Opći uvjeti prijevoza - grad Sveta Nedelja

Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu Klasa: 340-01/11-01/06; Ur. broj:2107/01-04/05-11-39 od 28 srpnja 2011.godine, Uprava Autotrans d.o.o. dana 10 ožujka 2015. godine donosi slijedeće

 

OPĆE UVJETE

PRUŽANJA USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA U JAVNOM PROMETU

NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE

 


Članak 1.
Ovim Općim uvjetima pružanja usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) utvrđuju se međusobni odnosi Autotrans-a d.o.o. Cres (u daljnjem tekstu: prijevoznika) i putnika, koji koriste usluge prijevoznika i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: komunalnu uslugu prijevoza).

 
Članak 2.
 Grad Crikvenica utvrđuje red vožnje i visinu naknade za komunalnu uslugu prijevoza putnika, a prijevoznik ih je obvezan objaviti putem sredstava javnog priopćavanja.
Cjenik pružanja komunalne usluge prijevoza sastavni je dio ovih općih uvjeta.

 
 Članak 3.
Putnici u vozila ulaze i izlaze na vrata do vozača, a ukoliko vozilo ima dvoje vrata tada ulaze na vrata do vozača, a izlaze na stražnja vrata vozila,  kako je to naznačeno i na vozilima prijevoznika.
Prilikom ulaska u vozilo putnik je obvezan vozaču, kontroloru prijevoznika ili drugoj ovlaštenoj osobi uz predočenje adekvatne iskaznice (komunalnom redaru, državnom inspektoru i sl.) pokazati voznu kartu odnosno obvezan je kod vozača platiti uslugu prijevoza ili dati važeću voznu kartu odmah na poništenje. 

 
Članak 4.
Vozna karta se može kupiti na prodajnom mjestu prijevoznika u Crikvenici na adresi N.Veljačića 3, u autobusima i na drugim prodajnim mjestima koja će biti objavljena na internet stranici prijevoznika www.autotrans.hr .

 
Članak 5.
Vozna karta za jednu vožnju, kao i vozna karta karnet (10 pojedinačnih voznih karti za jedno poništavanje) vrijedi 60 minuta od trenutka poništenja iste i može se koristiti isključivo na 
svim registriranim gradskim linijama Grada Crikvenice, koje obavlja prijevoznik Autotrans.
Jednom poništena vozna karta vrijedi za vožnju prijevoznim sredstvom u kojem je poništena, kao i za sva ostala prijevozna sredstva iste ili druge linije, uključujući presjedanje sa jedne na drugu liniju ili iz jednog u drugo prijevozno sredstvo, kao i korištenje bez obzira na smjer vožnje tj. i za povratne vožnje. 
Nakon isteka vremena korištenja vozna karta NE vrijedi za vožnju. Za nastavak putovanja putnik je dužan kupiti i poništiti novu voznu kartu.
Vozna karta vrijedi 30 dana od dana stupanja na snagu novih cijena usluga 

                 
                                                                                                                   
Članak 6.
Dnevna vozna karta uključuje neograničen broj vožnji unutar 24 sata od vremena poništavanja i može se koristiti na svim registriranim gradskim linijama i smjerovima do posljednje vožnje istog dana, na način kako je to utvrđeno u članku 5, stavaka 2 i 3 općih uvjeta.

 

Članak 7.
Mjesečna vozna karta vrijedi od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, glasi na ime i sastoji se od fotografije i vrijednosnog kupona.
Broj mjesečne vozne karte mora odgovarati broju kupona.
Mjesečna vozna karta uključuje neograničen broj vožnji tijekom mjeseca za koji je izdana, a na svim registriranim gradskim linijama javnog prometa na području Grada Crikvenice.

                    
                                                    

Članak 8.
Za sve vrste izgubljenih i ukradenih mjesečnih voznih karata ne izdaju se duplikati niti potvrde na osnovu kojih bi korisnici ostvarili pravo na prijevoz, već isti moraju ishodovati novu voznu kartu.

 
Članak 9.
Prodaja vrijednosnih kupona za mjesečne vozne karate počinje od 25 u mjesecu i traje do 05-og u mjesecu za tekući mjesec.

               
                                                         
Članak 10.
Putnik u vozilu smije zauzeti jedno sjedeće mjesto te se na vrijeme pripremiti za izlazak.
Stajanje u vozilu za vrijeme trajanja vožnje nije dozvoljeno, osim ukoliko vozilo nema predviđena mjesta za stajanje.
Prilikom ulaska u vozilo i zauzimanja mjesta za sjedenje prednost imaju invalidne osobe, trudnice, osobe s malom djecom te starije i nemoćne osobe.

                
                                                        
Članak 11.
Vozilima javnog prijevoza ne smije se prevoziti osoba koja bi svojim ponašanjem, prtljagom ili stvarima koje unosi u vozilo mogla ugroziti sigurnost putnika te dijete mlađe od 6 godina bez pratnje odrasle osobe.

