Hinfahrt Ankunft
Slavonski Brod   03.07.2022.  15:45 Zagreb   03.07.2022.  18:00
Umsteige 01:30
Zagreb   03.07.2022.  19:30 Split   04.07.2022.  01:00