Hinfahrt Ankunft
Slavonski Brod   18.10.2021.  15:45 Zagreb   18.10.2021.  18:00
Umsteige 01:30
Zagreb   18.10.2021.  19:30 Split   19.10.2021.  01:00