Opći uvjeti korištenja parkirališta na AK Krk

Na temelju članka 19. stavak 4. točka 7. Statuta trgovačkog društva Autotrans d.d. Uprava Društva dana 20. ožujka 2023. godine donosi


OPĆE UVJETE
KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA U VLASNIŠTVU AUTOTRANS d.d. U GRADU KRK


Članak 1.

Autotrans d.d. (dalje: Društvo) vlasnik je nekretnina označenih kao zk.č.br. 1996/1, zk.ul.br. 2254, k.o. Krk, u naravi zgrada i dvorište u ulici Plavnička 3, i k.č.br. 648/G, k.č.br.1528/9, k.č.br.1528/10, k.č.br.1528/11,k.č.br.1528/12 i k.č.br.1528/13, sve u zk.ul.br. 1568 K.O. Krk, u naravi garaža i dvor sa vrtom, oranicom i neplodnim tlom, u ulici Svetog Bernardina 8, obje u gradu Krk.

Za to pogodnom dijelu predmetnih nekretnina Društvo daje namjenu parkirališta.

Članak 2.

Ovim općim uvjetima Društvo utvrđuje uvjete pod kojima će drugim osobama dopustiti parkiranje vozila.

Članak 3.

Parkiranje na parkiralištu može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja.


Članak 4.

Naknada za parkiranje plaća se kako slijedi:

01. ožujka do 31. svibnja 07:00 – 20:00 sati,
01. lipnja do 30.lipnja 06:00 – 22:00 sati,
01. srpnja do 31. kolovoza 00:00 – 24:00 sati,
01. rujna do 30. rujna 06:00 – 22:00 sati,
01. listopada do 31. listopada 07:00 – 20:00 sati
01. studenog do 28. veljače bez naplate

Naknada za parkiranje plaća prema cijenama utvrđenim cjenikom koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta i koji je istaknut na parkiralištu.


Članak 5.

Plaćanje naknade za parkiranje osobnih vozila obavlja se na poluautomatski način što podrazumijeva preuzimanje parkirne karte u automatu, a plaćanje naknade za parkiranje kod ovlaštene osobe Društva.

Korisnici parkirališta koji usluge parkiranja koriste svakodnevno ili učestalo, mogu, na vlastiti zahtjev, koristiti godišnju parkirnu kartu koja se koristi za kalendarsku godinu.


Članak 6.

Parkirna karta je dokaz o sklopljenom ugovoru o korištenju parkirališta u okviru dopuštenog vremena trajanja parkiranja.
Sadržaj ugovora o parkiranju određen je tekstom ovih Općih uvjeta.


Članak 7.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

 • skraćenu oznaku tvrtke Društva
 • oznaku parkirališta,
 • serijski broj karte,
 • datum izdavanja,
 • vrijeme početka parkiranja.

Članak 8.

Korisnik parkirališta dužan se pridržavati odredbi ovih Općih uvjeta, a osobito:

 • uredno platiti parkiranje,
 • parkirati samo za plaćeno vrijeme parkiranja,
 • na vršiti ispravke podataka u parkirnoj karti,
 • parkirati unutar ucrtanog mjesta za parkiranje,
 • poštivati prometne znakove, signalizaciju i obavijesti na parkiralištu.

Članak 9.


Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz Ugovora o parkiranju osobito ako:

 • ne koristi ispravnu parkirnu kartu odnosno ako je ošteti ili izgubi,
 • vrši ispravke podataka u parkirnoj karti
 • koristi parkiralište bez parkirne karte,
 • prekorači dopušteno vrijeme parkiranja,
 • ne napusti parkiralište u vremenu od 10 minuta nakon plaćanja
 • ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,
 • onečišćuje površinu parkirališta ili stajališta,
 • ometa druge korisnike parkirališta ili stajališta


Članak 10.

Za povredu obveza iz Ugovora o parkiranju iz prethodnog članka, alineje 1. i 2. ovih Općih uvjeta tijekom mjeseca srpnja i kolovoza korisnik parkirališta dužan je platiti novčanu kaznu u iznosu od 40,00 EUR (301,38 KN),  a u razdoblju od rujna do lipnja mjeseca korisnik parkirališta dužan je platiti korištenje parkinga od početka naplate naknade za parkiralište do trenutka izlaska s parkirališta za taj dan.

Za povredu obveza iz Ugovora o parkiranju u slučaju da korisnik parkirališta ne plati naknadu za parkiranje ili prekorači dopušteno vrijeme parkiranja dužan je platiti dvostruki iznos dnevne parkirne karte, za svaki dan parkiranja, na blagajni parkirališta.

Nalog za plaćanje ugovorne kazne i račun izdaje osoba ovlaštena za naplatu parkiranja te se isti plaća prilikom izlaza s parkirališta.

Korisnik parkirališta ne čini povredu obveze iz Ugovora o parkiranju iz prethodnog članka, alineja 2., ovih općih uvjeta ako je vozilo parkirao na parkiralištu nakon radnog vremena, a izlazi s parkirališta u vrijeme naplate. U tom slučaju plaća korištenje parkiranja od početka naplate naknade za parkiralište do trenutka izlaska s parkirališta za taj dan.


Članak 11.

