sva pisana dokumentacija mora biti potpisana, e – mail poruka mora biti poslana sa adresa koje ugovorne strane koriste u međusobnim kontaktima.
U slučaju spora utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda.


Članak 21.

Nekretnina iz članka 1. ovih Općih uvjeta nalazi se u sustavu video nadzora Društva, u svrhu zaštite imovine Društva, praćenja ulaza i izlaza ljudi i vozila u i iz poslovnih prostora s ciljem preventivnog djelovanja na potencijalne prijestupnike kako bi odustali od svoje nakane, te radi prikupljanja podataka relevantnih za što lakše utvrđivanje identiteta eventualnog prekršajnog i/ili kaznenog djela.
Primjena sustava video nadzora Društva regulirana je Pravilnikom o video nadzoru poslovnih prostora Autotrans objavljenom na web stranici www.arriva.com.hr. U prostoru prodajnog mjesta i na web stranici Društva korisnici usluge mogu dobiti sve informacije vezane uz prikupljanje i obradu osobnih podataka putem video nadzora kao i vremenu pohrane istih podataka.


Članak 22.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, Društvo je donijelo „Načela zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti“ te „Izjavu o zaštiti osobnih podataka“, s ciljem što kvalitetnijeg informiranja korisnika usluga o načinu na koji Društvo štiti njihove osobne podatke. Predmetna Načela i Izjava o zaštiti osobnih podataka dostupna su na prodajnom mjestu odnosno na web stranici Društva.


Članak 23.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 28. svibnja 2022. godine.
Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti korištenja parkirališta na AK Poreč od 30.07.2019. godine.


Autotrans d.d. Cres
Član Uprave
Vedran Tomičić, dipl.oec.