Hinfahrt Ankunft
Slavonski Brod   07.12.2023.  15:45 Zagreb   07.12.2023.  18:00
Umsteige 01:30
Zagreb   07.12.2023.  19:30 Split   08.12.2023.  01:00