Hinfahrt Ankunft
Split   23.05.2022.  01:00 Zagreb   23.05.2022.  07:00
Umsteige 00:30
Zagreb   23.05.2022.  07:30 Pula   23.05.2022.  12:35