Ako korisnik parkiranja ne plati ugovornu kaznu iz prethodnog članka, Društvo će protiv njega pokrenuti odgovarajući sudski postupak.


Članak 12.

Nakon ulaska na parkiralište ne naplaćuje se prvih 10 minuta za osobne automobile.
U slučaju prekoračenja vremena iz stavka 1. ovog članka naplaćuje se iznos za cijeli prvi sat parkiranja.

Članak 13.

Osim dnevnih karata za naplatu korištenja parkirnog mjesta, za osobni automobil, motocikl, motocikl s prikolicom i kombi vozila moguće je kupiti i godišnju kartu.
Godišnja karta ne osigurava rezervaciju mjesta već samo parkiranje na slobodnom parkirnom mjestu.

Članak 14.

Pravo na godišnju parkirnu kartu iz čl. 13. ovih općih uvjeta imaju:
-sve pravne i fizičke osobe – obrtnici koje imaju vozilo registrirano na ime pravne osobe odnosno na ime obrta, a što dokazuju valjanom prometnom dozvolom
-sve fizičke osobe, koje su stanovnici na području grada Krka.

Godišnja parkirna karta izdaje se prema registraciji vozila.
Godišnja  parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Društvu.
Godišnju parkirnu kartu izdaje Društvo.
Godišnja parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.
Godišnja parkirna karta sadržava skraćenu tvrtku Društva, adresu i registarski broj vozila za koje se izdaje mjesečna karta, serijski broj, godinu i mjesec karte.
Godišnju parkirnu kartu dužan je korisnik dati na uvid ovlaštenoj osobi Društva.
Godišnja parkirna karta važeća je za kalendarsku godinu za koju je izdana,a naplaćuje se prema cjeniku istaknutom na Parkiralištu.

Članak 15.

U visini naknade za parkiranje osobnih vozila uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 16.

Društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima na parkiralištu iz ovih Općih uvjeta kao ni za njihovo otuđenje.
Društvo ne odgovara ni za eventualne štete koje pretrpi korisnik parkirališta kao ni treće osobe zatečene na parkiralištu iz ovih Općih uvjeta.

Članak 17.

Društvo će pozvati službu sa specijaliziranim vozilom „pauk“ da ukloni vozilo na za to odgovarajuću lokaciju u Gradu Krk, koje je parkirano neprekidno duže od 8 dana, protivno odredbama ovih Općih uvjeta, o trošku vlasnika.

Članak 18.

Za povredu odredbi ovih Općih uvjeta odgovara vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 19.

Kontrolu postupanja sukladno ovim Općim uvjetima Društvo će vršiti putem ulazno/izlazne rampe i putem ovlaštenih osoba.
Društvo ima pravo uvesti automatsku naplatu korištenja stajališta i/ili parkirališta, o čemu će pravovremeno obavijestiti korisnike.

Članak 20.

Korisnik parkirališta ima pravo podnijeti Društvu pisani prigovor na pruženu uslugu korištenja parkirališta u roku od 5 dana od dana pružanja usluge i to:

 • ispunjavanjem obrasca prigovora na prodajnom mjestu, blagajni Prodajnog mjesta Krk, na adresi Plavnička 3 Krk
 • putem Internet stranice www.arriva.com.hr
 • putem e mail-a : reklamacije@arriva.com.hr
 • putem pošte na adresu: Autotrans d.d.
  Služba podrške prometa i prodaje
  p.p. 288
  51000 Rijeka.

O uloženom prigovoru podnositelj će dobiti pisani odgovor u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

U roku od 5 dana od dana primitka odgovora na pisani prigovor, odnosno ukoliko izostane odgovor Društva na prigovor u propisanom roku, korisnik parkirališta može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača Autotrans u čijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potrošača. Reklamacija se podnosi na adresu prijevoznika: Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka ili  putem e-mail-a: reklamacije@arriva.com.hr ili osobno u prostorije Autotrans d.d. na adresi Škurinjska cesta 2a 51000 Rijeka, u vremenu od 08:00 sati do 14:00 sati.

Reklamacije zaprimljene nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka neće se uzimati u obradu.

Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti korisniku parkirališta na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Korisnik parkirališta se obvezuje da do dana primitka odgovora povjerenstva na podnesenu reklamaciju neće javno istupati vezano za predmet reklamacije.

U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom putnik može pokrenuti sudski postupak tek nakon što je iscrpio postupak rješavanja o prigovoru sukladno ovom članku ovih Općih uvjeta

Članak 21.

Međusobna komunikacija Društva i korisnika nekretnine obavljati će se na dokaziv način, što podrazumijeva komuniciranje putem telefaksa, e – maila i putem pošte, sva pisana dokumentacija mora biti potpisana, e – mail poruka mora biti poslana sa adresa koje ugovorne strane koriste u međusobnim kontaktima.
U slučaju spora nadležan je sud u Rijeci, prema pravnim pravilima Republike Hrvatske.

Članak 22.

Ovi opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici www.arriva.com.hr.

Članak 23.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01. travnja 2023. godine.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti korištenja parkirališta u vlasništvu Autotrans d.d. u Gradu Krku od 05.09.2022. godine.

 

Član Uprave
Vedran Tomičić dipl.oec.