               
                                                        
Članak 12.
Putnik smije u vozilo unijeti ručnu prtljagu, dječja kolica, invalidska kolica, sportsku opremu i drugu prtljagu koja svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika i voznog i prometnog osoblja.

Putnik je dužan voditi brigu o svojoj prtljazi.

Prtljagu iz stavka 1 ovog članka, potrebno je smjestiti u prostor vozila gdje najmanje smeta ostalim putnicima kako bi se smanjila mogućnost ugrožavanja sigurnosti ostalih putnika i prometnog osoblja.
 

Članak 13.
Putniku nije dozvoljeno:
 1. koristiti uslugu prijevoza bez vozne karte ili s neispravnom voznom kartom;
 2. unositi u vozilo predmete koji mogu povrijediti, oštetiti ili uprljati vozilo (zapaljivi ili eksplozivni materijal, oštre, lomljive, prljave ili masne predmete i sl.) kao ni sve druge predmete veće težine i dimenzija od onih koje odredi prijevoznik;
 3. uznemiravanje drugih putnika i prometnog osoblja u obavljanju svoje službe;
 4. bacati otpatke, prljati i oštećivati vozilo i njegove oznake;
 5. pušiti i konzumirati napitke u vozilu;
 6. zadržavati se u vozilu na način kojim se ometa naplata putne karte, ulaz odnosno izlaz iz vozila, onemogućava ili otežava smještaj putnika u vozilo;
 7. ulaziti na vrata predviđena za izlazak i izlazit na vrata predviđena za ulazak putnika;  
 8. onemogućavati otvaranje i zatvaranje vrata kao i nasilno otvaranje vrata;
 9. ulaziti ili izlaziti iz vozila u pokretu, hvatati se ili voziti s vanjske strane vozila,
 10. ulaziti u vozilo kada odgovorna osoba objaviti da je vozilo popunjeno i da ne može primiti putnika na prijevoz;
 11. ulaziti u vozilo ne odjeven (u kupaćem kostimu, bez dijelova odjeće i obuće) ili u odjeći koja je nečista u mjeri da može uprljati druge putnike ili vozilo.
 Prometno osoblje dužno je opomenuti putnika koji postupa protivno odredbama iz stavka 1 ovog članka, a ukoliko i unatoč opomeni izvrši koju od navedenih radnji, pozvat će putnika da napusti vozila.
 

 
Članak 14.
Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz:
 1. osobama pod očiglednim utjecajem alkohola ili opojnih sredstava;
 2. osobama koje ne mogu ili ne žele platiti uslugu prijevoza;
 3. osobama koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno;
 4. osobama koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobama sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nezgodi do najbliže zdravstvene ustanove).
 

Članak 15.
Vozilom javnog prijevoza nije dozvoljen prijevoz životinja, osim      specijalno dresiranih psa vodiča slijepih osoba u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika. 

               
                                      
 Članak 16.
Nemoćnoj osobi dozvoljen je prijevoz vozilom javnog prijevoza samo uz pratnju.
                                 
 

Članak 17.
Putnik je dužan za vrijeme vožnje imati ispravnu voznu kartu na temelju koje ostvaruje pravo na prijevoz.

Na zahtjev ovlaštene osobe putnik je dužan pokazati voznu kartu radi kontrole.

Putnik koji se u vozilu zatekne bez vozne karte, s neispravnom voznom kartom na osnovi koje ostvaruje pravo na prijevoz, dužan je ovlaštenoj osobi platiti odgovarajuću voznu kartu i dodatnu voznu kartu na licu mjesta ili dati vjerodostojne podatke o svom identitetu i obje karte platiti u roku 3 dana prijevozniku na prodajnom mjestu prijevoznika u Crikvenici, na adresi N.Veljačića 3, u protivnom prijevoznik pridržava pravo pokrenuti prekršajni postupak protiv putnika kod nadležnog prekršajnog suda u Crikvenici.

Cijena dodatne vozne karte za osobu zatečenu u vozilu bez vozne karte odnosno bez ispravne vozne karte utvrđena je Cjenikom iz članka 2 stavak 2 ovih općih uvjeta.

 
Članak 18.
Predmete pronađene u vozilu vozno osoblje predat će na prodajnom mjestu prijevoznika iz članka 4 ovih općih uvjeta.
Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka prijevoza prijevoznik ne odgovara.
 
 
Članak 19.
 Vozila prijevoznika u kojima je ugrađen video nadzor  na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom.
Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.
Očitavanje snimljenih podataka moguće je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, na zahtjev MUP-a i/ili suda. 
Dostava podataka trećim osobama, obavlja se isključivo temeljem pisanog zahtjeva tražitelja podataka u kojem zahtjevu se treba naznačiti svrha. 
              
                                  
Članak 20.
Ovi opći uvjeti primjenjuju se od 10 ožujka 2015.godine i stupanjem na snagu istih stavljaju se izvan snage Opći uvjeti pružanja usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Crikvenice.

                                                 

 

Predsjednik Uprave
Zvonko Krmpotić dipl.oec.
Hinfahrt Rückfahrt Open Rückfahrt